• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
COSO volgens Barry Derksen & Peter Noordam
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

coso raamwerk erm risico control

In het boek Modellen die werken beschrijven Barry Derksen en Peter Noordam het COSO-model als volgt:

barry derksen peter noordam coso model

COSO [heeft betrekking op] betrekking op interne beheersing in brede zin. Interne beheersing is daarbij gedefinieerd als een stelsel van processen dat is ingericht door de leiding van een organisatie om een redelijke mate van zekerheid te krijgen over het realiseren van de volgende doelstellingen:

 1. De effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering.

 2. De betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging.

 3. De naleving van relevante wet- en regelgeving.

(...)

Als een organisatie haar doelstellingen wil bereiken, moet ze omgaan met risico's en moet ze deze risico's proberen te beheersen. COSO beschrijft en definieert hiervoor de verschillende elementen van een intern beheersingssysteem. Het model geeft in de COSO-kubus de directe relatie weer tussen:

 1. De doelstellingen van een organisatie.

 2. De controlecomponenten.

 3. De activiteiten/eenheden waarvoor de interne controle nodig is.

COSO identificeert de relaties tussen de ondernemingsrisico's en het interne beheersingssysteem. COSO hanteert hierbij de gedachte dat interne beheersing een proces is dat gericht is op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de categorieën:

 1. Bereiken van de strategische doelstellingen (Strategic).

 2. Effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (Operations).

 3. Betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging (Reporting).

 4. Naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance).

 5. Controlecomponenten.

Vervolgens definieert het model de controlecomponenten van een organisatie als:

 1. Interne omgeving (de mate waarin risico's worden genomen).

 2. Bepaling van doelstellingen (objective setting).

 3. Identificatie van gebeurtenissen (kansen/risico's die een positieve of negatieve invloed hebben).

 4. De risico-inschatting of de beoordeling van de geïdentificeerde risico's (waarschijnlijkheid dat risico's zich voordoen en de gevolgen indien het zich voordoet).

 5. De risicobeheersingsmaatregelen (risk response); risico's vermijden, aanvaarden, delen of verminderen.

 6. Controleactiviteiten (bijvoorbeeld functiescheiding).

 7. Informatie en communicatie.

 8. Monitoring.

 

Bron: Modellen die werken (2008), Barry Derksen en Peter Noordam

Laatst aangepast op woensdag, 23 september 2015 19:27  
Verspilling volgens Ben Herbster
Gepubliceerd in Citaten: persoonlijke effectiviteit
E-mail Afdrukken

citaat

The greatest waste in the world is the difference between what we are and what we could become.

Ben Herbster

Laatst aangepast op zaterdag, 10 oktober 2015 05:27  
Fail: First Attempt In Learning
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

first attempt in learning fail

Laatst aangepast op maandag, 12 oktober 2015 19:08  
Dialoog versus Debat volgens Van der Geer & Peters
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

dialoog debat peters geer

In het boek : In plaats van praten - Debat en dialoog bij veranderprocessen gaan Peter van der Geer & Rik Peters in op het verschil tussen een debat en een dialoog:

galileo galilei vernieuwen innovatie

De etymologie van het woord 'dialoog' geeft de essentie en werking van deze communicatievorm goed weer. Oorspronkelijk betekent dialoog niet 'tweespraak', zoals de meeste woordenboeken aangeven. Dia betekent in het Grieks 'door' en logos staat onder andere voor 'betekenis'. Dialoog is dus iets als betekenis door een groep, of zoals Bohm zegt: 'a stream of meaning flowing among and through us and between us (...) of which will emerge some new understanding'. De dialoog is dus een gemeenschappelijk onderzoek naar de vooronderstellingen of principes van ons denken en handelen. De dialoog brengt het denken in de organisatie verder maar ook dieper.

