• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into...
Bluff Your Way Into
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Cognitief leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Cognitief leren

Definitie

...

cognitief leren cognitieve vaardigheden cognitie

Cognitief leren

Zowel bij memoriseren als het verwerven van feitenkennis gaat het om wat men wel declaratieve kennis noemt. Bij memoriseren betreft het dan veelal declaratieve kennis in geïsoleerde vorm, die letterlijk gereproduceerd moet worden. Het wezenlijke verschil tussen beide vormen van leren is volgens Van Parreren (1996) gelegen in het feit dat het bij het verwerven van feitenkennis gaat om de samenhang tussen de op te nemen kenniselementen, waardoor er een (referentie)kader wordt aangebracht dat later zijn dienst kan bewijzen bij het zoeken van een oplossing in probleemsituaties en het ontstaan van inzicht kan bevorderen.


Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

cognitief leren cognitieve vaardigheden cognitie

Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn: kunnen

 • benoemen, beschrijven, weergeven
 • onderkennen identificeren, onderscheiden, vergelijken
 • uitleggen, toetsen aan•  hanteren, uitvoeren, toepassen, gebruiken, plannen
 • herleiden, afleiden, analyseren, vaststellen
 • in verband brengen met, relateren aan, plaatsen, verklaren
 • beredeneren, onderbouwen, schematiseren, interpreteren
 • beoordelen, evalueren


Bron: Beknopte didactiek en instructie, Jacques Mylle

cognitief leren cognitieve vaardigheden cognitie

Cognitieve leerdoelen


"Onwetendheid is niet hetzelfde als domheid. Het eerste is makkelijker vast te stellen"

Cognitieve leerdoelen zijn leerdoelen[begrip 4] met betrekking tot het leren die te maken hebben met het verstand c.q geheugen c.q. denken (cognitie), dus met het hoofd. Het meest basale type cognitieve leerdoel is kennis[begrip 5]. Kennisdoelen geven aan welke feiten, definities en waarnemingen leerlingen moeten herinneren. Romiszowski[persoon 1] beschouwt kennis als "informatie opgeslagen in het hersenen" en vaardigheden als "acties die een persoon uitvoert om een bepaald doel te bereiken". Hij onderscheidt kennis als feitelijk, begripsmatig, reproductief of productief. Vaardigheden, behorend bij cognitieve leerdoelen vanaf het niveau toepassing, deelt hij in als cognitief, reactief, actief of communicatief.

Bron: https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsprofessional#Begrip

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 19:33  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Competentieleren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Competentieleren

Definitie

Verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes gericht op het bijbrengen van bekwaamheden die aansluiten bij de beroepspraktijk.

interleaving afwisseling

Competentieleren

Het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes dat is gericht op het bijbrengen van de bekwaamheden die aansluiten bij de beroepspraktijk.

Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:18  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Psychomotorisch leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Psychomotorisch leren

Definitie

...

psychomotorisch leren

Psychomotorisch leren

Een belangrijk kenmerk van veel vormen van psychomotorisch leren is het verwerven van automatisme. Dat wil zeggen dat voor het uitvoeren van de handelingen (fysieke vaardigheden) door veelvuldig te oefenen na verloop van tijd niet meer hoeft te worden nagedacht. De handeling verloopt dan zonder cognitieve controle en is een automatisme of routine geworden. Het automatiseringsproces van psychomotorische vaardigheden kent dus een verloop van een cognitief gecontroleerde uitvoering naar een autonome uitvoering.

Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

 

psychomotorisch leren

 

Psychomotorisch leren

Het verwerven van een automatisme op het gebied van de beweeglijkheid van het lichaam.

