• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Management LSS-toolbox: Hulpmiddelen per DMAIC-fase
LSS-toolbox: Hulpmiddelen per DMAIC-fase

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste Lean Six Sigma hulpmiddelen, in welke DMAIC-fase ze (vooral) worden gebruikt en bovenal waarom. Voor elk instrument is er een verwijzing naar de Lean Six Sigma-begrippenlijst. De begrippenlijst bevat een definitie van het betreffende instrumenten bevat in veel gevallen een verwijzing naar een gedetailleerde beschrijving.

<werk in uitvoering>

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

begrip dmaic

dmaic define

dmaic measure

dmaic analyse

dmaic improve

dmaic control

doel dmaic woordenboek lean six sigma begrippenlijst glossarium
Voice of the customer (VOC) dmaic define
'Stem van de klant': wat vindt de klant belangrijk
woordenboek v lean six sigma
Voice of the Business (VOB)
dmaic define 'Stem van de business': wat vindt de business belangrijk
woordenboek v lean six sigma
Voice of the Regulator (VOR) dmaic define 'Stem van de regulator (wetgever)': wat moet er vanuit wet- en regelgeving woordenboek v lean six sigma
Critical to Quality (CTQ) dmaic define Kritieke klanteisen aan product of dienst (vertaling van VOC/VOB) woordenboek c lean six sigma
Kano-model dmaic define Prioriteren behoeften van de klant woordenboek k lean six sigma
SIPOC dmaic define Globale procesmap voor scoping project woordenboek s lean six sigma
Verandermodel John Kotter
dmaic define 8-stappenplan voor het managen van verandering
Change Acceleration Process (CAP) dmaic define Leiding geven aan verandering (buy-in)
woordenboek c lean six sigma
Teamrollen Belbin dmaic define Teamvorming woordenboek t lean six sigma
Teamfasen Tuckman dmaic define Model dat aangeeft via welke fasen een team zich ontwikkelt woordenboek t lean six sigma
GRPI-model dmaic define Hulpmiddel voor het beoordelen en/of verbeteren van teameffectiviteit
woordenboek g lean six sigma
LSS-rollen / Tollgate-review dmaic define Beschrijving rollen en verantwoordelijkheden binnen LSS woordenboek t lean six sigma
Stakeholder analyse dmaic define Project-/omgevingsmanagement woordenboek s lean six sigma
Project Charter
dmaic define Vastleggen, communiceren belangrijkste aspecten van DMAIC-project woordenboek p lean six sigma
Gantt Chart dmaic define dmaic improve Plannen: visualiseren activiteiten in de tijd woordenboek g lean six sigma
Netwerkplanning (PERT-dagram) dmaic define dmaic improve Plannen: visualiseren werkpakketten + onderlinge afhankelijkheid
woordenboek n lean six sigmaProcess mapping dmaic measure dmaic analyse Visueel modelleren van het proces woordenboek p lean six sigma
Meetmatrix dmaic measure Vertalen kritieke klanteisen (CTQ) naar meetbare outputindicatoren
woordenboek m lean six sigma
Datacollectieplan
dmaic measure Overzicht met welke data, hoe, wanneer en door wie verzameld zal worden.
woordenboek d lean six sigma
- Operationele definitie
dmaic measure 'Objectiveren' meetmethode woordenboek o lean six sigma
- Steekproef dmaic measure Deel van de populatie onderzoeken om uitspraken te doen over het geheel. woordenboek s lean six sigma
- Meetniveau (soorten data) dmaic measure Vaststellen datatype woordenboek m lean six sigma
Check sheet dmaic measure Hulpmiddel voor (op overzichtelijke wijze) verzamelen van data woordenboek c lean six sigma
Meetsysteemanalyse (MSA) dmaic measure Valideren meetsysteem
- Gage R&R
dmaic measure
- Kappa studies dmaic measure
Datastratificatie
dmaic measure dmaic analyse Opdelen in subgroepen, zoek de X'en
woordenboek d lean six sigma
Beschrijvende statistiek
dmaic measure dmaic analyse dmaic control
dmaic measure dmaic analyse
Histogram
dmaic measure dmaic analyse dmaic control Datavisualisatie/grafische analyse: visualiseren frequentieverdeling woordenboek h lean six sigma
Pareto-diagram
dmaic define dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling
Staafdiagram (bar chart) dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bruikbaar bij categorieën van data woordenboek s lean six sigma
Taartdiagram (pie chart) dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bruikbaar bij categorieën van data
dmaic measure dmaic analyse
Variabelen dmaic measure dmaic analyse
Associatie dmaic measure dmaic analyse Samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen
Meetniveaus dmaic measure dmaic analyse
Frequentieverdeling dmaic measure dmaic analyse dmaic control
Datavisualisatie/grafische analyse:
woordenboek f lean six sigma
dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
Statistiek dmaic measure dmaic analyse Verzamelen, classificeren, samenvatten, organiseren, analyseren en interpreteren van gegevens
- Beschrijvende statistiek
dmaic measure dmaic analyse Classificeren en samenvatten van gegevens via kengetallen en/of grafische presentatie; verzamelde gegevens zo goed mogelijk weergeven 
- Inductieve statistiek
dmaic measure dmaic analyse

Trekken van conclusies over een populatie uit gegevens over een steekproef


dmaic measure dmaic analyse
Beschrijvende statistiek
dmaic measure dmaic analyse
- Tabellen
dmaic measure dmaic analyse Hulpmiddel voor het presenteren van gegevens
- Grafieken
dmaic measure dmaic analyse Hulpmiddel voor het presenteren van gegevens
-- Kolom- en staafdiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Cirkeldiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Lijndiagrammen
dmaic measure dmaic analyse Verloop van een variabele gedurende een tijdsinterval
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- Bellendiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Cirkeldiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Hoog/Laag/Slot diagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Kolom- en staafdiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Lijndiagram dmaic measure dmaic analyse
-- Paretodiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Radardiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Regeldiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Ringdiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Spreidingsdiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Strokendiagrammen

dmaic measure dmaic analyse
-- Vlakdiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- Watervaldiagrammen
dmaic measure dmaic analyse
-- dmaic measure dmaic analyse
-- Staafdiagram
dmaic measure dmaic analyse
-- Cirkeldiagram dmaic measure dmaic analyse
-- Histogram dmaic measure dmaic analyse
-- Lijngrafiek
dmaic measure dmaic analyse
-- Cumulatieve lijngrafiek dmaic measure dmaic analyse
-- Boxdiagram dmaic measure dmaic analyse
-- Spreidingsdiagram dmaic measure dmaic analyse
-- Beeldgrafiek
dmaic measure dmaic analyse
-- Oppervlaktediagram
dmaic measure dmaic analyse
-- Samengestelde grafiek (kolommen)
dmaic measure dmaic analyse
-- Stapeldiagram / reepdiagram
dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
-- Frequentiekolommendiagram dmaic measure dmaic analyse

Centrummaat (locatiekengetal)
dmaic measure dmaic analyse dmaic control Beschrijvende statistiek: Numerieke beschrijving van een variabele
- Gemiddelde
dmaic measure dmaic analyse dmaic control Bepalen middelpunt gegevensverzameling woordenboek g lean six sigma
- Modus
dmaic measure dmaic analyse dmaic control
Bepalen meest voorkomende (categorie van) score(s) woordenboek m lean six sigma
- Mediaan
dmaic measure
dmaic analyse dmaic control
Bepalen middelste score in een van klein naar groot gesorteerde gegevensverzameling woordenboek m lean six sigma
Spreidingsmaat (spreidingskengetal)
dmaic measure dmaic analyse dmaic control
- Bereik (Range, R)
dmaic measure
dmaic analyse dmaic control
Verschil tussen hoogste en laagste waarde woordenboek r lean six sigma.jpg
- Interkwartielafstand
dmaic measure
dmaic analyse
dmaic control
50% van de waarnemingen rondom mediaan (tussen 1e en 3e kwartiel)
woordenboek i lean six sigma
- Standaardafwijking
dmaic measure dmaic analyse
dmaic control
Spreidingsmaat: spreiding t.o.v. het gemiddelde (= wortel van de variantie)
woordenboek s lean six sigma
- Variantie
dmaic measure dmaic analyse
dmaic control
Spreidingsmaat: (gekwadrateerde) gemiddelde afwijking t.o.v. het gemiddelde
woordenboek v lean six sigma
- Maatstaven dmaic measure dmaic analyse
-- Centrummaten dmaic measure dmaic analyse
--- Rekenkundig gemiddelde
dmaic measure dmaic analyse
--- Meetkundig gemiddelde
dmaic measure dmaic analyse
--- Mediaan
dmaic measure dmaic analyse
--- Modus
dmaic measure dmaic analyse
--- Getrimd gemiddelde
dmaic measure dmaic analyse
--- Kwartielen
dmaic measure dmaic analyse
--- Percentielen
dmaic measure dmaic analyse
-- Spreidingsmaten
dmaic measure dmaic analyse
--- Variantie
dmaic measure dmaic analyse
--- Standaardafwijking of standaarddeviatie
dmaic measure dmaic analyse

--- Range of spreidingsbreedte

Variatiebreedte of 'bereik'

dmaic measure dmaic analyse
--- Kwartielafstand
dmaic measure dmaic analyse
--- Afwijkingsscore dmaic measure dmaic analyse
--- Gemiddelde absolute afwijking dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
Inductieve statistiek dmaic measure dmaic analyse

dmaic measure dmaic analyse
Statistische generalisatie dmaic measure dmaic analyse
- Populatie dmaic measure dmaic analyse Alle elementen van een bepaalde groep.
-- Parameter dmaic measure dmaic analyse Eigenschap van de populatie
-- Constante
dmaic measure dmaic analyse Eigenschap die hetzelfde is voor alle elementen van de populatie.
-- Variabele
dmaic measure dmaic analyse Eigenschap die verschillende waarden kan aannemen voor verschillende populatie-elementen
Steekproef dmaic measure dmaic analyse Selectie van elementen uit een populatie
- Minimale steekproefomvang dmaic measure dmaic analyse
Soorten variabelen dmaic measure dmaic analyse
- Meetniveaus variabelen
dmaic measure dmaic analyse
-- Nominaal meetniveau
dmaic measure dmaic analyse
-- Ordinaal meetniveau
dmaic measure dmaic analyse
-- Rangorde schaal
dmaic measure dmaic analyse
-- Categorische data dmaic measure dmaic analyse
-- Ratioschaal dmaic measure dmaic analyse
-- Intervalschaal dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
-- Vormmaten dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
Betrouwbaarheidsinterval dmaic measure dmaic analyse

dmaic measure dmaic analyse
Kansrekening
dmaic measure dmaic analyse
- Kansvariabelen
dmaic measure dmaic analyse
- Kansverdeling
dmaic measure dmaic analyse
- Binomiale kansverdeling dmaic measure dmaic analyse
- Normale verdeling dmaic measure dmaic analyse

dmaic measure dmaic analyse
Lineaire regressie dmaic measure dmaic analyse
- Regressielijn dmaic measure dmaic analyse
- Correlatie dmaic measure dmaic analyse
dmaic measure dmaic analyse
Diagram
Grafische weergave van grootheden en hun onderlinge verband
- Kolomdiagram
- Staafdiagram
- Gestapeld kolom- en staafdiagram
- Cirkeldiagram
- Lijndiagram
- Vlakdiagram
- Ringdiagram
- Radardiagram
- Bellendiagram
- Hoog/Laag/Slot-diagram
- Paretodiagram
- Regeldiagram
- Gantt-diagram
- Watervaldiagram
- Stamdiagram

Dotplot (puntendiagram)
dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling
Probability Plot (normaliteitsplot) dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): in kaart brengen van een verdeling
woordenboek p lean six sigma
Boxplot dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): vergelijken groepen van gegevens
Individual Value Plot (IVP) dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): vergelijken groepen van gegevens
Run Chart dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): beoordelen of een proces stabiel is.
Scatterplot (spreidingsdiagram) dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur')
Time Series Plot (tijdreeksdiagram)
dmaic measure dmaic analyse dmaic control Grafische gegevensweergave/analyse ('datadeur'): bestuderen trends in de tijd

Visgraatdiagram (Ishikawa)
dmaic analyse Achterhalen grondoorzaken (Root Cause Analyse; RCA)
woordenboek v lean six sigma
5 x Waarom (5x why)
dmaic analyse Achterhalen grondoorzaken (Root Cause Analyse; RCA)
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
dmaic analyse dmaic improve Analyseren + prioriteren risico's van product of proces(stappen)
woordenboek f lean six sigma
Brown paper sessie
dmaic analyse Visualiseren activiteiten en gebeurtenissen in een proces woordenboek b lean six sigma
Stroomschema (flow chart)

dmaic analyse

Visualiseren activiteiten en gebeurtenissen in een proces
woordenboek s lean six sigma
Zwembanendiagram (swimming lanes)
dmaic analyse Stroomdiagram waarbij activiteiten gekoppeld zijn aan rollen.
Value Stream Mapping (VSM)
dmaic analyse Visualiseren waardestroom
woordenboek v lean six sigma
- VSM Current state dmaic analyse Visualiseren waardestroom huidige situatie. woordenboek v lean six sigma
- VSM Ideal state
dmaic analyse Visualiseren waardestroom voor utopische situatie waarin elke stap waarde toevoegt.
woordenboek v lean six sigma
- VSM Future state
dmaic analyse dmaic improve
Elimineren van verspilling
woordenboek v lean six sigma
Waardeanalyse (VA/NVA-analyse)
dmaic analyse Identificeren van verspilling woordenboek w lean six sigma
TIM WOOD (7 verspillingen) dmaic analyse Vormen van verspilling
woordenboek v lean six sigma
Muda dmaic analyse dmaic improve
Zoek/elimineer activiteiten die geen waarde toevoegen
woordenboek m lean six sigma
Mura dmaic analyse dmaic improve
Zoek/elimineer onregelmatigheden in belasting van mens en machines
woordenboek m lean six sigma
Muri dmaic analyse dmaic improve
Zoek/elimineer overbelasting van mens en machines
woordenboek m lean six sigma
Spaghetti-diagram dmaic analyse Visualiseren + analyseren van verspilling (beweging)
woordenboek s lean six sigma
Procesmetrieken
- # Defects vs. % Defectief

dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Mate niet voldoen aan kritieke klanteis = F(# CTQ per eenheid)
woordenboek d lean six sigma
- ppm

dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie woordenboek p lean six sigma
- DPU
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie woordenboek d lean six sigma
- DPO
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie
woordenboek d lean six sigma
- DPMO
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie
woordenboek d lean six sigma
- Yield dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
woordenboek y lean six sigma
- Rolled Throughput Yield (RTY)

dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie woordenboek r lean six sigma.jpg
- Sigmawaarde (Z-score) dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Indicator procesprestatie woordenboek s lean six sigma
- Cp
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Procescapabiliteitsindex: tolerantiegrenzen vs. procesvariatie (6sigma)
woordenboek c lean six sigma
- Cpk
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Procescapabiliteitsindex: gemiddelde vs. meest kritische specificatielimiet
woordenboek c lean six sigma
- Pp

dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Procescapabiliteitsindex: langetermijnvariant van Cp
woordenboek p lean six sigma
- Ppk
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Procescapabiliteitsindex: langetermijnvariant van Cpk woordenboek p lean six sigma
- Little's Law dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Meten/analyseren procesprestaties (efficiency)
- Exit Rate dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control
Lean metric
- Proces Cycle Efficiency (PCE) dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Meten/analyseren procesprestaties (effiency)
woordenboek p lean six sigma
- Process Lead Time (PLT)
dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
woordenboek p lean six sigma
- queue time (QT)
dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
- Total Value Add Time
dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
- Work in Process (WIP) dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric, procesmetriek:
- Total Lead Time
dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric

- Completion rate

dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
- Takttijd (Takt Time)
dmaic measure dmaic analyse
dmaic improve dmaic control
Lean metric
- Doorlooptijd (Cycle time)
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control
- Overall Equipment Effectiveness (OEE) dmaic measure dmaic analyse dmaic improve
dmaic control
Analyseren effectiviteit van de inzet van middelen
woordenboek o lean six sigma
Control Chart (regelkaart)
dmaic measure dmaic analyse dmaic improve dmaic control Analyseren, monitoren en beheersen van het proces woordenboek c lean six sigma
Lean Thinking
dmaic analyse dmaic improve
5-stappenplan voor elimineren verspillingen + versnellen proces woordenboek lean six sigma begrippenlijst glossarium
Toyota Productiesysteem (TPS)
dmaic analyse
dmaic improve
Bij Toyota ontwikkeld productiesysteem dat basis vormt voor Lean.
woordenboek t lean six sigma
Productfamilie
dmaic analyse woordenboek p lean six sigma
Flow
dmaic analyse dmaic improve
Pull
dmaic analyse dmaic improve

