• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Adaptief onderwijs
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Adaptief onderwijs

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Adaptief onderwijs

Definitie

....

Alias: ....

adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs


Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd.

Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Bron: https://wij-leren.nl/adaptief-onderwijs.php

adaptief onderwijs

Over wat precies met adaptief onderwijs wordt bedoeld lopen de meningen uiteen. Ondanks alle geconstateerde verschillen zijn er volgens deze auteurs toch ook belangrijke gemeenschappelijke elementen, die zich als volgt laten verwoorden:

'Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op ver-schillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep'. De onderliggende gedachte is dat alle leerlingen verschillen in hun manier van kennis verwerven en dat vereist dat de leer-kracht in zijn of haar groep zorgt voor een variëteit in leertijd, instructie en leerstof-aanbod.

De kern van adaptief onderwijs is dus dat de leerkracht niet uitgaat van een standaardaanbod voor alle leerlingen, maar onderwijs afstemt op de specifieke behoeften van elke leerling en dit alles doet op basis van een gedetailleerd inzicht in het verloop van het leerproces van de leerlingen.

Bron: Adaptief onderwijs in het S(B)O - Onderzoek en mogelijkheden om goed af te stemmen op het kind,Roelande Hofman (e.a)

adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs is in de praktijk, net zoals differentiatie dat vroeger was, een onderwijskundig middel dat scholen en leraren in kunnen zetten om bepaalde doelen bij kinderen (die van elkaar verschillen in kenmerken die voor het onderwijs belangrijk zijn) te bereiken.

Adaptief onderwijs volgens deze onderwijskundige invalshoek verschilt niet essentieel van het vroegere begrip differentiatie. De term adaptief onderwijs verwijst in sommige literatuur naar een meer pedagogische invalshoek, waarbij het er dan vooral om gaat hoe leraren er voor kunnen zorgen dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Die invalshoek blijft hier buiten beschouwing. Wat de doelen betreft is de hamvraag: moeten alle leerlingen op zijn minst een vaste set aan minimumdoelen beheersen? In het basisonderwijs is dat in principe, vanwege de vastgelegde kerndoelen, zeker het geval en daarom zal dus altijd sprake moeten zijn van convergente vormen van adaptief onderwijs, waarbij het streven is alle leerlingen een minimumniveau te laten bereiken.

Adaptief onderwijs betekent dan ook niet klakkeloos aansluiten bij bestaande verschillen, maar proberen elke leerling zover mogelijk te laten komen. Voor leerlingen die de minimumdoelen al heel snel beheersen zijn divergente vormen van adaptief onderwijs mogelijk, die hen de kans bieden om (veel) verder te komen dan hun leeftijdgenoten.

Bron: Onderwijs en ongelijkheid - Grenzen aan de maakbaarheid?, Sjoerd Karsten

adaptief onderwijs

 

Adaptief onderwijs

Onderwijs dat is aangepast aan de onderwijsbehoeften van en verschillen tussen kinderen. Het zijn vooral de opvattingen van Stevens die dit begrip vulling geven. Hij wijst erop dat ont-wikkeling een actief en dynamisch proces is; dat kinderen er op uit zijn om zichzelf, in samenhang met hun omgeving, te leren kennen en te beheersen. Dit streven wordt uitgedrukt in drie psychologische basisbehoeften: het streven naar (goede) relaties, naar competentie of beheersing en het streven naar on-afhankelijkheid of autonomie. Adaptief onderwijs is op deze basisbehoeften ingesteld; dat uit zich vooral in het pedagogisch klimaat en in de sensitieve en responsieve wijze waarop leerkrachten met kinderen omgaan.

Bron: Ontwikkelingsgericht onderwijs - Basisontwikkeling in de onderbouw, F. Janssen-Vos


Tags:
Laatst aangepast op vrijdag, 18 september 2020 08:42  

Of het beter wordt als het anders wordt, weet ik niet, maar dat het anders moet wil het beter worden, weet ik wel

Georg Lichtenberg

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 124 gasten online
Artikelen

people lose their way why michael hyatt

Banner
Banner

design people learn julie dirksen

Design for How People Learn
Julie Dirksen

Bij Bol.com | Managementboek
Lean boekentips

Banner