Plato versus de sofisten

De tegenstelling tussen debat en dialoog gaat terug op de klassieken. Plato (427-347 v. Chr.) stelde de dialoog veel hoger dan het debat. Alleen de dialoog leidt tot ware kennis, het debat niet. Bestuurders van de stad moesten zich daarom vooral de dialectiek, oftewel de kunst van de dialoog eigen maken. Hiermee bestookte Plato de sofisten, de debat- en mediatrainers van het oude Griekenland. Zij betoogden dat het in debatten niet op de eerste plaats om de waarheid gaat, maar om overtuigingskracht. Niet de dialectiek, maar de retorica is nuttig voor bestuurders. Plato's leerling Aristoteles (384-322 v. Chr.) vond de gulden middenweg. De retorica leert overtuigen, de dialectica geeft zicht op de waarheid. Beide zijn nodig omdat men met de waarheid het best overtuigt.

 

Debat Dialoog
Wat houdt stand? Wat niet? (getoetst m.b.v. een stelling)
Kernvraag
Wat drijft ons? Gedeelde en niet gedeelde overtuigingen? (onderzocht m.b.v. een vraag)
Standpunten, argumenten rond een kwestie
Voorwerp van gesprek
Ervaringen en onderliggende principes, waarden en normen
Meer kennis van de kwestie: Waar zitten de tegenstellingen precies (feiten en/of waarden)? Hoofd- en bijzaken gescheiden. Dorgredenen uitgefilterd.  Nadere onderzoeksvragen
Resultaat Meer zelfkennis, Beeld van verschillende vooronderstellingen, Hiërarchie van principes
Overtuigen Houding gericht op
Begrijpen
Gelijk krijgen wordt belangrijker dan gelijk hebben; schijnconsensus
Risico Vluchten in abstracties, hypotheses, miscommunicatie

 

Bron: In plaats van praten - Debat en dialoog bij veranderprocessen, Peter van der Geer & Rik Peters

Laatst aangepast op maandag, 14 september 2015 14:29  
Human resources volgens Ken Robson
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

Human resources are like natuaral resources: 'They are buried deep. You have to go looking for them, they are not lying around at the surface. You often have to create circumstances where they show themselves.

Ken Robson

Laatst aangepast op zaterdag, 10 oktober 2015 05:26  
Organisaties volgens Leif Edvinsson
Gepubliceerd in Citaten: management
E-mail Afdrukken

citaat

The only vital value an enterprise has is the experience, skills, innovations and insights of its people.

Leif Edvinsson

Laatst aangepast op zaterdag, 10 oktober 2015 05:25  
Big data volgens Peter F. Drucker
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

peter drucker kennis

peter drucker infomratie onderneming basis

Grote organisaties zullen weinig keus hebben: zij zullen kennis en informatie tot hun grondslag moeten maken, alleen al op grond van de verschuiving in de demografische verhoudingen. Het zwaartepunt in de werkgelegenheid verplaatst zich snel van de handarbeider en de kantoorbediende naar de kennisemployé die zich onbehaaglijk voelt in het gezagshiërarchiemodel dat het bedrijfsleven ongeveer honderd jaar geleden van het leger heeft overgenomen. Economische overwegingen schrijven eveneens verandering voor, vooral omdat grote ondernemingen genoodzaakt zijn tot innovatie en het in praktijk brengen van ondernemerschap (entrepreneurship). Maar vóór alles vereist de informatietechnologie deze verandering.

Een op informatie stoelende informatie kan zonder geavanceerde dataverwerkingstechnologie worden opgebouwd. [De Britten hebben] een dergelijke organisatie al in het koloniale India opgebouwd, toen 'informatietechnologie' nog niet meer was dan de vederpen, terwijl 'telecommunicatie' werd verzorgd door hardlopers op blote voeten. Nu geavanceerde technologie alomtegenwoordig begint te worden, zijn organisaties genoodzaakt zich steeds meer met analyse en diagnose bezig te houden - dat wil zeggen, met en op basis van informatie te werken. Anders zullen ze verdrinken in de data die ze zelf genereren! Tot nu toe gebruiken de meeste computergebruikers de nieuwe technologie om werk dat zij al deden sneller te verrichten: het 'kraken' van conventionele cijfers. Zodra de organisatie echter de eerste voorzichtige stappen op de weg van dataverwerking naar informatie zet, zullen de besluitvormingsprocessen, de management-structuur en de manier waarop het werk wordt verricht een transformatie ondergaan.

(...)

Informatie kan worden gedefinieerd als een hoeveelheid data, verrijkt met samenhang en kennis en doelgerichtheid. Voor het rangschikken van data tot informatie is kennis verreist. En kennis is per definitie een kwestie van specialisatie. ... De op informatie stoelende informatie heeft, door de bank genomen, veel meer specialisten nodig dan organisaties naar het model van de gezagshiërarchie waarmee wij zo vertrouwd zijn. Bovendien zijn deze specialisten op afdelingen of 'operationele organisaties' werkzaam, in plaats van op het hoofdkwartier van de onderneming. De operationele suborganisatie wordt een vergaarbak van alle mogelijke specialisten. Zeker, de op informatie stoelende organisatie kan het niet zonder centraal verrichte taken stellen, zoals juridische advisering, public relations, het optimaliseren van menselijke hulpbronnen en het onderhouden van betrekkingen met personeelsorganisaties. De behoefte aan dienstverlenende managers - mensen zonder operationele verantwoordelijkheden, wier taken beperkt blijven tot adviseren, dirigeren en coördineren - neemt drastisch af. Voor gecentraliseerd management van de op informatie stoelende organisatie zijn weinig of geen specialisten nodig.

Als gevolg van haar vlakkere structuur zal de grote, op informatie stoelende organisatie meer gelijkenis vertonen met de organisatie van circa hondervijftig jaar geleden, dan met die van de grote onderneming of overheidsinstantie van dit moment. Destijds was echter alle kennis voorbehouden aan de mensen aan de top. Een overheidsinstantie had bijvoorbeeld een minister en diens secretaris. Een onderneming, zelfs een grote onderneming, had een paar vennoten en enkele afdelingschefs. De overige medewerkers waren hulpkrachten of ondergeschikten, die voor het merendeel hetzelfde werk deden en deden wat hun gezegd werd. In de op informatie stoelende onderneming zal de kennis echter voornamelijk voorhanden zijn aan de basis, in het brein van de specialisten die allemaal verschillend werk doen en zichzelf dirigeren. De doorsnee-organisatie van dit moment, waarin kennis geneigd is zich te concentreren in de niveaus van van dienstverlenend management, dat balanceert op het slappe koord tussen het hoogste management en de operationele managers, een periode waarin werd geprobeerd de organisatie te doordrenken met kennis die afkomstig was van de top, in plaats van dat de top informatie vergaarde vanuit de basis.

Als gevolg van deze verandering al veel werk in de op informatie stoelende organisatie op andere manieren worden gedaan.

 

Bron: De nieuwe uitdaging, Peter F. Drucker

Laatst aangepast op woensdag, 30 september 2015 12:44  
Veranderen volgens Richard Carlyle
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

When the oak is felled the whole forest echoes with it, but a hundred acorns are sown in silence by an unnoticed breeze.

Richard Carlyle

Laatst aangepast op vrijdag, 09 oktober 2015 19:44  
Archiveren volgens Fokke & Sukke
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

fokke sukke themadossier rendement

Laatst aangepast op vrijdag, 09 oktober 2015 19:33  
Het tolmodel van Oscar van Leeuwen
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

tolmodel oscar leeuwen.jpg

Het tolmodel van Oscar van Leeuwen (1996) gaat in op de factoren  die  van invloed zijn op de  informatiebehoefte  van  het  management, voor zover er informatiebehoefte is voor het nemen van periodieke besluten. Anders gezegd: het tolmodel van Oscar van Leeuwen legt expliciet de link tussen de kenmerken van de organisatie en de vorm en inhoud van de managementinformatie.

Volgens Van Leeuwen worden de vorm en inhoud van managementinformatie bepaald door zeven factoren:

 1. Missie.

 2. Kritieke succesfactoren.

 3. Doelen.

 4. Doelstellingen.

 5. Aard proces & structuur.

 6. Managementstijl.

 7. Cultuur.

Het tolmodel bestaat uit twee piramides die met elkaar verbonden zijn door een tussenlaag. De bovenste, rechtop staande, piramide geeft de zogenaamde 'harde' onderdelen van het tolmodel weer. Deze onderdelen zijn duidelijker en rationeler te omschrijven en/of te kwantificeren dan de onderste. Het 'tussenstuk' vormt de verbinding met de onderstaande, omgekeerde, piramide, bevat de 'zachte' onderdelen. Di betreft de niet-kwantificeerbare, wat vagere en moeilijker vast te stellen onderdelen: managementstijl en cultuur.

tolmodel oscar leeuwen.jpg

De bestuurlijke informatieverzorging is primair gericht op het verstrekken van informatie aan mensen in organisaties die op grond daarvan hun werk kunnen doen. Bij het vormgeven (inrichten) van een systeem voor de bestuurlijke informatieverzorging is daarom de eerste vraag die beantwoord moet worden: welke informatiebehoeften bestaan in de organisatie ofwel welke informatie is nodig?

(...)

Het blijkt dat de informatiebehoeften worden bepaald door zoveel factoren dat het moeilijk is om door de bomen het bos te zien. Met het oog daarop is het tolmodel ontwikkeld. Dit model brengt alle factoren die bij het vaststellen van de informatiebehoeften in ogenschouw moeten worden genomen op overzichtelijke wijze in kaart. ... Het tolmodel is ontwikkeld door Oscar van Leeuwen Het tolmodel kent de volgende onderdelen:

De bovenkant
De informatiebehoeften worden benaderd vanuit de vraag: ‘Waar wil de onderneming naar toe’. De missie, strategie en doelstellingen van de onderneming zijn immers belangrijke objecten waarover managers willen worden geïnformeerd: ‘gaan we de goede kant op’, ‘liggen we nog op koers’ en ‘waar moet eventueel een bijstelling plaatsvinden’ enz..

Het midden
De informatiebehoeften worden benaderd vanuit de vraag: ‘Hoe werkt de onderneming’. Informatie over de structuur, de bedrijfsprocessen en de activiteiten is nodig om in de dagelijkse praktijk juist datgene te doen dat bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Managers willen antwoord op de vragen: ‘wie moest wat doen en is dat goed gegaan’, ‘welke orders zijn er en welke afspraken hebben we met klanten gemaakt’, ‘zijn de voorraden nog toereikend’ enz.

De onderkant
De informatiebehoeften worden benaderd vanuit de vraag: ‘Wat heeft een manager nodig als we zijn persoonlijke wijze/stijl van werken bekijken. In dit kader zijn de managementstijl en de cultuur van de onderneming van belang.

Bij het vormgeven van al deze factoren is niet voor niets gedacht aan een tol. Een tol kan immers pas goed draaien indien de onderdelen daarvan goed op elkaar zijn afgestemd ofwel: in balans zijn. Is aan deze voorwaarde niet voldaan, dan gaat de tol ‘zwabberen’ en ligt hij al gauw omver. Ook bij het in kaart brengen van de gewenste informatie dient aan alle factoren van het tolmodel aandacht te worden geschonken. Te veel of te weinig aandacht voor één van de onderdelen van het model zal er toe leiden dat de geleverde informatie (later) niet of niet voldoende wordt gebruikt.

Bron: Vorm van de bestuurlijke informatieverzorging, prof. drs P.L.A.M. (Paul) van Kessel RE RA, Tolleren - lern van de toltheorie, E.E. de Wagt

Laatst aangepast op dinsdag, 29 september 2015 19:18  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Focus on a few key objectives ... I only have three things to do. I have to choose the right people, allocate the right number of dollars, and transmit ideas from one division to another with the speed of light. So I'm really in the business of being the gatekeeper and the transmitter of ideas.

Jack Welch

Banner

Archief

(advertentie)
Banner

We hebben 125 gasten online
Artikelen

durf, leer en presenteer pauline van aken

Durf, Leer en Presenteer
zet jezelf neer
Pauline Van Aken

Bij Bol.com of Managementboek

Banner
Banner