Kanban
dmaic analyse dmaic improve
Heijunka
dmaic analyse dmaic improve go with the flow: productienivellering, balanceren (levelling) productmix
woordenboek h lean six sigma
Supermarkt
dmaic analyse dmaic improve
Lijnbalancering (Line balancing) dmaic analyse dmaic improve
Jidoka dmaic analyse dmaic improve
JIT dmaic analyse dmaic improve
Theory of Constraints (TOC)
dmaic analyse dmaic improve Procesverbetermethode: identificeren bottlenecks
woordenboek t lean six sigma
Total Productive Maintenance (TPM)
dmaic analyse dmaic improve Beschikbaarheid van machines verhogen
woordenboek t lean six sigma
Single Minute Exchange of Die (SMED)
dmaic analyse
dmaic improve Elimineren verspilling: versnellen omsteltijden
woordenboek s lean six sigma
Normale verdeling dmaic measure dmaic analyse dmaic control
Normaliteitstest dmaic measure dmaic analyse dmaic control Onderzoeken (ab)normale verdeling
Normal Probability Curve dmaic measure dmaic analyse Anderson-Darling, Scheefheid, Kurtosis, ..... (centrale pagina)
Niet-normale verdelingsfuncties dmaic measure dmaic analyse dmaic control
Datatransformatie
dmaic analyse Niet-normale verdeling 'normaliseren'
woordenboek d lean six sigma
Inferentiële statistiek
dmaic analyse Op basis van steekproef uitspraken doen over een populatie
woordenboek i lean six sigma
Hypothesetesten
dmaic analyse dmaic improve Onderzoeken statistische significantie, statistisch toetsen
Betrouwbaarheidsinterval
dmaic analyse Indicator van de betrouwbaarheid van testconclusies
Significantieniveau dmaic analyse
P-waarde dmaic analyse
Power
dmaic analyse
Type I-fout
dmaic analyse
Type II-fout
dmaic analyse
Regressie-analyse
dmaic analyse dmaic control Onderzoeken relatie tussen variabelen (causaal verband)
woordenboek r lean six sigma.jpg
Correlatie-onderzoek
dmaic analyse dmaic control Onderzoeken relatie tussen variabelen (verband)
woordenboek c lean six sigma
Statistische toets-selectie dmaic analyse
- Chi-kwadraat test
dmaic analyse Statistische toets
- F-test dmaic analyse
- 1 Sample t-Test
dmaic analyse dmaic control

Testen uitspraken over gemiddelden van populaties met onbekende variantie.

- 2 Sample t-Test
dmaic analyse dmaic control

Testen uitspraken over gemiddelden van populaties met onbekende variantie.

- Proportie test
dmaic analyse
- One Way ANOVA
dmaic analyse dmaic control
- Kruskal-Wallis test
dmaic analyse
- Mann-Whitney test dmaic analyse
- Levene's test
dmaic analyse
- 1-Sample Wilcoxon test
dmaic analyse
- Bartlett's test
dmaic analyse
Brainstormen dmaic analyse dmaic improve Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen woordenboek b lean six sigma
Destructief brainstormen dmaic analyse dmaic improve Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen woordenboek d lean six sigma
Mindmappen dmaic analyse dmaic improve Genereren en verzamelen van oorzaken/oplossingen woordenboek m lean six sigma
Lateraal denken dmaic improve Ideeën genereren woordenboek lean six sigma begrippenlijst glossarium
Denkhoeden van De Bono dmaic improve Ideeën generen
woordenboek 0-9 lean six sigma
Random word
dmaic improve Laterale denktechniek
woordenboek r lean six sigma.jpg
SCAMPER

