• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): H
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): H

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma h glossary

Handeling

Een eenheid van werk (stap) die onderdeel uitmaakt van een activiteit in een proces.

Een handeling is de meest elementaire vorm van een werkzaamheid binnen een organisatie. Op handelingsniveau kan onderscheid worden gemaakt tussen administratieve en niet-administratieve werkzaamheden.


Hansei

Uitgangspunt binnen Lean dat het voor de vitaliteit van de organisatie van belang is dat regelmatig nagedacht wordt over de relevante ontwikkelrichting en aandachtsgebieden van de organisatie.

Afgeleid van hansei is het mogelijk te bepalen wat de belangrijkst processen zijn die ontwikkeld moeten worden (kaizen)

 

Herbewerken/opnieuw bewerken (rework)

Activiteiten die nodig zijn om defecten te herstellen die het proces heeft geproduceerd.


Herhaalbaarheid

Zie: Repeatability

 

Heijunka

Productienivellering; zorgen voor een regelmatige verdeling van werk ('versoepelen van het productieproces') door pieken en dalen in het werk van mensen weg te nemen.

Heijunka is de Japanse term voor ‘het gladstrijken en op niveau brengen”. Heijunka is een methode waarbij de producten of onderdelen die gemaakt moeten worden (de product-mix) gebalanceerd worden.

Productie egaliseren/balanceren; een productievolgorde creëren die wordt bepaald door SKU gemiddelde vraag.

Japans voor balanceren (levelling). Planmethode waarin cyclisch een vaste volgorde van producten over een lijn wordt afgewerkt. Iedere keer wordt van product X precies zoveel gemaakt als dat op dat moment besteld is. Niet meer.

Alias: Production leveling, productienivellering

Heijunka-box is een methode om de productie te nivelleren (planning). Moeilijke en makkelijke producten of diensten kunnen evenredig verdeeld worden

In de VSM wordt dit met bijgaand symbool aangegeven

Zie ook: LSS: Heijunka

 

Heijunka box

Een Heijunka-box is een fysieke box waarin Kanban-kaarten liggen. In deze Heijunka-box worden de kaarten zo verdeeld dat de productie gebalanceerd is. De kaarten worden verspreid naar de afdelingen die de aantallen moeten produceren.

 

Hiërarchie

Manier om personen, objecten of gegevens te ordenen volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met minderen worden verbonden. Deze activiteit wordt ook wel classificatie genoemd.

Zie ook: Boomstructuur

 

Hiërarchisch processen schema (HPS)

Een totaaloverzicht van hoofdprocessen en (sub)processen. Het hiërarchischprocessen schema heeft als doel de relevante bedrijfsprocessen gegroepeerd in kaart te brengen. Deze groepering van processen wordt in het schema hiërarchischweergegeven.


Hiragana muda

Werkzaamheden die geen waarde toevoegen, maar desalniettemin als onvermijdbaar worden beschouwd.

 

Histogram

Grafische voorstelling van een frequentietabel, waarbij frequenties door kolommen zijn weergegeven.

Staafdiagram dat de frequentieverdeling weergeeft van in klassen gegroepeerde gegevens.

Diagram met aaneengesloten kolommen, waarbij iedere kolom staat voor een bepaalde (even grote) klasse van waarnemingsuitkomsten (horizontale as). De lengte van de staaf staat voor de frequentie (verticale as).

Histogram Een histogram of kolommendiagram is de grafische weergave van de frequentieverdeling van in klassen gegroepeerde data. Dit diagram toont kolommen met oppervlakte ter grootte van de (relatieve) frequenties opgericht boven de klassen.

