• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Likert-schaal
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Likert-schaal

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Likert-schaal

likert schaal likert-schaal

Definitie

  • Gevoeligheidsschaal
  • Intensiteitsschaal


Alias: ...

likert-schaal likert schaal

Omdat de meeste van deze psychologische eigenschappen op een continuüm liggen dat zich in het denken van de respondent uitstrekt van het ene naar het andere uiterste, is het standaardpraktijk om vragen met antwoordschalen te ontwerpen van het type 'veronderstelde intervalschaal'. Soms wordt één eenheid afstand tussen elke positie op de schaal aangegeven met cijfers. Meestal, maar niet altijd, varieert de reikwijdte van een schaal van extreem negatief via neutraal naar extreem positief. Het neutrale punt wordt niet als nul of de oorsprong beschouwd; het is slechts een punt op een continuüm. Zoals eerder aangegeven, is het geen goede praktijk om bij elke nieuwe vragenlijst een nieuwe schaal te verzinnen. Marktonderzoekers vallen juist vaak terug op standaardschalen uit de branche. Tot deze werkpaardschalen horen onder andere de aangepaste Likert-schaal, de levensstijlinventarisatie (...). Uiteraard is er niet altijd al eerder een schaal ontwikkeld; als die wel bestaat, is hij soms in een andere context ontwikkeld dan de onderzoeker voor ogen had.

De aangepaste Likert-schaal
Een antwoordschaal die marktonderzoekers veel gebruiken is de aangepaste Likert-schaal, waarbij respondenten moeten aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met een aantal uitspraken op een symmetrische eens-oneensschaal. De waarde van de aangepaste Likert-schaal moet duidelijk zijn, omdat respondenten moeten aangeven hoe sterk ze het eens of oneens zijn met de uitspraak. De schaal meet dus de intensiteit van hun gevoelens.

[De aangepaste] Likert-schaal, die is ontleend aan een formele schaalontwikkelingsmethode die Rensis Likert heeft ontwikkeld, is veel gewijzigd en aangepast door marktonderzoekers, zo veel zelfs, dat de definitie van de schaal per onderzoeker verschuilt. Sommige onderzoekers gaan ervan uit dat alle intensiteitsschalen die beschrijvende aanduidingen gebruiken als 'zeer', 'tamelijk', 'enigszins' en dergelijke varianten van de Likert-schaal zijn. Andere onderzoekers gebruiken de term alleen voor vragen met antwoordmogelijkheden als 'eens/oneens'. We neigen naar het tweede standpunt en geven er de voorkeur aan schalen die iets anders dan de ' eens/oneens'-dimensie meten 'gevoeligheidsschalen' of 'intensiteitsschalen' te noemen. Maar deze regel heeft slechts onze voorkeur. Bedenk dat verschillende onderzoekers er anders over denken.

De levensstijlinventarisatie
Er bestaat een speciale toepassing van de aangepaste Likert-schaal die de levensstijlinventarisatie (of psychografische inventarisatie) heet, die gaat over de waarden en persoonlijkheidskenmerken van mensen zoals die tot uitdrukking komen in hun unieke activiteiten, interesses en meningen (activities, interests and opinions of AIO's in het Engels) wat betreft werk, vrije tijd en aankopen. Reclamestrategen die beschrijvingen van groepen consumenten wilden hebben, hebben deze techniek ontwikkeld om zo effectiever te kunnen adverteren. Het onderliggende idee is dat kennis van de levensstijl van consumenten, in tegenstelling tot louter demografische kenmerken, de richting aanwijst voor marktonderzoek. Veel bedrijven gebruiken psychografische kenmerken als instrument om de marktonderzoek te bewerken.

Levensstijlvragen meten de unieke levenswijze van consumenten. Met deze vragen kun je onderscheid maken tussen bijvoorbeeld zware en lichte gebruikers van een product, vaste klanten en onregelmatige klanten of gebruikers van mediadragers en niet-gebruikers. Met deze vragen kun te vaststellen in hoeverre iemand prijsbewust of modebewust is, graag meningen verkondigt, een sportfanaat is, op kinderen of op het gezin gericht, of een optimist in financiële zin. (...)
Elke respondent geeft aan in hoeverre hij het eens of oneens is met de Likert-achtige categorieën. Bij sommige toepassingen bevat de vragenlijst een lange lijst met verschillende levensstijlvragen die variëren van zeer algemene beschrijvingen van de AIO's van de persoon in kwestie tot zeer speotieke uitspraken over bepaalde producten, merken, diensten of andere dingen die de marktonderzoeker interesseren. Idealiter gebruik je meer dan één uitspraak voor elke levensstijldimensie. De antwoorden van de respondenten op de met elkaar samenhangende vragen worden gewoonlijk bil elkaar opgeteld of gemiddeld. Vervolgens krijgt elke respondent één score op elke levensstijldimensie.