dmaic improve

Systematische denktechniek woordenboek s lean six sigma
Affiniteitsdiagram
dmaic analyse dmaic improve Structureren, clusteren van gegevens
woordenboek a lean six sigma
N/3 dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven woordenboek n lean six sigma
Nominale groepstechniek
dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven
woordenboek n lean six sigma
Prioriteringsmatrix
dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven
woordenboek p lean six sigma
Paargewijs vergelijken (Pair-wise Ranking)
dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven woordenboek p lean six sigma
PICK-matrix
dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven woordenboek p lean six sigma
Pugh-matrix
dmaic improve Selecteren/prioriteren alternatieven woordenboek p lean six sigma
Must criteria dmaic improve Evalueren oplossingen/alternatieven woordenboek m lean six sigma
Kosten/baten-analyse (Cost/benefit analysis) dmaic improve Evalueren oplossingen/alternatieven
Effort/benefit-diagram dmaic improve Evalueren oplossingen/alternatieven
woordenboek e lean six sigma
5S
dmaic improve Procesverbetermethode: organiseren werkomgeving
Kaizen
dmaic improve Procesverbetermethode: verbeterteams
8D
dmaic improve Procesverbetermethode: probleemoplossing
First Time Right (FTR)
dmaic improve Elimineren verspilling: creëren cultuur van stoppen om problemen te fixen.
Design of Experiments (DOE)
dmaic analyse dmaic improve Systematisch (statistisch) onderzoeken welke variabelen van invloed zijn op de procesoutput.
woordenboek d lean six sigma

Pilot dmaic improve Risico beperkende proef-uitvoering
woordenboek p lean six sigma
Implementatieplan
dmaic improve
Thomas-Kilmann model
dmaic improve Situationele conflicthanteringsstijlen
Weerstand-strategiemodel Ezerman
dmaic improve Strategiekeuze bij omgaan met weerstandStatistical Process Control (SPC)
dmaic control Statistisch, grafisch hulpmiddel voor het monitoren, beheersen en verbeteren van procesprestaties.
Control Chart-selectie dmaic control

Control Chart-keuze = F(gegevenstype, steekproefgrootte)

- Xbar-R Chart
dmaic control

Analyseren, monitoren en beheersen van het proces

- Xbar-S Chart
dmaic control

Analyseren, monitoren en beheersen van het proces

- Individuals and moving range (IMR) Chart
dmaic control

Analyseren, monitoren en beheersen van het proces

- U Chart
dmaic control

Analyseren, monitoren en beheersen van het proces

- P Chart
dmaic control

Analyseren, monitoren en beheersen van het proces

Visueel management
dmaic control (Kwaliteits)borging woordenboek v lean six sigma
Control Plan (beheersingsplan)
dmaic control (Kwaliteits)borging: systeem voor het monitoren en beheersen van de procesprestaties
woordenboek c lean six sigma
Documentatie dmaic control (Kwaliteits)borging
RACI dmaic improve dmaic control (Kwaliteits)borging woordenboek r lean six sigma.jpg
Standaard werk dmaic control (Kwaliteits)borging: beschrijving van de best-bekende werkwijze
Standard Operating Procedure (SOP)
dmaic control (Kwaliteits)borging: gedetailleerde beschrijving van de - in volgorde - uit te voeren instructies woordenboek s lean six sigma
Werkinstructies
dmaic control (Kwaliteits)borging: gedetailleerde beschrijving van instructies om het werk zelfstandig uit te voeren
Training
dmaic control (Kwaliteits)borging
Poka Yoke dmaic improve dmaic control Voorkomen of detecteren van fouten
woordenboek p lean six sigma
Quality Function Deployment (QFD) Systematisch vertalen van klanteisen in product-/processpecificaties
woordenboek q lean six sigma

Overige begrippen
Klantenarena
Critical to Customer
Policy deployment
Kritische Succesfactor (KSF)
Hoshin Kanri
X-matrix
Strategisch doel
Kritische prestatie-indicator
Prestatie-indicator
CTQ-boom

 

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

Laatst aangepast op woensdag, 20 juni 2018 20:49  

Reacties 

 
-2 #2 Benno Blanken 22-08-2021 03:26
Omtrent 2 lichte Sarah's!
Citeer
 
 
-2 #1 Benno Blanken 22-08-2021 03:24
Sleutels 93 uit van afdoend(-t),de Blauwe Apple computer laptop,uit;-Het 'koofhok':Terug naar de zeven van de Nieuwe 'puma'$'portemonaïe'Unie garant!
Citeer
 

If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.

Abraham Maslow

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 195 gasten online
Artikelen

probleem goed omschreven charles kettering

Banner
Banner

creatief denken edward de bono

Creatief denken
Slimme Technieken Om Problemen Op Te Lossen
Edward de Bono

Bij Bol.com of Managementboek

Lean boekentips

Banner