• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Belangrijke onderwijskundige begrippen - Adaptief leren
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Adaptief leren

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Adaptief leren

Definitie

....

Alias: ....

Zie ook:

adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs


Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd.

Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Bron: https://wij-leren.nl/adaptief-onderwijs.php

adaptief onderwijs

Over wat precies met adaptief onderwijs wordt bedoeld lopen de meningen uiteen. Ondanks alle geconstateerde verschillen zijn er volgens deze auteurs toch ook belangrijke gemeenschappelijke elementen, die zich als volgt laten verwoorden:

'Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op ver-schillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep'. De onderliggende gedachte is dat alle leerlingen verschillen in hun manier van kennis verwerven en dat vereist dat de leer-kracht in zijn of haar groep zorgt voor een variëteit in leertijd, instructie en leerstof-aanbod.

De kern van adaptief onderwijs is dus dat de leerkracht niet uitgaat van een standaardaanbod voor alle leerlingen, maar onderwijs afstemt op de specifieke behoeften van elke leerling en dit alles doet op basis van een gedetailleerd inzicht in het verloop van het leerproces van de leerlingen.

Bron: Adaptief onderwijs in het S(B)O - Onderzoek en mogelijkheden om goed af te stemmen op het kind,Roelande Hofman (e.a)

adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs is in de praktijk, net zoals differentiatie dat vroeger was, een onderwijskundig middel dat scholen en leraren in kunnen zetten om bepaalde doelen bij kinderen (die van elkaar verschillen in kenmerken die voor het onderwijs belangrijk zijn) te bereiken.

Adaptief onderwijs volgens deze onderwijskundige invalshoek verschilt niet essentieel van het vroegere begrip differentiatie. De term adaptief onderwijs verwijst in sommige literatuur naar een meer pedagogische invalshoek, waarbij het er dan vooral om gaat hoe leraren er voor kunnen zorgen dat alle leerlingen zich prettig en veilig voelen op school. Die invalshoek blijft hier buiten beschouwing. Wat de doelen betreft is de hamvraag: moeten alle leerlingen op zijn minst een vaste set aan minimumdoelen beheersen? In het basisonderwijs is dat in principe, vanwege de vastgelegde kerndoelen, zeker het geval en daarom zal dus altijd sprake moeten zijn van convergente vormen van adaptief onderwijs, waarbij het streven is alle leerlingen een minimumniveau te laten bereiken.

Adaptief onderwijs betekent dan ook niet klakkeloos aansluiten bij bestaande verschillen, maar proberen elke leerling zover mogelijk te laten komen. Voor leerlingen die de minimumdoelen al heel snel beheersen zijn divergente vormen van adaptief onderwijs mogelijk, die hen de kans bieden om (veel) verder te komen dan hun leeftijdgenoten.

Bron: Onderwijs en ongelijkheid - Grenzen aan de maakbaarheid?, Sjoerd Karsten

adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs

Onderwijs dat is aangepast aan de onderwijsbehoeften van en verschillen tussen kinderen. Het zijn vooral de opvattingen van Stevens die dit begrip vulling geven. Hij wijst erop dat ont-wikkeling een actief en dynamisch proces is; dat kinderen er op uit zijn om zichzelf, in samenhang met hun omgeving, te leren kennen en te beheersen. Dit streven wordt uitgedrukt in drie psychologische basisbehoeften: het streven naar (goede) relaties, naar competentie of beheersing en het streven naar on-afhankelijkheid of autonomie. Adaptief onderwijs is op deze basisbehoeften ingesteld; dat uit zich vooral in het pedagogisch klimaat en in de sensitieve en responsieve wijze waarop leerkrachten met kinderen omgaan.

Bron: Ontwikkelingsgericht onderwijs - Basisontwikkeling in de onderbouw, F. Janssen-Vos

adaptief onderwijs

Adaptief leren

Wat is adaptief leren?

Bij adaptief leren past het leertraject zich aan aan de voortgang van de deelnemer. Een leerplatform dat adaptief leren ondersteunt, ‘weet’ welke leerdoelen een leertraject heeft en hoe ver een individuele deelnemer op weg is om elk leerdoel te behalen.
Als deelnemer A al bij het begin al alles weet over onderwerp 1, maar niet over onderwerp 2, dan zal het leerplatform de deelnemer over onderwerp 2 meer stof en vragen verstrekken. Dit zorgt ervoor dat de tijd van de deelnemer optimaal wordt benut.
Daarnaast kun je adaptief leren zo ontwerpen dat een deelnemer pas een (eind)toets maakt als diegene op het gewenste niveau is.
Adaptief leren wordt vooral bij digitale leerinterventies (en dan met name kennismodules) gebruikt.

Wat voegt adaptief leren toe aan een leertraject?

Adaptief leren maakt een leertraject een stuk effectiever. Een deelnemer wordt namelijk niet geconfronteerd met onnodige stof. Dit neemt veel onnodige frustratie weg en zorgt er sneller voor dat deelnemers in de ‘flow’ van leren komen. Daarnaast geeft een adaptief leerplatform de deelnemer duidelijke feedback over hoe ver hij/zij is gevorderd met het halen van een leerdoel. Dit draagt aantoonbaar bij aan de motivatie van de deelnemer.

Bron: Het blended learning kookboek, Johannes Vinke & Martèn de Prez (pdf)

adaptief onderwijs

Pursue Adaptive Learning. All performers have knowledge gaps, and those gaps dynamically form as people forget over time. These gaps are different for every person. Historically, our only option to fill these gaps has been to pull people away from their work and push them through "refresher courses". This approach is wasteful and anything but refreshing. Here's the great news: there exists today technology-enabled methodology that can proactively push learning checks into the workflow. These non-threatening learning checks employ remarkable algorithms that "adapt" based upon the response of each workflow learner. It helps workflow learners find their personal knowledge gaps and access micro-learning relevant to their specific needs. All of this can be tracked and documented for accreditation or regulatory compliance.

Bron: The 5 moments of need - a performance-first approach, Conrad Gottfredson & Bob Mosher

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 19 december 2021 19:38  

Live, love, learn and leave a legacy.

Stephen Covey

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 68 gasten online
Artikelen

gemba dwight eisenhower farming mighty easy

Banner
Banner

hoe krijg ik ze zover setten

Hoe krijg ik ze zover?
Draagvlak zonder dwang
Jan van Setten

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner