• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Blended learning
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Blended learning

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Blended learning

Definitie.

Blended learning: een doordachte combinatie van fysiek en online leren.

Alias: ...

blended learning blend leren

Blended learning


Blended learning is een mix van verschillende manieren van leren. Er zijn diverse definities, waarbij de mix een eigen invulling krijgt:

 • Een mix van leren met en zonder technologie. Bijvoorbeeld: een combinatie van e-learning en klassikaal leren.
 • Een mix van vormen van e-learning, zoals synchroon en asynchroon e-learning. Bij synchroon e-learning leer je tegelijk met andere studenten, alleen je bent op een verschillende locatie. Bij asynchroon e-learning leer je op je eigen tijd en in je eigen tempo. Er is wel interactie met medestudenten, maar je werkt niet allemaal op hetzelfde moment aan een opdracht.
 • Een mix van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.


Bron: https://wij-leren.nl/blended-learning.php

 

blended learning blend leren

Blending… What Does That Mean?

Research typically defines blending (for learning) as a blend of digital modalities and in-person modalities. But the blend can (and often does) include a blend of asynchronous (self-paced) and synchronous (live) digital technologies.

Bron: https://elearningindustry.com/asynchronous-and-synchronous-modalities-deliver-digital-learning

 

blended learning blend leren

Blended Learning

This is a term that some find confusing. Originally, blended learning described a combination of local (face-to-face) and remote (distance) education. Today, with the proliferation of new technologies and new pedagogical methods, blended learning can also mean:

1. A mix of synchronous (real-time) and asynchronous (delayed) learning
2. A mix of individual and collaborative learning
3. A mix of mobile and tethered learning
4. A mix of independent and tutor supported learning 
5. A mix of formal and informal learning

Bron: http://www.steve-wheeler.co.uk/2020/04/supporting-online-learners.html

 

blended learning blend leren

Soorten blends


Meestal wordt blended learning eng opgevat als een blend tussen face to face en online leren. Dat is de meest vanzelfsprekende mix, maar Littlejohn (2007) onderscheidt verschillende blends:

(1) plaats blend
in welke mate zijn de studenten in staat zowel op de camopus als online met elkaar te communiceren? de docent dient hiermee rekening te houden in zijn ontwerp.

(2) tijdsblend
zijn de studenten in staat elkaar op éénzelfde ogenblik te ontmoeten? In welke mate zijn ze beschikbaar voor elkaar? Dit is zeker belangrijk om taken samen af te werken waarbij ze samen moeten overleggen op eenzelfde plaats.

(3) media blend
deze blend is afhankelijk in welke mate de studenten vertrouwd zijn met de tools en technologieën.Vanuit het perspectief van de docent is de blend sterk afhankelijk van de domeinspecifieke kennis en vakinhouden. Wiskunde blends zullen van een andere aard zijn dan de taakvakken bijvoorbeeld.

(4) activiteitsblend
het combineren van individueel en groepwerk valt hieronder. Methodes zoals probleem gestuurd leren bepaalt dat studenten zelf taken en opdrachten kunnen formuleren en uitwerken.

Bron: https://associatie.kuleuven.be/schoolofeducation/projecten/Van%20e-learning%20naar%20blended%20learning.pdf

 

blended learning blend leren

Modern blended learning is selecting the most appropriate delivery technology based on learning objectives with consideration of time, place, and space. It is the realization of a harmonic balance of instructional, technical, organizational, and delivery components in support of learner engagement and achievement.

(...)

Critical success factors for blended learning

Our research uncovered four common critical factors for blended learning success:

1. Using needs analysis in alignment of learning outcomes with both organizational and individual learner needs
2. Designing to meet the needs of adult learners
3. Addressing the needs of a diverse audience, with different levels of expertise and mastery need in learners
4. Managing the interaction of content and learners


Bron: Blended learning in practice, Jennifer Hofmann

 

blended learning blend leren

Blended learning kan worden omschreven als een mengvorm van face-to-face en ict-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools.

(...)

Redenen om blended learning te gebruiken

Samenvattend worden de volgende redenen genoemd om blended learning toe te passen (Smith & Hill, 2019):

 • meer flexibiliteit (meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren)
 • het faciliteren van personalisering (o.a. leren in eigen tempo, leren op verschillende niveaus)
 • betere leerresultaten
 • het bevorderen van autonomie en zelfsturend leren
 • meer mogelijkheden voor een leven lang leren
 • kostenefficiëntie
 • meer tevredenheid van leraren en leerlingen
 • meer interactie tussen leraren en leerlingen, en tussen leerlingen onderling

Bron: https://www.te-learning.nl/blog/hoe-effectief-is-blended-learning/

 

blended learning blend leren

Wat is blended learning?

Een veel gebruikte definitie van blended learning is:

“Blended learning is de combinatie van e-learning met een offline leerinterventie”.

Deze definitie is echter beperkt, veel effectieve combinaties (of blends) van leerinterventies worden uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan een training in combinatie met coaching. Een definitie die beter past is:

“Blended learning is een rijke mix van leerinterventies die online en/of offline plaatsvinden.”

Bij blended learning gaat het er dus om dat je verschillende leerinterventies in jouw leertraject gebruikt.

Bron: Het blended learning kookboek, Johannes Vinke & Martèn de Prez (pdf)

 

blended learning blend leren

Wat is Blended leren?

Blended leren is een onderwijsvorm waarbij online en on-campus onderwijs doordacht geïntegreerd worden.