Bron: Marktonderzoek, Patrick De Pelsmacker & Patrick Van Kenhove

likert-schaal likert schaal

Likertschalen zijn schalen met een x aantal schaalpunten waarvan de respondent één positie moet kiezen om in een bepaalde mate wel of niet in te stemmen met een gegeven stelling. De schaal begint bij een uiterste en eindigt, na een x aantal schaalpunten die in bepaalde mate op- of aflopen, bij het tegenovergestelde uiterste. De schaalpunten kunnen een tekstueel label bevatten; alleen een cijfer bij een schaalpunt wordt in dit onderzoek niet als label beschouwd. Zowel de uitersten als de tussenposities kunnen door de respondent als antwoord gekozen worden.

Likertschalen bevatten een bepaalde informatieload (in de vorm van het aantal schaalpunten of het aantal labels) die de respondent tot zich moet nemen. Veel gebruikte schaallengtes zijn 5- en 7-punts Likertschalen, maar ook kortere of langere schalen zijn in omloop. Omdat er grenzen bestaan aan de hoeveelheid informatie die een mens tegelijkertijd kan opslaan, zal niet elke Likertschaal even goed worden opgenomen in het geheugen. Er zijn aanwijzingen uit experimenten op basis van de meettheorie dat men voor de meeste psychometrische constructen (zoals attitude) geen zinnig onderscheid meer kan maken tussen meer dan vijf antwoordopties. Beschikbaar wetenschappelijk onderzoek naar Likertschalen is tevens vooral benaderd vanuit de statistiek en niet vanuit de informatiekunde. Er is niet eenduidig bekend wat de meest ideale Likertschaal is om de informatie-overload zo minimaal mogelijk te maken of zelfs helemaal te voorkomen.


Bron: De meest ideale Likertschaal, Nynke Heussen (pdf)

likert-schaal likert schaal

Likertschaal

De likertschaal is een doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens toch te kunnen ondervragen en te kunnen behandelen op intervalmeetniveau. De schaal is vernoemd naar Rensis Likert, die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte. Het gebruik van likertschalen is vooral in de psychologie en sociale wetenschappen nog steeds erg populair.

Aan de respondent wordt gevraagd de mate van instemming met een bepaalde uitspraak aan te geven door middel van een meerkeuze antwoordmodel. De extremen van het antwoordmodel geven de mate van instemming met, dan wel afwijzing van, de uitspraak aan. Veel gebruikte extremen zijn "volledig mee eens" en "volledig mee oneens", hoewel ook andere varianten tot de mogelijkheden behoren.

Veel gebruikte schaallengten zijn 5- en 7-puntslikertschalen, maar ook langere schalen worden soms gebruikt. Wel zijn er aanwijzingen uit experimenten op basis van de meettheorie dat mensen over het algemeen voor de meeste psychometrische constructen geen zinnig onderscheid tussen meer dan 5 verschillende antwoordcategorieën maken

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Likertschaal

likert-schaal likert schaal

 

Wat is de definitie van een Likert-schaal?


Om de Likert-beoordelingsschaal te begrijpen, moet u eerst weten wat een enquêteschaal is.

Een enquêteschaal staat voor een set (numerieke of uitgeschreven) antwoordopties die een aantal meningen over een onderwerp weergeven. Een dergelijke schaal is altijd onderdeel van een gesloten vraag (een vraag waarbij de antwoorden al voor de respondent zijn ingevuld).

Dus wat is een enquêtevraag met een Likert-schaal? Dat is een vraag waarbij gebruik wordt gemaakt van een schaal met 5 of 7 punten, van het ene uiterste tot het andere. Het wordt ook wel een tevredenheidsschaal of tevredenheidsenquête genoemd. Een Likert-enquêtevraag bevat vaak ook een gemiddelde of neutrale optie. De schaalverdeling van de enquête loopt bijvoorbeeld in een 5 puntsschaal van nooit tot altijd of van eens tot oneens.

Likert-schalen (genoemd naar de uitvinder hiervan, de Amerikaanse socioloog Rensis Likert) zijn erg populair omdat ze één van de meest betrouwbare manieren zijn om meningen, gezichtspunten en gedrag te meten.

Vergeleken met binaire vragen, die maar twee antwoordopties hebben, krijgt u met Likert-vragen gedetailleerdere feedback over uw product. Zo kunt u vragen of uw product alleen maar ‘goed genoeg’ of (hopelijk) ‘uitmuntend’ was. Deze vragen kunnen duidelijk maken of werknemers 'zeer tevreden', 'enigszins ontevreden', of misschien alleen neutraal waren over een recent bedrijfsuitje.

Met deze methode kunnen respondenten een genuanceerdere mening geven. Na uw Likert-schaal analyse kunt u de feedback beter interpreteren. Daarnaast ziet u precies op welke gebieden u uw dienst of product nog verder kunt verbeteren.

Bron: Wat is een Likert-schaal?


likert-schaal likert schaal

 

Likert Scale vragen

Likert schaalvragendefinitie

Een Likert-schaal is een schaal die vaak wordt gebruikt in enquêtes en onderzoek. Over het algemeen krijgt de respondent een verklaring en wordt zijn / haar niveau van overeenstemming met de verklaring gevraagd door een punt op de schaal te selecteren. Aan deze punten zijn vaak verbale verklaringen of cijfers gehecht. De schaal moet worden uitgebalanceerd tussen positieve en negatieve opties voor overeenkomsten. Net als Thurstone of Guttman Scaling is Likert Scaling een eendimensionale schaalmethode.

