• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Metacognitieve kennis
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Metacognitieve kennis

leren learn

Metacognitieve kennis

Definitie

Kennis over het cognitief functioneren; leren hoe je moet/kunt leren.


Alias: -

metacognitie

Metacognitieve kennis

Kennis over hoe we over onszelf denken, hoe we leren.

Zie ook: Belangrijke onderwijskundige begrippen - Metacognitie

Bron: Onderwijskunde als ontwerpwetenschap - van leren naar instructie, Martin Valcke (Deel-1)

metacognitie

Metacognitieve kennis

Kennis over onze eigen cognitie, over onze eigen kennisverwerving. Metacognitie is iemands kennis over de eigen cognitieve processen en producten en de actieve monitoring en uiteraard de eruit volgende regulatie van deze processen bij cognitieve objecten en/of data waarop ze betrekking hebben. Cognitie over cognitie, denken over je eigen denken.

Bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/l/leg-de-volgende-begrippen-uit-declaratieve-kennis-ook-wel-conceptuele-kennis-procedure-kennis-en-metacognitieve-kennis/

metacognitie

Metacognitieve kennis gaat om kennis over hoe we zelf denken, hoe we leren. (...) Flavell (1987) één van de grondleggers van het onderzoek over metacognitie duidt metacognitie als variabelen in de persoon, in de taak en in de strategie, wat meteen aangeeft hoe breed het gebied is dat dit type kennis bestrijkt. Metacognitieve activiteit kan ook omschreven worden als een deel van de monitoring-activiteit; het permanent controleren, overzien van hoe we iets aanpakken. Metacognitieve kennis herkennen we in latere begrippen zoals 'regulatie', 'executieve functies', enzovoort.

Fergusson-Hessler en de Jong (1993) voegen - vanuit hun onderzoek in een aantal vakgebieden - aan deze lijst nog andere types toe:

 • Kennis van situaties waarin bepaalde wetten, verbanden en formules geldig en nuttig zijn (conditional knowledge);
 • Kennis van strategieën: een systematische aanpak van problemen binnen een vakgebied; een vorm van operationele kennis.
(...)
Metacognitieve kennis gaat om kennis over onze eigen cognitie, onze eigen kennisverwerving. Flavell omschrijft dit als volgt: "Metacognitie (...) is iemands kennis over de eigen cognitieve processen en producten ... (en) de actieve monitoring, en uiteraard de eruit volgende regulatie van deze processen bij de cognitieve objecten en/of data waarop ze betrekking hebben."
Het is als "denken over het eigen denken, een soort metadenken".

metacognitie

Metacognitie


Metacognitie is het 'leren over leren'. Metacognitieve strategieën zijn de tools om over het leerproces van de leerlingen te praten en er inzicht in te krijgen.

Er zijn verschillende metacognitieve strategieën: (Clarke, 2016)

 1. Concentreren
 2. Niet opgeven
 3. Samenwerken (coöperatief)
 4. Nieuwsgierig zijn
 5. Proberen
 6. Je fantasie gebruiken
 7. Jezelf blijven verbeteren
 8. Genieten van het leren

Metacognitie is een erg effectieve strategie. Als een taak ingewikkeld is, bepalen voornamelijk de metacognitieve vaardigheden en niet het intellectuele vermogen het leerresultaat.(Hattie, 2009).

Bron: https://wij-leren.nl/metacognitie.php

metacognitie

 

Metacognitie


Metacognitie is de kennis over de eigen kennis of het weten van het eigen weten. Metacognitie is een belangrijke vaardigheid van een efficiënte leervaardigheid. Als iemand beseft hoe hij/zij kennis opdoet, kan de persoon er zijn leerstrategie op richten.

Doorgaans onderscheidt men nog deelaspecten van de metacognitie:

 • de zuivere kennis, inzicht in het (eigen) leerproces.
 • het kunnen toepassen van deze kennis in de juiste leerprocedure.

Metacognitie is dus de studeerexpertise bij uitstek: studievaardigheid in de breedste zin van het woord.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Metacognitie

metacognitie

Wat zijn Metacognitieve vaardigheden?