 • Doordacht betekent dat de aanpassingen telkens gebeuren in functie van de leerdoelen; in functie van wat je wil bereiken.
 • Geïntegreerd slaat dan weer op de sequentie aan online en F2F leeractiviteiten en het belang van wisselwerking tussen beiden.

Indien deze twee factoren in acht genomen worden, kan blended leren een effectievere leerstrategie zijn dan normaal F2F-onderwijs (Spanjers et al, 2015; Broadbent, 2017).

Bron: https://wet.kuleuven.be/sbook/leren-op-afstand/blended-leren

blended learning blend leren

Wat is Blended Learning?

Blended learning is een combinatie van de klassieke lesmethodes met de moderne mogelijkheden. Hiervoor zijn dan ook zeer veel mogelijkheden. De meest gekozen methode is een combinatie van fysiek lesmateriaal met webinars, online video’s en een online toetsing van de opgedane kennis. In de meeste toepassingen van blended learning kunnen de lessen in een eigen tempo gevolgd worden en is er een besparing op de kosten van de lesmethode.

Bron: https://www.thehuddle.nl/kennisbank/e-learning-tips/blended-learning/

blended learning blend leren

Wat is blended learning?


Definitie

Wij zien blended learning als: “een leermethode die traditionele klassikale activiteiten combineert en integreert met online trainingsmethodes.” Het is dus een methode waarbij verschillende leervormen samenkomen in één leertraject.

Eisen waaraan blended learning moet voldoen
De definitie geeft al een duidelijke richting aan wat wij verstaan onder blended learning. Daarnaast hanteren we ook een aantal veelvoorkomende regels:
1. Online leren is een deel van het traject.  
2. Het andere deel van het traject gebeurt in een klassikale setting.
3. De online en klassikale delen zijn een aanvulling op elkaar. Het is een volledig geïntegreerd lesprogramma.

Wat is blended learning niet?
Dezelfde trainingsinhoud online en offline aanbieden, geldt niet als blended. Net als het enkel toevoegen van een computerscherm aan een klassikale sessie. De combinatie van verschillende online en offline leermethodes moeten naadloos op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.

Waarom een blended leertraject?
Blended learning is vooral een geschikt middel als je een verdiepingsslag wilt maken in het klassikale gedeelte. Gaat het bij jou vooral om het overbrengen van theorie zonder dat hier praktijkopdrachten bij zitten? Dan zou enkel online leren ook een goed middel zijn.

Bron: Dé how-to gids voor een optimale blended learning strategie, Studytube

blended learning blend leren

 

Definitie blended learning

Blended learning betreft het optimaliseren en verrijken van studentgerichte leerervaringen, rnogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van fysieke interactie met ICT.

Dit is een hele mond vol en wellicht wat indrukwekkend, maar het is wel precies de kern van blended learning. Daarom is het nodig de losse onderdelen toe te lichten.

Bij blended learning gaat het altijd om:

- Optimalisatie en veriijking van studentgerichte leerervaringen: leren is per definitie een activiteit van de student, oftewel: de student staat centraal. Je zoekt als docent naar de best mogelijke leerervaring voor de student, passend bij de beoogde leeruitkomsten.

- Harmonieuze integratie van verschillende strategieën: de leerervaringen krijgen vorm in verschillende leeractiviteiten in optimale onderlinge afstemming. Afstemming veronderstelt daarbij altijd ten minste twee leeractiviteiten die op elkaar aansluiten, en door dezelfde studenten worden gedaan.

- Activerende werkvormen: studenten worden gestimuleerd tot actieve deel-name en eigenaarschap van het leerproces. Daarbij is het de bedoeling dat het zweet van hán rug stroomt, en niet van die van jou als docent. - Maximale interactie: je streeft voortdurend naar zo veel mogelijk inter-actie, zowel fysiek als online. Die interactie vindt plaats tussen de student en jou als docent, tussen studenten onderling en tussen student en leerinhoud.

- Inzet van ICT: je zet ICT in om de leeractiviteiten - en dus de interacties en werkvormen - te faciliteren. ICT is daarmee een middel, geen doel op zich. ICT maakt het mogelijk om zowel fysiek als online, en zowel synchroon als asynchroon te leren en communiceren.

Blended learning is echter meer dan een concept dat je één keer definieert en uitwerkt; het is een doorlopend proces dat zich verder ontwikkelt bij elke docent en iedere student die ermee werkt. Heb het dus vooral over de inzet van activerende werkvormen, gericht op maximale interactie, passend bij de beoogde leeruitkomsten, in een optimale leeromgeving, met een beetje hulp van ICT. Het technische aspect van blended learning zal nooit de docent kunnen vervangen. Integendeel, het is juist bedoeld om ook buiten de fysieke, veelal klassikale contacttijd, interactie te faciliteren. Dus laten we het concept niet langer als iets nieuws presenteren, want daardoor blijft het altijd enigszins ongrijpbaar.

Bron: Blended learning en onderwijspraktijk - van theorie naar praktijk, Barend Last & Stefan Jongen

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 09 mei 2021 10:39  

 

Change means movement. Movement means friction. Only in the frictionless vacuum of a nonexistent abstract world can movement or change occur without that abrasive friction of conflict.

Saul Alinsky

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 82 gasten online
Artikelen

lean stuff jim womack

Banner
Banner

rosenshine principles sherrington

Rosenshine's Principles in Action
Tom Sherrington

Bij Bol.com

Lean boekentips

Banner