Bron: https://www.ensie.nl/van-leertheorie-naar-onderwijspraktijk/psychomotorisch-leren

psychomotorisch leren

Psychomotorisch leren


Het verwerven  van een automatisme. dat wil zeggen dat voor het uitvoeren van de fysieke vaardigheden door veelvuldig te oefenen na verloop van tijd niet meer hoeft te worden nagedacht. de handeling is dan een automatisme (routine) geworden. (koppeling gebruiken tijdens autorijden)

Bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/p/psychomotorisch-leren/

Laatst aangepast op donderdag, 07 mei 2020 21:15  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Sociaalaffectief leren
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Sociaalaffectief leren

Definitie

...

sociaal affectief affectieve leerdoelen leren

Sociaalaffectief leren


Sociaalaffectief leren heeft betrekking op het ontwikkelen van het gevoelsleven, houdingen of attituden en sociale vaardigheden. Indien de inhouden van dit type leerprocessen op de persoon zelf betrokken zijn, spreekt Romiszowski over reactieve vaardigheden. Hebben ze daarentegen op de relatie met de ander betrekking, dan noemt hij ze interactieve vaardigheden.

Het mag duidelijk zijn dat sociaalaffectief leren een belangrijke rol speelt in de persoonlijkheidsontwikkeling. Het begrip attitude of houding definiëren we als een verworven of aangeleerde innerlijke gesteldheid die de keuzen inzake iemands gedrag beïnvloedt.

Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

sociaal affectief affectieve leerdoelen leren

Affectieve leerdoelen

Affectieve leerdoelen betreffen doelen voor de lerende die te maken hebben met gevoelens, houding en interesses (affectie). Ze beschrijven hoe een leerling emotioneel dient te reageren en zijn vermogen tot empathie. Er wordt gevraagd om bewustwording en een ontwikkeling in houding en gevoelens. In deze serie boeken over onderwijsprofessionals hanteren we de ordening die een onderwijsarchitect hanteert: aandacht, interesse, waardering, empathie en houding. Deze ordening sluit aan bij die van Bloom. Houdingsdoelen worden ook wel attitudedoelen genoemd. De vaardigheden die bij affectieve leerdoelen horen noemt men reactieve vaardigheden omdat affectie op de lerende zelf van toepassing is. Wanneer het betrekking heeft op de ander spreekt men over interactieve vaardigheden en die horen bij sociale leerdoelen. Sociale en affectief leerdoelen beschrijven de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Bron:  https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsprofessional#Begrip

 

Laatst aangepast op donderdag, 07 mei 2020 21:12  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerobject
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Leerobject

Definitie

Entiteit, al dan niet digitaal, die gebruikt wordt voor het ondersteunen van een leerproces.

Alias:

 • Leermateriaal
 • Learning asset
 • Information object
 • Knowledge object
 • Learning resource
 • Unit of learning

leerobject object leren leer

Leerobject

Een leerobject is een logische ordening van herbruikbare bouwstenen uit het onderwijs. De bouwstenen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit teksten, geluiden of (bewegende) beelden. Een leerobject is een voorwerp dat een hulpmiddel is bij het leren; het is geen vorm of methode.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerobject

leerobject object leren leer

 

Wat is een leerobject?

In de ruimste zin, zijn leerobjecten een reeks hulpmiddelen of materialen die worden gecreëerd om een bepaalde onderwijs- of leercontext te ondersteunen en die je daarna kan hergebruiken.

Een 'leerobject' kan een boek of een folder zijn, een spel of flashcards, een podcast of een video.

Leerobjecten zijn ... discrete, op zichzelf bestaande materialen, opgebouwd rond bepaalde doelstellingen, die gebruikt worden om grotere leerobjecten op te bouwen, zoals lessen, modules of volledige cursussen. Deze laatste komen op hun beurt tegemoet aan de doelstellingen van een leerplan.

Leerobjecten kunnen verschillen qua grootte, inhoud en toepassing. Ze zijn ontworpen om op zichzelf te functioneren, om hergebruik te ondersteunen en tegemoet te komen aan de behoeften van leerders.

Waarom 'leerobjecten'?