Metacognitie betreft de kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te organiseren, te sturen en te controleren. Het gaat dan om vaardigheden voor taakoriëntatie (wat moet ik doen?), doelen stellen (wat moet ik bereiken?), plannen (hoe bereik ik dat doel?), systematisch werken (stap-voor-stap), jezelf monitoren tijdens de uitvoering (maak ik geen fouten, begrijp ik alles?), na afloop evalueren (klopt het antwoord?) en reflecteren (wat kan ik hiervan leren?).

Leerlingen met goede metacognitieve vaardigheden staan zelf aan het roer van hun leerproces waardoor zij een leertaak effectiever kunnen uitvoeren.

Bron: http://www.talenteducation.eu/toolkitforteachers/metacognicalskills/nl/wat-zijn-metacognitieve-vaardigheden/

metacognitie

[W]at zijn ook alweer metacognitieve vaardigheden?


'Simpel gezegd betekent het dat je kunt nadenken over je eigen leerproces en dat proces kunt sturen: wat kan en begrijp ik wel en wat niet? Waar moet ik nog aan werken en hoe kan ik dat het beste doen? Het gaat ook om planning: het kunnen inschatten wat het belangrijkste doel van een leertaak is en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Na afloop moet je jezelf kunnen evalueren: wat ging goed en wat moet ik de volgende keer anders doen? Als een leerling die vaardigheden beheerst, is hij minder afhankelijk van een leerkracht.'

Bron: https://didactiefonline.nl/artikel/hoe-leer-je-leerlingen-na-te-denken-over-hun-leerproces

 

metacognitie

 

Metacognitie

Conceptuele kennis en kennis van strategieën hebben beide betrekking op kennis, aangewend tijdens de uitvoering van een taak. Metacognitie daarentegen houdt in dat men die kennis van op afstand kan analyseren en reguleren en verwijst derhalve naar 'kennis over en regulatie van kennis'. Dit concept werd geïntroduceerd door Flavell (1979).

Blijkens de gegeven omschrijving bevat metacognitie twee aspecten: metacognitieve kennis: kennis over het cognitief functioneren in het algemeen en het eigen cognitief in het bijzonder, en metacognitieve activiteiten. Dit laatste verwijst naar zelfstandig aanwenden van metacognitieve kennis, uitgedrukt in activiteiten met het oog op het reguleren van eigen denk- en leerprocessen bij de uitvoering van een taak, inlcusief de daartoe veronderstelde vaardigheden.

Metacognitie heeft als object: persoon, taak en strategieën. 'Persoon' verwijst naar kennis over het cognitief functioneren van mensen in het algemeen. 'Taak' refereert aan kennis over taakkenmerken, met name over het soort informatie waarmee men moet omgaan (verbaal versus symbolisch) en over de moeilijkheidsgraad. 'Strategieën' betekent kennis over mogelijke procedures om een cognitieve opdracht uit te voeren. Hierbij onderscheidt Flavell cognitieve en regulatieve strategieën. 'Cognitieve strategie' verwijst naar een strategie bij het uitvoeren van een taak' en 'regulatieve strategie' naar zelfregulatie ('monitoring'), waarbij men de keuze van een strategie overweegt dan wel evalueert.

Bron: Leren schrijven van informatieve teksten: een ontwerponderzoek bij beginners, Lieve Vanmaele

 

metacognitie

Metacognitie is een tweede orde / hogere orde denkvaardigheid. Declaratieve kennis (definities, feiten, formules, e.d.) en procedurele kennis (methodes waarbij declaratieve kennis wordt gebruikt) zijn eerste orde denkactiviteiten.

Metacognitie bestaat uit:

 • Metacognitieve activiteit: een monitoring activiteit, het permanent controleren, overzien hoe we iets aanpakken.
 • Metacognitieve kennis: kennis over onze eigen cognitie (cognitieve kennis en producten), over onze kennisverwerving van declaratieve- en procedurele kennis.

Bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/g/geef-een-omschrijving-van-het-begrip-metacognitie-aan-de-hand-van-de-volgende-punten-declaratieve-kennis-procedurele-kennis-metacognitieve-kennis-hoe-metacognitieve-kennis-ook-declaratieve-en/

 

metacognitie

Metacognitieve kennis

Dit gaat om kennis over onze eigen cognitie, over onze eigen kennisverwerving. Metacognitie is iemands kennis over de eigen cognitieve processen en producten en de actieve monitoring en uiteraard de eruit volgende regulatie van deze processen bij cognitieve objecten en/of data waarop ze betrekking hebben. Cognitie over cognitie, denken over je eigen denken.

Bron: https://flashcards.studysmartwithchris.com/nl/l/leg-de-volgende-begrippen-uit-declaratieve-kennis-ook-wel-conceptuele-kennis-procedure-kennis-en-metacognitieve-kennis/

 

metacognitie

Metacognitie

Alle kennis, opvattingen en overtuigingen rond het eigen denken en leren (metacognitieve kennis) en allerlei zelfregulatiemechanismen (metacognitieve vaardigheden). Metacognitie is vooral gerelateerd aan de doelgerichte en diag-nostische aspecten van het leerproces, om dit proces te sturen en aan te passen, daar waar cognitie veeleer gerelateerd is aan de betekenisverlening aan en het opslaan van informatie. liet verschil tussen cognitie en metacognitie kunnen we ook beschrijven als liet verschil tussen 'kennis' en 'begrijpen van de kennis' in termen van bewustzijn en afgestemd gebruik.

Metacognitieue kennis

Zelfkennis of alles wat iemand weet i.v.m. de eigen en de algemeen menselijke cognitieve processen in een samenspel van persoons-, taak- en strate-giekenmerken. Een kind kan lw. weten van zichzelf (= persoonskenmerk) dat het bij contextrijke opgaven (= taakkenmerk) zichzelf moet controleren en ook rekening moet houden met verwijswoorden die in de tekst staan (= strategiekenmerk).
In de metacognitieve kennis kunnen we drie elementen onderscheiden: — declaratieve kennisparameter met daaronder de wat-kennis; — procedurele kennisparameter met de hoe-kennis; — conditionele kennisparameter die verband houdt met de wanneer- en de waarom-kennis van het eigen denken en leren.
Vanuit reflectie op succeservaringen bouwt men metacognitieve kennis op. Sommigen stellen dat metacognitieve kennis verworven wordt op de leeftijd van acht jaar.

Metacognitieve vaardigheden of strategieën

Vaardigheden waarmee iemand zijn of haar gedachten controleert en aan cognitieve zelfregulering doet. We kunnen vier essentiële vaardigheden onderscheiden:
— de oriëntatie;
— het plannen;
— het monitoren;
— liet evalueren.

Bron: Handwoordenboek Basisonderwijs - Karl Baert, Sofie Bamelis, Hadewych Coppens & Annemie Desoete

 

metacognitie

Wat is metacognitie?

Metacognitie betekent letterlijk 'cognitie over cognitie'. Oftewel: het denken over je eigen denken.

Leren over leren
Metacognitie is dus ook het 'leren over leren' en blijkt een effectieve strategie tijdens leren. Want als een taak ingewikkeld is, bepalen voornamelijk de metacognitieve vaardigheden het leerresultaat En niet het intellectuele vermogen. Metacognitieve vaardigheden helpen je om over het leerproces van studenten te praten en er inzicht in te krijgen.

Metacognitieve vaardigheden
Metacognitieve vaardigheden Voorbeelden van metacognitieve vaardigheden zijn: concentreren, niet opgeven, samenwerken, nieuwsgierig zijn, uitproberen. fantaseren. jezelf verbeteren en genieten van leren.

Bron: https://nextlearningvalley.com/sociaal-leren-van-zandbak-tot-spoc/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 12 september 2020 18:27  

Everything you could have been, all the accolades you could have won and all the achievements that have been nagging at your mind until now, didn’t happen for one reason only. You procrastinated.

Nisandeh Neta

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 57 gasten online
Artikelen

proces begint eind emiel kelly procesje

Banner
Banner

excel voor professionals groot

Het complete boek - Excel voor professionals
Bijgewerkt tot en met Excel 2019, Offce 2019 en Offce 365
Wim de Groot

Bij Bol.com | Managementboek

 

Lean boekentips

Banner