• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Omdenken met E.F. Schumacher
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

It might be said that it is the ideal of the employer to have production without employees and the ideal of the employee is to have income without work.

E. F. Schumacher

Laatst aangepast op zaterdag, 12 april 2014 06:24  
Zaakgericht werken volgens Frits van Dijk
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

zaakgericht werken frits van dijk

Frits van Dijk vat de essentie van zaakgericht werken als volgt samen:

zaakgericht werken frits van dijk

Zaakgericht werken gaat over zaken en zaaktypen. (...) Zaken en processen hebben veel met elkaar te maken. Zo veel dat je je kunt afvragen: is een zaak niet gewoon hetzelfde als een proces? ... Maar [er is] toch een verschil. Waar in de procesbenadering de aandacht vooral ligt bij het ‘hoe’, ligt de aandacht in de zaak bij het ‘wat’. Een procesbeschrijving geeft doorgaans heel gedetailleerd weer hoe een proces verloopt, opgedeeld in een groot aantal stappen. Bij de zaakgerichte benadering is er geen gedetailleerd processtappenschema; alleen de hoofdstappen worden beschreven in de vorm van statussen in het proces. Bij die statussen wordt wel veel informatie vastgelegd. Informatie over de kwaliteitseisen, de doorlooptijden of andere prestatie-indicatoren en beleidslijnen. Je richt je dus niet op al die kleine handelingen die nodig zijn om tot een bepaalde fase in het proces te komen, maar juist op de hoofdzaken. De fases of statussen waar het proces in alle gevallen langs komt en waar je het proces op wilt meten en sturen.

Bron: Zaakgericht werken: wat en waarom?, Frits van Dijk

Laatst aangepast op zondag, 06 april 2014 13:32  
Missie, doelen en strategie volgens Mathieu Weggeman
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

visie missie strategie doelstellingen

In het boek Ondernemen binnen de onderneming stellen Mathieu Weggeman, Gert Wijnen en Rudy Kor het volgende over het formuleren van doelen:

missie doel strategie weggeman

Voor het goed functioneren van de organisatie is het van essentieel belang helderheid te hebben over het verschil tussen waarom men een organisatie wenst te vormen (missie), waarheen men gezamenlijk op weg wil (visie), wat men met die organisatie wil bereiken (doelen) en hoe men dat wil doen (strategie). De relatie tussen missie, visie, doelen en strategie kan als volgt worden aangegeven.

Missie geeft een min of meer kwalitatief, filosofisch antwoord op de vraag waarom het belangrijk is dat onze organisatie bestaat, waarom we er zijn. De missie geeft aan wat de medewerkers (= organisatie) voor elkaar en voor de samenleving wil betekenen, welke toegevoegde waarde zij willen leveren. Ze maakt duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties in dezelfde branche. En de missie is gebaseerd op met elkaar gedeelde waarden en normen (shared values).

Missie Doelen
Enkelvoud Meervoud
Globaal Specifiek/concreet
Kwalitatief/richtinggevend Kwantitatief/meetbaar
Commiterend Involverend
Idealistisch Haalbaar en acceptabel
Integraal Gedifferentieerd
Lange termijn Middellange termijn
Inspirerend Motiverend
Waarom willen we het Wat willen we precies

Doelen: geven antwoord op de vraag wat we precies willen bereiken? Dit zijn dus de - directe of indirecte - uit de missie afgeleide, duidelijk gespecificeerd, gewenste en meetbare resultaten die op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moeten zijn.

Strategie: geeft antwoord op de vraag hoe we de geformuleerde doelen gaan realiseren: de weg waarlangs, de manier waarop. Dit is dus een in de tijd gefaseerd actieplan. Strategie ... is de manier waarop en het geheel van middelen waarmee voorafgestelde doelen nagestreefd worden. Gestelde doelen zijn zo een voorwaarde om over strategie te kunnen praten.

Doelen
Strategie
Definitie
Meetbare resultaten die de organisatie op een bepaald moment bereikt wil hebben
De manier waarop en het geheel waarmee vooraf gestelde doelen nagestreefd worden
Synoniemen

Doeleinden, doelstellingen, targets

Beleid, strategisch plan, meerjarenplan
Voorbeeld
2% rendement op het vreemd vermogen in jaar x

Meer marktaandeel realiseren bij gelijkblijvende of lagere bedrijfskosten

Bron: Ondernemen binnen de onderneming, essenties van organisatie, Mathieu Weggeman, Gert Wijnen & Rudy Kor

Laatst aangepast op woensdag, 09 april 2014 09:03  
Afscheid volgens Winnie the Pooh
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Never forget me, because if I thought you would, I'd never leave.