De term 'leerobject' komt voort uit object-georiënteerd programmeren, waarbij stukken computercode hergebruikt worden in verschillende softwaretoepassingen. Dit concept werd getransponeerd naar de context van leersituaties.

Bij het programmeren van computers, betekent 'object-georiënteerd' dat je componenten ('objecten' genaamd) ontwerpt die in meerdere contexten opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit is ook het fundamentele idee achter 'leerobjecten'. Educatieve ontwerpers creëren kleine componenten, die opnieuw worden gebruikt in verschillende leercontexten.

(...)

Learning object
In de breedste zin zijn leerobjecten een set van bronnen of materialen gecreëerd om het lesgeven en leren te ondersteunen. In smallere zin bedoelen we wanneer we praten over leerobjecten meestal digitale leerobjecten.

Bron:  TACCLE Teachers' Aids on Creating Content for Learning Environments - Het E-learning handboek voor leerkrachten


leerobject object leren leer

Learning objects are defined as any entity, digital or non-digital, which can be used, re-used or referenced during technology supported learning.

Bron: E-Learning and Business Plans: National and International Case Studies, Elaina Norlin, Tiffini Travis

leerobject object leren leer


Een leerobject is - volgens de NEN Normcommissie Leertechnologieën - een entiteit, al dan niet digitaal, die kan worden gebruikt voor leer-, onderwijs- of trainingsdoeleinden.

(...)

Om met leerobjecten te kunnen werken is de schaal van groot belang. Hoe kleiner het leerobject - men spreekt dan van een grote granulariteit - hoe meer het in andere cursussen kan worden hergebruikt.

Bron: Digitaal leren, Ivan d' Haese


Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:28  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Didactisch model (Martin Valcke)
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Didactisch model (Martin Valcke)

Definitie

Model waarin Martin Valcke didactisch handelen ontleed in vijf interacterende componenten, waarvan de invulling zal afhangen van de visie op leren en instructie:

1. Leerdoel
2. Leerstof
3. Didactische werkvormen ('Instructieactiviteit')
4. Media
5. Toetsing

Alias: Model van didactisch handelen, Instructieactiviteit

Zie ook: Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Laatst aangepast op dinsdag, 05 mei 2020 07:05  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerstof
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Leerstof

Definitie

Datgene wat je moet leren; de verzameling van alle leermaterialen die een lerende dient te bestuderen.Alias: Lesstof, Lesmateriaal

Zie ook: Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke

 

leerstof model didactisch handelen valcke

Leerstof

De stof waarvan men leert.

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

 

leerstof model didactisch handelen valcke

Leerstof of lesstof is in het onderwijs een afgebakende hoeveelheid kennis die men moet opdoen, oftewel datgene dat binnen onderwijs geleerd wordt of dient te worden.

De onderwijsmaterialen (waaronder lesmaterialen, opgaven, instructies, studieteksten en onderwijsfilms) die voor de leerder dienen om zich de leerstof eigen te maken, zijn ondergeschikt aan de leerstof, ze zijn daarvan de drager.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstof

titus geerligs tjipke veen lesgeven zelfstandig leren

Leerstof

Het inhoudsaspect van de leerdoelen

Bron: Lesgeven en zelfstandig leren, Tjipke van der Veen & Titus Geerligs

titus geerligs tjipke veen lesgeven zelfstandig leren

Leerstof

Leerstof is de verzameling van alle materialen die een lerende dient te bestuderen.

Leerstof geeft dus in het onderwijs aan wat er gestudeerd moet worden. Als de gebruikte onderwijsmethode en de leerdoelen ook worden beschreven dan geeft de leerstof eveneens aan hoe men dien te leren en waar dat naar moet leiden. Leerstof omvat leermaterialen als lesmaterialen, opgaven, instructies, studieteksten en onderwijsfilms. Onderwijs dat uitgaat van de leerstof en niet van de lerende wordt leerstof-gecentreerd onderwijs genoemd.

