• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Bluff Your Way Into... Processen volgens Kars & Evers
Processen volgens Kars & Evers

procesarchitectuur procesontwerp processen bedrijfsproces werkproces

 

Volgens Kars en Evers kunnen processen worden ingedeeld naar vier gezichtspunten:

(1) De oriëntatie van het proces: gaat het om het interne proces van het bedrijf of om het klantproces (extern)
(2) De aard van het proces: operationele en bestuurlijke processen
(3) Het niveau waarop de processen voorkomen: een keten, een bedrijfsproces of een werkproces
(4) Standaard- of maatwerkprocessen

Ad (1) Bedrijfs- en klantprocessen
Een proces kan worden beschreven, bestuurd en onderhouden vanuit een interne oriëntatie: het gaat om het interne proces. Het klantproces beschrijft het procesdomein van de klant. Een bedrijven beginnen vaak de processen vanuit intern perspectief te beschrijven. Kars en Evers stellen dat wanneer een bedrijf de focus verlegt naar de klant, de klantprocessen worden beschreven en de bedrijsprocessen hierop daarop (kunnen) worden gebaseerd.

Ad (2) Operationele of bestuurlijke processen
In het algemeen worden vaak drie soorten processen onderscheiden: het primaire proces, besturende processen en ondersteunende processen. De primaire en ondersteunende processen worden ook wel aangeduid met de term 'operationele processen'. Primaire processen tansformeren invoer (grondstoffen, hulpmiddelen) naar uitvoer (product of dienst van het bedrijf). Ondersteunende processen leveren ondersteuning aan de primaire processen. In feite zijn besturende processen op dezelfde manier als de primaire processen aan de ondersteunende processen gekoppeld. Besturende processen geven sturing aan de procesen en gebruiken informatie uit het verloop ervan om de sturing aan te passen.

Een bedrijf ontleent zijn bestaansrecht aan de primaire processen. Dit zijn de processen die de producten en of diensten voor de klanten opleveren. Deze processen leiden tot het bereiken van de primaire doelstellingen van het bedrijf. Vandaar de naam 'primair'. De primaire processen zijn dus altijd af te leiden uit de doelstellingen van de organisatie.

(3) Keten-, bedrijfs- of werkprocessen
Processen hebben een scope; ze kunnen helemaal binnen een afdeling vallen, afdelingen overspannen maar ook meer bedrijven omvatten. De termen voor de processen zijn: werkprocessen, bedrijfsprocessen en ketens of ketenprocessen.

Keten: een keten overstijgt de ene organisatie en betreft eigenlijk samenwerking tussen verschillende organisaties. Een keten of ketenproces omvat dus een verzameling van twee of meer organisatie die ieder voor zich het eigen belang van de organisatie ondergeschikt maken aan het overall belang van de keten.

Bedrijfsproces
Een bedrijfsproces is een schakel in een waardeketen, die waarde creëert voor een klant of voor een bedrijf en waarmee een concreet geformuleerd doel wordt bereikt en het resultaat wordt opgeleverd. Het bedrijfsproces is afgebakend door de partijen die in de betreffende schake een rol spelen en de afspraken die zij met elkaar maken. Een bedrijsfproces vergt een of meer soorten invoer en genereert een bepaalde opbrengst (uitvoer) die van waarde is voor het bereiken van een bepaald doel en kan worden gedefinieerd in termen van resultaat. Een bedrijfsproces heeft een identificeerbaar startmoment (bron) en eindmoment (bestemming). In een bedrijfsproces kunnen één of meer werkprocessen voorkomen.

Werkproces
Een werkproces is de benaming van een proces dat een (deel)product of een dienst voortbrengt ten behoeve van een externe of interne klant. Een werkproces valt onder de verantwoordelijkheid van één procesmanager. Er gaat één voorwerp (bijvoorbeeld een aanvraag) door het proces heen: het stromend object. Dat bakent het werkproces af. Een werkproces omvat een aantal processtappen, die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd

(4) Standaard- of maatwerkprocessen
Een belangrijke indeling van processen is die waarbij de processen of naar efficiëntie of naar effectiviteit worden ontworpen of ingericht. Voor producten die op een standaardwijze aan de klanten worden aangeboden staat de efficiëntie van het proces centraal. Minimalisering van de doorlooptijd, kosten en capaciteit zijn in dit geval de belangrijkste ontwerpcriteria voor het proces. De doelstelling van het proces (effectiviteit of efficiëntie) bepaalt de manier van sturing van het proces. Bij efficiëntie is 'strakke processturing' vereist, terwijl bij effectiviteit 'procesbegeleiding' voorop staat om voldoende ruimte te bieden aan maatwerk en creativiteit.

besturende primaire ondersteunend processen proces

 

 

ketenproces werkproces bedrijfsproces proces processen

 

Een bedrijfsproces is het gehele proces van klant-tot-klant, dat waarde toevoegt volgens het doel en strategie van het bedrijf. Een bedrijfsproces bestaat uit een of meer procesdelen.

Procesdeel: onderdeel van een bedrijfs- of werkproces dat bestaat uit een logische ordening van processtappen (en hun onderlinge samenhang): een fase in het proces. Voor de overgangen tussen procesdelen zijn overgangscondities gedefinieerd die aangeven met welk concreet resultaat een procesdeel moet zijn afgesloten om over te kunnen gaan op het volgende procesdeel.

Rollen: algemene aanduiding die gebruikt wordt om aan te geven wie welke handelingen mag uitvoeren. Eén persoon kan meerdere rollen hebben.

Werkproces: bepaald aan de hand van 'het stromend object'; (kan) net als een bedrijfsproces opgebouwd uit procesdelen. Een volgend procesdeel kan pas starten als aan overgangscondities is voldaan (bijv. een handtekening)

Processtap: een processtap bevat alle handelingen die door één rol binnen één procesdeel kunnen worden uitgevoerd zonder dat overdracht plaatsvindt naar rol, plaats of tijd.

Handeling: alle werkzaamheden die ononderbroken (plaats en tijd) door één rol kunnen worden uitgevoerd, zonder dat overdracht plaatsvindt naar een andere rol, plaats of tijd. Een handeling beschrijft wat er door de rol moet worden uitgevoerd. Handelingen kunnen door een mens of door een geautomatiseerd systeem worden uitgevoerd.

Hulpmiddel: een systeem, handleiding, sjabloon,formulier, lijst of werkinstructie bij een handeling.

Werkinstructie: beschrijft voor een rol in het proces de wijze waarop de handelingen binnen de door de rol uit te voeren processtap moeten worden uitgevoerd. De werkinstructie beschrijft hoe de handeling door de rol moet worden uitgevoerd.

Laatst aangepast op zaterdag, 22 juni 2019 18:19  

Unless commitment is made, there are only promises and hopes; but no plans.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
We hebben 136 gasten online
Artikelen

kwaliteit almost all quality improvements quote tom peters

Banner
Banner

dynamisch coachen zingeving resultaat

Dynamisch coachen
Balans tussen zingeving en resultaat
Ans Tros

Bij Bol.com | Managementboek

 

 

Lean boekentips

Banner