A. A. Milne

Laatst aangepast op donderdag, 17 april 2014 20:57  
Actiegerichte informatie volgens Kop & Klerks
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

kennis informatie data

data informatie kennis intelligentie

Data vormen de brede basis van de piramide en bestaan uit feiten en gegevens die door mensen zijn vastgelegd. Data zijn nodig, maar op zichzelf onvoldoende, want niet-geïnterpreteerde data zijn dode materie en hebben verder geen enkele waarde. Pas wanneer data in een context worden geplaatst en geïnterpreteerd, is er sprake van informatie . Wanneer er inzichten en verbanden ontstaan op basis van deze informatie, dit wordt gecombineerd met andere informatie en is ‘eigen gemaakt’, is er sprake van kennis . Kennis genereert begrip: iets dat men weet en kan toepassen (bijvoorbeeld een systeem kan gebruiken), het is waardevol maar lastig ‘vast te leggen’. Kennis is namelijk meer dan informatie. Het is informatie die is gewogen en gewaardeerd, gecombineerd met meer subjectieve elementen zoals attitude en ervaring van een politiemedewerker. Echte kennis laat zich moeilijk in systemen vatten. Tot slot is intelligence dan het sluitstuk van deze hiërarchie. Informatie wordt, door de kennis die al beschikbaar is, ‘actiegericht’ gemaakt.

Bron: ‘Intelligence is information designed for action’ (Metropolitan Police), N. Kop & P. Klerks

Laatst aangepast op vrijdag, 04 april 2014 21:22  
Veranderen volgens Paul Allaire
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

If you talk about change but don’t change the reward and recognition system, nothing changes.

Paul Allaire

Laatst aangepast op zaterdag, 12 april 2014 06:20  
Kennisdeling voor dummies
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

kennismanagement kennisdeling cartoon

Laatst aangepast op zondag, 06 april 2014 12:23  
Lean volgens Dilbert (2)
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

lean reengineering volgens dilbert

Bron (vrij naar) Dilbert.com

 
Data, informatie en kennis volgens Daphne Depassé
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

daphne depasse informatie kennis

Daphne Depassé beschrijft op onderstaande wijze het verschil tussen data, informatie en kennis:

daphne depassé data informatie kennis

Er zijn allerlei definities over het onderscheid in data, informatie en kennis. Bots & Jansen (2005) beschrijven data als objectieve feiten, gegevens waaraan nog geen betekenis is gegeven. Het cijfer ‘1000’ bijvoorbeeld, is op zich betekenisloos. Pas wanneer duidelijk is dat dit cijfer bijvoorbeeld betrekking heeft op de omvang van een bepaalde organisatie, krijgt het betekenis. En dan ontstaat informatie. De oorspronkelijke betekenis van informeren is: vorm geven aan. Door gegevens met elkaar in verband te brengen en te interpreteren, wordt betekenis/vorm gegeven en ontstaat informatie. Dat betekent dat informatie dus niet buiten een individu kan bestaan; mensen kiezen welke betekenis zij aan informatie geven en interpreteren op hun eigen manier.

En wat is dan kennis? Bertrams (1999) beschrijft kennis als datgene wat iemand in staat stelt een bepaalde taak te vervullen door het selecteren, interpreteren, combineren en waarderen van informatie. Weggeman (2000) omschrijft het begrip kennis met de formule: K = f(I * E V A). Kennis als het totaal van Informatie maal Ervaring, Vaardigheden en Attitude. Informatie wordt dus pas kennis op het moment dat het bewerkt is met ervaring, vaardigheid en houding.

Er is onderscheid te maken in twee ‘soorten’ kennis: impliciete kennis (tacit knowledge) en expliciete kennis (explicit knowledge). Expliciete kennis is waarneembaar. Het is kennis dat geuit is of is opgeslagen, waardoor het persoonsonafhankelijk is gemaakt. Impliciete kennis is persoonlijk en moeilijker met anderen te delen. Het gaat om gevoel, subjectieve inzichten en intuïtie en zit in de hoofden van mensen. We kunnen bijvoorbeeld een boek lezen over projectmanagement (expliciete kennis), maar hoe iemand in de praktijk een project managet, heeft alles te maken met impliciete kennis. Dan wordt dat wat iemand uit boeken heeft geleerd, gecombineerd met ervaring, vaardigheid en houding.

Bron: Het verschil tussen kennis en informatie - who cares?, Daphne Depassé

Laatst aangepast op maandag, 07 april 2014 19:10  
Ware moed volgens Remy Montalee
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

Go see ask why show respect

Ware moed is niet geen angst te hebben, maar zijn angst te overwinnen.

Remy Montalee

Laatst aangepast op zaterdag, 12 april 2014 06:19  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

I never wanted to be a businessman, I just wanted to change the world.

Richard Branson

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 19 gasten online
Artikelen

 
Brown paper methode wessel berkman

De Brown Paper-methode
De leukste veranderaanpak met de hoogste resultaten
Wessel Berkman, Marcel van der Schaaff

Bij Managementboek

Banner
Banner