Bij het beantwoorden van een Likert-vragenlijst specificeren respondenten hun mate van overeenstemming of onenigheid over een symmetrische, niet-eens, niet-akkoord schaal voor een reeks uitspraken. Het bereik geeft dus de intensiteit van hun gevoelens voor een bepaald item weer.

Een Likert-item is eenvoudigweg een verklaring dat de respondent wordt gevraagd te evalueren door het een kwantitatieve waarde te geven voor elke soort subjectieve of objectieve dimensie, waarbij een mate van overeenstemming / onenigheid de meest gebruikte dimensie is. Goed ontworpen Likert-items vertonen zowel "symmetrie" als "balans". Symmetrie betekent dat ze gelijke aantallen positieve en negatieve posities bevatten waarvan de respectievelijke afstanden van elkaar tweezijdig symmetrisch zijn ten opzichte van de "neutrale" / nulwaarde (ongeacht of die waarde als een kandidaat wordt gepresenteerd). Saldo betekent dat de afstand tussen elke kandidaatwaarde hetzelfde is, waardoor kwantitatieve vergelijkingen zoals middeling geldig zijn voor items die meer dan twee kandidaat-waarden bevatten.

De term wordt vaak door elkaar gebruikt met een beoordelingsschaal, ook al zijn deze twee niet synoniem. Een Likert-schaal is een soort beoordelingsschaal, ze stellen iemand in staat om attitudes te rangschikken, maar niet om het verschil tussen attitudes te meten.

Bron: https://help.surveyanyplace.com/nl/support/solutions/articles/35000041593-likert-scale-vragen

likert-schaal likert schaal

De Likertschaal is een veelgebruikte manier van het vragen naar attitudes en meningen van respondenten (Likert scale, nd). Likert (1932) heeft deze ooit ontworpen om invulling te geven aan de wens om aspecten van persoonlijkheids- en karaktereigenschappen (‘traits of personality and character’) meetbaar te krijgen. De meest gebruikte vorm is in Nederland een vijfpuntsschaal (Brinkman, 2014), maar ook een zevenpuntsschaal komt voor. Een standaard antwoordschaling kent equidistantie ( Likert, 1932; Schriemer, 2014). Equidistantie is een begrip ontleent uit de geografie en betekent ‘gelijke afstanden’. Dat houdt in dit geval in dat de afstand tussen ‘1’ en ‘2’ even groot is als de afstand tussen ‘2’ en ‘3’, enzovoorts.

Bron: http://hethikkendeheksje.nl/likertschaal-ordinaal-of-intervalgeschaald/

likert-schaal likert schaal

 

Likert-schaal: wat is het en hoe te gebruiken?


Een Likert-schaal is een close-end, gedwongen keuze-schaal die wordt gebruikt in een vragenlijst die een reeks antwoorden biedt die van het ene uiterste naar het andere gaan. Een schaal kan bijvoorbeeld vijf keuzes hebben die aan de ene kant beginnen met 'helemaal mee eens' en aan de andere kant eindigen met 'helemaal niet mee eens', met minder extreme keuzes in de middelste drie punten. Likert-schalen worden veel gebruikt in psychologie en ander sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Bron: https://www.greelane.com/nl/science-tech-math/sociale-wetenschappen/likert-scale-4685788

likert-schaal likert schaal

De Likertschaal kan worden gebruikt in bijna elke situatie waarin u een waarderingsschaal wilt gebruiken om informatie te krijgen over het gedrag en de gevoelens van klanten.

Er is geen vuistregel bij de keuze van de te gebruiken schaal, hoewel u ervoor moet zorgen dat uw keuzes uitgebreid genoeg zijn en voldoende details aan de respondenten geven.

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat er verschillende manieren zijn om de Likertschaal te presenteren (via emojis, tekstopties, beoordelingen) en verschillende puntensystemen.
De punten op de Likertschaal:

Er worden geen passende eisen gesteld aan de keuze van het aantal opties, of “punten” die een Likert-vraag moet bevatten.

In het algemeen is het het beste om uitgebreid te zijn en voldoende mogelijkheden te bieden voor respondenten om een accuraat antwoord te geven, maar niet zo veel dat ze zich overweldigd voelen.

Bron: https://www.efficy.com/nl/likertschaal/

Laatst aangepast op zaterdag, 24 april 2021 12:27  

 

If you would attain to what you are not yet, you must always be displeased by what you are. For where you are pleased with yourself there you have remained. Keep adding, keep walking, keep advancing.

Saint Augustine

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 173 gasten online
Artikelen

no best only better akio toyoda

Banner

Uitverkocht! Jim Stolze

Uitverkocht!
Welkom in de aandachtseconomie
Jim Stolze

Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

Banner