Bron: https://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijsprofessional/Begrip/Leerstof

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 19:37  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Media
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Media

Definitie

...

Alias:

Zie ook: Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke

 

leerstof model didactisch handelen valcke

Media


'Media' verwijst naar de 'gematerialiseerde' vorm van leerstof en/of tools/middelen die men gebruikt bij een didactische werkvorm: boeken, projectoren, computer, bord, fiches, zelfstudiepakket, website, e-learningomgeving, etc.).

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:27  
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Toetsvorm
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Toetsvorm

Definitie

...

Alias:

Zie ook: Model van didactisch handelen volgens Martin Valcke

 

leerstof model didactisch handelen valcke

Toetsing

Manier (inhoud, materiaal, activiteiten en organisatie) waarop men het bereiken van een of meer vooropgestelde leerdoelen controleert.

Toetsvormen

 • Voorkennistest
 • Voortgangstest
 • Eindtest

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke

Tags:
Laatst aangepast op maandag, 04 mei 2020 11:28  
Zinvol leven volgens Viktor Frankl
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

zinvol leven viktor frankl

In het boek 50 psychologische klassiekers wordt ingegaan op het boek 'De wil om zinvol te leven' van Viktor Frankl:

robert cialdini invloed

De wil zinvol te leven, Viktor Frankl

In het kort Het bewust accepteren van ons lijden of ons lot kan tot een van onze grootste prestaties leiden.

"Wat ik het existentiële vacuüm noem, is een uitdaging voor de hedendaagse psychiatrie. Steeds meer patiënten klagen erover dat ze zich zo leeg en nietszeggend voelen. Dit lijkt het gevolg van twee dingen te zijn. In tegenstelling tot dieren vertelt ons instinct ons niet wat we moeten doen. En in tegenstelling tot vroeger tijden hebben we ook geen tradities die ons vertellen wat we moeten doen. Vaak weten we niet eens wat we eigenlijk willen doen. Dat leidt ertoe dat we willen doen wat andere mensen doen (conformisme), of dat we doen wat andere mensen willen dat we doen (totalitarisme)."

(...)

De blinde vlek in de psychologie

Volgens Frankl is de psychologie altijd voorbijgegaan aan de multidimensionele aard van de mens. Hij ontkende niet dat we door biologische factoren en door conditionering worden gevormd, maar bleef erbij dat er ruimte is voor de vrije wil. We hebben de keuze om bepaalde waarden te ontwikkelen, om een bepaald levenspad te volgen of om onze waardigheid in moeilijke situaties te behouden.

Frankl vond dat je zaken als liefde en bewustzijn niet kon reduceren tot 'geconditioneerde reacties' of tot niet meer dan het resultaat van biologische programmering. Hij was neuroloog en hij was het eens met het idee dat belangrijke aspecten van de mens vergelijkbaar zijn met de computer. Hij maakte echter heel duidelijk dat we geen computers zijn. We hebben misschien problemen die te maken hebben met de chemische samenstelling van ons lichaam, of last van mentale problemen zoals pleinvrees, maar er zijn ook andersoortige problemen. Problemen die te maken hebben met morele of spirituele conflicten. Conventionele psychiaters kunnen deze niet behandelen omdat ze mogelijk de plank volledig misslaan en niet begrijpen waarom iemand naar hen is gekomen. Een patiënt heeft in zo'n geval waarschijnlijk meer baat bij een bezoek aan een priester of een rabbi.

Bron: 50 psychologische klassiekers, Tom Butler-Bowdon

Laatst aangepast op maandag, 23 december 2019 08:56  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life.

Muhammad Ali

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 100 gasten online
Artikelen

important management sincere interest little below juran

Banner

piramideprincipe helder denken schrijven janssen eline

De kracht van het piramideprincipe
Gids voor helder denken en schrijven
Eline Janssen, Marita Hasselt-van Rijssen

Bij Bol.com of Managementboek

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner