• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into...
Bluff Your Way Into
Continue innovatie volgens Tom Peters
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

innovatie volgens Tom Peters

In zijn MBA in één dag verwijst Ben Tiggelaar naar Tom Peters' acht stappen voor 'doorlopende innovatie':

 1. Zoek naar rolmodellen op allerlei terreinen.

 2. Stimuleer ondernemerschap op alle niveaus.

 3. Wees bescheiden: kennis veroudert snel.

 4. Experimenteer: de kern van innovatie.

 5. Beloon excellente mislukkingen.

 6. 95% van de managementtijd is verspilde tijd.

 7. Creatieve destructie: ruim op en vernieuw.

 8. Staven werken als professional service firm.

Bron: http://www.tiggelaar.nl/Ben%20Tiggelaars%20MBA%20in%20een%20dag%202009%20NL%20Uitvoering.pdf

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:32  
ASL1-proces: Service Level Management
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Sturende processen Service Level Management ASL

Binnen ASL1 is het proces Service Level Management één van de vier sturende processen. Het proces Service Level Management komt binnen ASL2 nog wel voor, maar onder een andere naam en met een bredere scope. Omdat het maken en bewaken van afspraken met de klant belangrijk blijft, hierbij een op ASL1 gebaseerde samenvatting van de belangrijkste aspecten:

Bewaken, verbeteren klanttevredenheid
Het proces Service level management heeft als doel het maken en bewaken van afspraken met de klant. Het maken van afspraken (service levels) betekent dat de verwachtingen van klanten en gebruikers ten aanzien van de dienstverlening expliciet worden gemaakt. Door de afspraken expliciet vast te leggen, is het namelijk mogelijk deze te bewaken en vervolgens hierop te sturen en zo de klanttevredenheid en de aan de klant geleverde dienstverlening te verbeteren.

Service level
Meetbare afspraak over het proces en de resultaten van de dienstverlening.

Service Level Management vs. Kwaliteitsmanagement
Binnen Service Level Management staat de externe kwaliteit, de kwaliteit zoals klanten die ervaren – oftewel de klanttevredenheid – centraal. Dit in tegenstelling tot het ASL-proces Kwaliteitsmanagement, waarbij de interne kwaliteit van de applicatie en applicatiebeheerorganisatie centraal staat.
Het proces Kwaliteitsmanagement houdt zich meer dan Service Level Management bezig met de lange termijn van de dienstverlening.

Meetbare kwaliteitseisen: geëxpliciteerde verwachtingen
Service levels zijn meetbare afspraken – geformuleerd in voor de opdrachtgever begrijpelijke termen – over het proces, het product en de dienstverlening die de applicatiebeheerorganisatie levert aan de klant. Bij een service level kan men onderscheid maken tussen de service level sec (de afspraak) en de meetbare waarde erachter.
Het doel van het maken van afspraken is het voor de opdrachtgever en gebruiker inzichtelijk, controleerbaar en bestuurbaar maken van de dienstverlening. Het geheel aan service levels wordt geformaliseerd door een zgn. Service Level Agreement (SLA) en daaraan gekoppeld contracten (Underpinning Contracts, UC’s) of opdrachten. Het moge duidelijk zijn dat het vastleggen van afspraken over de dienstverlening alleen mogelijk is als deze duidelijk is gedefinieerd. Service levels kunnen in de loop van het jaar veranderen. Het is daarom zaak om periodiek (minimaal 1x per jaar) de SLA te herzien om deze aan te laten sluiten op de wensen van de klant.

Activiteiten
(1) Definiëren diensten (Service definition); vaststellen afspraken en service levels
(2) Bewaken diensten (Service control): meten/rapporteren resultaten dienstverlening
(3) Evalueren diensten (Service review): evalueren resultaten, inplannen verbeteracties

Onderwerpen

Onderwerpen Service Level Management ASL proces


Service levels kunnen betrekking hebben op de applicatie en dienstverlening betreffende de applicatie(s):

Ad (a) functioneren van de applicatie
Afspraken over de wijze waarop de applicatie moet functioneren in gebruik. Dit raakt een aantal belangrijke aspecten voor de klanttevredenheid: betrouwbaarheid, beschikbaarheid, stabiliteit en performance (die afgedekt worden door de beheerprocessen). Bijv. applicatie is altijd up van 9:00-17:30 uur, de afhandeling van invoerfuncties voor het baliepersoneel moeten in 99,9% van de gevallen binnen 0,5 seconden worden afgehandeld.

Ad (b) functonaliteit van de applicatie
De ‘belangrijkste’ en bekendste soort service levels binnen applicatiebeheer zijn de afspraken over functionaliteit van de applicatie en wijzigingen hierin. Deze afspraken, vaak niet herkend als service levels, zijn bij de meeste applicatiebeheerorganisaties goed afgedekt doordat ze vastgelegd zijn in geaccordeerde ontwerpen en opdrachtgevers daar expliciet op testen (acceptatietesten). Bijv. mutaties op financiële gegevens moeten in opdracht van de accountants worden gelogd.

Ad (c) proces van dienstverlening (door de applicatiebeheerorganisatie)
Afspraken over functioneren van de dienstverlening en de applicatiebeheerorganisatie: bereikbaarheid, beschikbaarheid van de applicatiebeheerorganisatie zélf, de snelheid van opereren bij storingen, wijze waarop programmatuur wordt opgeleverd, tijdslijnen waarlangs processen verlopen. Bijv. bij een storing wordt binnen 2 uur contact opgenomen met de functioneel beheerder.

Ad (d) aard, inhoud van de dienstverlening (inhoud)
Afspraken over diensten die door de applicatiebeheerorganisatie geleverd (kunnen) worden. Ofwel de dienstencatalogus van de organisatie. Bijv. afd x voert applicatiebeheer op de applicaties y en z uit.

Resultaten
(a) Contract/SLA
- product/diensten-catalogus,
- afgesproken service levels,
- afspraken over (kwaliteit van de) dienstverlening
(b) Service level-rapportage (afgesproken service levels vs. realisatie service levels)

Laatst aangepast op maandag, 25 april 2011 20:00  
Helder denken met 4 O's
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Helder denken met de vier 0's

Kraaijeveld en Weusten stellen in hun boek Helder Denken dat er vier O's belangirjk zijn om helder te denken en gestructureerd elke te lijf te kunnen gaan:

 1. Observeren: goed waarnemen, gegevens verzamelen, kijken, luisteren en vragen stellen. "Goed observeren betekent zo neutraal mogelijk de zaken op een rij zeetten. In de eerste denkstap schort je je oordeel op. He hebt nog geen beslissing genomen; je kijkt, registreert en verzamelt en let daarbij bewust op. Omdat taal het belangrijkste voertuig is van informatieverwerking, begint helder denken met klare taal: concreter is beter. Bij het observeren zijn vier zaken van belang: (a) ken het belang van feiten, (b) vraag door als je niets weet of begrijpt, (c) bekijk feiten in hun context, en (d) neem beweringen niet klakkeloos over.

 2. Oordelen: goed oordeelsvermogen, neem de tijd voor beslissingen, wees je bewust van valkuilen, blijf alert op tegenargumenten en verplaats je de positie van degenen die een ander oordeel hebben. Blijf alert en kritisch en weeg verzamelde argumenten tegen elkaar af.

 3. Overdenken: Observeren is meer dan kijken; het gaat over de manier waarop informatie je brein binnenkomt. Dit kan informatie van buiten zijn, maar ook een inval uit je eigen hersens, of een reeks feiten die je uit je geheugen opdiept. Soms ook is het informatie die je verzint, bijvoorbeeld als je je voorstelt wat de gevolgen zijn van een beslissing. Het overdenken doe je niet aan het einde van de rit, maar hoort na elke fase. Tussendoor moet je altijd nadenken over wat je hebt gedaan

 4. Ordenen: het structureren van informatie is vaak puzzelen. Mensen houden van verhalen en structuren omdat wie feiten of ervaringen aaneenrijgt tot een gestructureerd verhaal, grip krijgt op de wereld om zich heen. Ordenen is een (oer)menselijke neiging om complexe informatie te vereenvoudigen, een strategie om overzicht te krijgen in de chaos. Ordenen doe je door zaken in hokjes te stoppen, op stapels te leggen, te categoriseren. Om goed te kunnen ordenen kun je gebruik maken van denkmodellen, als vereenvoudiging van het denken. Een denkmodel is als het ware een mal waar je je eigen informati doorheen perst. De formele denkstappen worden door het denkmodel gegeven, de inhoud bepaal je zelf. Dit heeft als voordeel dat je niet hoeft na te denken over de structuur van je denken, maar stap-voor-stap het model kunt volgen. Het denkwerk blijft zo beperkt tot de inhoud. Bij het ordenen zijn de volgende drie zaken van belang: (a) breng structuur aan in informatie, (b) visualiseer door te tekenen, lijstjes en schema's te maken, en (c) maak onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

Bron: Helder denken, de routeplanner voor je brein (2010), Kees Kraaijeveld & Suzanne Weusten

Laatst aangepast op zaterdag, 06 januari 2018 07:57  
Rollen, taken en functies
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

taken, functies en rollen

Een proces is een samenhangend geheel van activiteiten, mensen en middelen, waarmee één of meer producten of diensten worden voortgebracht. Een activiteit kan bestaan uit meerdere handelingen. Bij processen worden rollen gebruikt om aan te geven wie in het proces verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De reden dat rollen worden gebruikt in plaats van functiebeschrijvingen die in de organisatie voorkomen, is dat rollen stabieler zijn. Rollen zijn minder gevoelig voor organisatorische wijzigingen.

Hét verschil tussen een functie en een rol is dat iemand een functie heeft en een rol vervult.

 1. Functie: (min of meer) wel omschreven pakket aan taken waarvoor een persoon de verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Die functie kan vastliggen in een functie-omschrijving (op het werk) of in de statuten of het huishoudelijk reglement (in een verening). Het pakket aan taken kan per situatie verschillen, maar voor een goede uitoefening van de functie moet duidelijk zijn welke verantwoordleijkheden er zijn voor welke taken..

 2. Rol: samenhangend pakket aan taken die door een of meer personen vervuld kan worden. De term 'rol' is feitelijk een algemene aanduiding die gebruik wordt om aan te kunnen geven wie welke handelingen mag uitvoeren. Een medewerker heeft één organisatorische functie waaraan één of meer rollen kunnen zijn gekoppeld. Iemand die een rol opneemt, maakt zich verantwoordelijk voor een pakket van taken die niet specifiek zijn voor de beklede functie.

 3. Taken: de inhoud van een opdracht om bepaalde activiteiten te verrichten.

 4. Functie: ambt, betrekking, bezigheid, dienst, hoedanigheid, positie binnen een bedrijf of organisatie. Een functiehouder heeft bepaalde taken die  toegewezen zijn aan alle personen met dezelfde functie.

 5. Handeling: alle werkzaamheden die ononderbroken (plaats en tijd) door één rol kunnen worden uitgevoerd, zonder dat overdracht plaatsvindt naar een andere rol, plaats of tijd. Een handeling beschrijft wat er door een rol moet worden uitgevoerd. Handelinge kunnen door een mens of door een geautomatseerd systeem worden uitgevoerd.

 6. Hulpmiddel: een systeem, handleiding, sjabloon, formulier, lijst of werkinstructie bij een handeling.

 7. Werkinstructie: beschrijft voor een rol in het proces de wijze waarop de handelingen moeten worden uitgevoerd.

Bron: http://www.fons-vernooij.nl/vakdidactiek-bedrijfseconomie/Comp-functies-rollen.html

Laatst aangepast op maandag, 25 december 2017 11:33  
Top 12 gelukkige gezinsvariaties
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

gezin

Als vader van drie dochters, ben ik blij dat ik toch in de top vijf val van de onderstaande top 12 van gezinsvariaties. Interessant genoeg is 1 dochter meer of minder, meteen het verschil tussen de 1e en de laatste plek.

 1. 2 meisjes

 2. 1 jongen + 1 meisje

 3. 2 jongens

 4. 3 meisjes

 5. 3 jongens

 6. 4 jongens

 7. 2 meisjes + 1 jongen

 8. 2 jongens + 1 meisje

 9. 3 jongens + 1 meisje

 10. 3 meisjes + 1 jongen

 11. 2 jongens + 2 meisjes

 12. 4 meisjes

Bron: http://www.telegraph.co.uk/family/8429386/Want-to-be-happy-have-two-daughters.html via http://www.nu.nl/lifestyle/2485953/gezin-met-twee-dochters-maakt-gelukkigst.html

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:00  
Gek met geld
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

gek met geld

In Intermediair worden in het artikel "Verknipt door geld" drie belangrijke psychologische mechanismen benoemd die verklaren waarom mensen irrationeel omgaan met geld:

 1. Time discounting (tijdpreferentie): mensen ontvangen veel liever 1 euro direct dan 2 euro over een jaar. De neiging om geld op termijn veel minder serieus te nemen dan geld dat je direct kunt uitgeven of moet betalen, verklaart de afkeer van veel mensen voor het direct - via een uurtarief - betalen voor het advies van een tussenpersoon (en dus niet 'verstopt' via een provisiestructuur).

 2. Mental accounting: de inkomsten en uitgaven staan in ons hoofd niet op één financiële rekening, maar op als het ware verschillende mentale geldpotjes, waarbij we het ene potje (bijv. die van onze dagelijkse boodschappen) veel serieuzer nemen dan het andere (hypotheekkosten): "De reusachtige bedragen die met (onze) hypotheek of levensverzekering te maken hebben, nemen (we) waar als een soort Monopoly-geld." Voor de kosten voor een financiële advies die verpakt zijn in het totaal van de hypotheek of het pensioen, geldt dat deze 'psychologisch verdwijnen', terwijl een factuur voor een advies, in ons hoofd beland in het geldpotje voor de dagelijkse boodschappen en daar allerlei alarmbellen laat rinkelen.

 3. Loss aversion (verliesaversie): verlies komt bij mensen gemiddeld twee tot tweeënhalf keer zo hard aan als winst. Het verdriet van een briefje van 50 euro is twee keer zo groot als de vreugde bij het onverwacht vinden van zo'n biljet. Op grond van dit irrationele psychologische mechanisme verzekeren mensen zich vaak (te) goed tegen allerlei risico's. Verliesaversie verschilt van mens tot mens: geslaagde ondernemers durven risico's te nemen en hun verlies te nemen. Gierigaards hebben juist een boven gemiddelde verliesaversie.

Bron: Intermediair (13), 1 april 2011

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:30  
De kunst van leiderschap: durf voor gek te staan!
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Leiders moeten niet bang zijn om een tijd lang eenzaam voor lul te staan. Het is de eerste volger die de eenzame gek (lone nut) verandert in een leider. Als innovator loop je in eerste instantie - dat wil zeggen voordat de 'early adaptors' uit hun hangmat komen - voor de muziek uit en sta je, aldus het filmpje vooral voor gek. Hou vol! In de woorden van Marcel Nieuwenhuis: “ook al heb je het gevoel dat je alleen staat te dansen en iedereen denkt dat je gek bent, zolang jij geloofd in het doel.. blijf gewoon door gaan en de rest volgt wel…”  En soms duurt het even voor de rest volgt. En sta je daar best een tijdje alleen… voor lul…"

Bron: In een eerbetoon aan Marcel Nieuwenhuis, de man achter 'The art of management', door Jan Wiersma

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:29  
Ramon Llull: mindmapping avant la lettre
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

mindmap

In de 13e eeuw was Ramon Llull een succesvol ondernemer, die - geïnspireerd door een goddelijk visioen - besloot zijn vrouw en kinderen te verlaten, zijn bezittingen te verkopen en zich te wijden aan het verspreiden van het christelijke geloof.

Hij richtte zich vooral op moslims, waarbij hij - om orde te scheppen in de overeenkomsten en verschillen tussen beide religies - gebruik maakte van geïllustreerde gedachtebomen. Deze gedachtebomen zijn te beschouwen als mindmaps, in de zin dat ze verschillen visualiseren en gebruikt worden op argumenten op een rij te zetten.

Bron: Helder denken, de routeplanner voor je brein (2010), Kees Kraaijeveld & Suzanne Weusten

Laatst aangepast op zaterdag, 05 september 2020 20:32  
7 Tips voor het omgaan met chaos
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Chaos

 1. Wees asymmetrisch. Probeer niet alles direct te begrijpen en te categoriseren.

 2. Laat los: vergeet controle als instrument om de dingen te laten gebeuren zoals jij wil.

 3. Waardeer het onverwachte: verwelkom verassingen.

 4. Wijs taken af die je opzadelen met verantwoordelijkheid over processen die niet door jou onder controle te houden zijn.

 5. Go with the flow: processen ontwikkelen vaak hun eigen dynamiek en logica.

 6. Gebruik de 'dolfijnstrategie': dolfijnen laten zich meevoeren op golven die zij op hun weg treffen, ze organiseren niets maar kijkt vooruit.

 7. Gebruik je intuïtie als observatie-instrument: 'denk' met je hart en 'voel' met je hoofd.

Bron: Slow Management, Vertrouwen, voorjaar 2010

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:33  
Test jezelf: hoeveel behoefte aan structuur heb jij?
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

behoefte aan structuur

In het nummer van Slow Management over "Orde en chaos" stond een zelftest waarmee je kunt nagaan in hoeverre je behoefte hebt aan structuur. Het gaat hierbij om de zgn. 'Personal Need for Structure-schaal' van Steven Neuberg en Jason Newsom, waarbij je door een inschatting te maken op 12 aspecten, inzicht krijgt in je eigen noodzaak tot een gevoel van controle en structuur.

 1. Ik raak van streek in een situatie waarbij ik niet weet wat ik kan verwachten.

 2. Ik vind het niet vervelend als er dingen gebeuren die mijn dagelijkse routine verstoren.

 3. Ik ben graag spontaan.

 4. Ik vind het prettig om een gestructureerde manier van leven te hebben.

 5. Ik vind dat ik door een duidelijke regelmaat meer van het leven kan genieten.

 6. Ik vind het prettig om alles een plaats te kunnen geven en alles op z'n plaats te hebben.

 7. Ik zou een geordend leven met duidelijke werk- en rusttijden maar saai vinden.

 8. Ik houd niet van onzekere situaties.

 9. Ik vind het erg vervelend als ik mijn plannen op het laatste moment moet veranderen.

 10. Ik ben niet graag bij mensen die onvoorspelbaar zijn.

 11. Ik houd van de spanning die een onvoorspelbare situatie met zich meebrengt.

 12. Ik voel me soms ongemakkelijk als de regels in een situatie niet duidelijk zijn.

Ben je benieuwd, naar je eigen structuur-behoefte. Test jezelf dan online.

Bron: Slow Management, "Orde en chaos", november 2011

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:27  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

Abraham Lincoln

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 157 gasten online
Artikelen

standaarden taiichi ohno lean

Banner

Focus! Leo Babauta

Focus!
Minder doen, meer bereiken
Leo Babauta

Bij Managementboek.nl

Lean boekentips

Dagstarts en Hoshin Kanri
Continu Leren en Verbeteren in de juiste richting met Dagstarts en Hoshin Kanri
Bert Teeuwen

Bij Bol.com | Managementboek

Banner