Diagram dat de vorm of de verdeling toont van de gegevens door aan te geven hoe vaak onderscheiden waarden zich voordoen. Een histogram begint met een lijn die wordt opgezet in eenheden die corresponderen met de gegevens. Vervolgens wordt boven een waarde een punt geplaats voor elke keer dat die waarde in de gegevens voorkomt. Frequentieverdelingen tonen alle gegevenspunten en laten gemakkelijk zien wat er aan de hand is. Een snelle blik laat u meteen de spreiding van de metingen zien, geeft aan waar ongeveer het centrum van de gegevens ligt en hoe die gegevenspunten rond het gemiddelde zijn verdeeld (symmetrisch of naar één kant overhellend).

In veel gevallen zullen de ingevoerde punten de vorm van een klok aannemen, een vorm die statistici zeer bekend is. De klok wordt gevormd door de natuurlijke neiging van gegevenspunten, te clusteren rond een centrale waarde (het 'gemiddelde') en symmetrisch naar beide kanten af te lopen.

Visuele manier om gegevens te presenten, het is vaak om uit een cijfertabel de gewenste zaken snel at te leiden, met een histogram "zie" je meteen afwijkingen etc. Het doel van een histogram is het duidelijk zichtbaar maken, hoe meetgegevens zoals lengten of diameters nadat ze zijn gegroepeerd, zich tot elkaar verhouden. Door een histogram te tekenen kan door de kwaliteitsfunctionaris een totaalbeeld van de gesteldheid van de geleverde producten of verleende diensten worden verkregen. Ook kunnen de benaderde gemiddelde waarde, de modus en de spreidingsbreedte worden bepaald.

Grafische samenvatting van een reeks gegevens. Een histogram kan gebruikt worden bij het identificeren van oorzaken en het ontwerpen van verbetermogelijkheden. Ook kunnen zij dienst doen bij het controleren van resultaten.

Werkwijze: (1) Stel de hoogste en laagste waarden uit een serie gegevens vast, (2) stel het aantal blokken vast waarin deze waarden weergegeven moeten worden; in de meeste gevallen gebruiken we tussen de zes en twaalf blokken; hoe meer gegeven, hoe meer blokken, (3) stel vast welke waarden in een blok moeten vallen als volgt: (hoogste waarde -/- laagste waarde): aantal blokken.

Staafgrafiek waarin de verdeling van meetwaardes wordt uitgezet. Geeft een goed beeld van de spreiding. Eén van de zeven Tools van TPM.

Grafische weergave van hoe vaak een bepaalde variabele voorkomt.

Techniek:
- bepaal de te analyseren variabele
- verzamel kwantitatieve gegevens over de variabele (histogram wordt nauwkeuriger naarmate er meer gegevens over de variabele worden verzameld). Verzamel minimaal zo'n 30-50 gegevens
- bepaal het bereik van de gegevens en de omvang van de intervallen (bereik: <hoogste waarde> minus <laagste waarde>, interval: <bereik> gedeeld door het gewenste aantal intervallen
- zet het bereik en de intervallen uit op de horizontale as
- voor de verticale as, wordt het totale aantal gegevens gedeeld door drie. Het resulterende nummer is de bovenkant van de verticale as (drie is enigszins willekeurig, maar meestal is het hoogste aantal van een bepaald interval niet meer dan 30% van het totaal aantal verzamelde gegevens


Zie: Statistische concepten en hulpmiddelen: histogram

Alias: Frequentiediagram, Frequentieverdeling

 

Hoog/Laag/Slot diagrammen

Beweging van aandelenkoersen over een bepaald tijdsperiode weer te geven.

Hoog/laag/slot-diagrammen worden meestal gebruikt om de fluctuatie van aandelenprijzen weer te geven. Dit type diagram kan echter ook voor wetenschappelijke gegevens worden gebruikt. Zo kan een hoog/laag/slot-diagram bijvoorbeeld gebruikt worden om de wisselingen in de dagelijkse of jaarlijkse temperatuur weer te geven.

 

Hoshin Kanri

Het vertalen van bedrijfsdoelstellingen in concrete doelstellingen voor de verschillende lagen in een organisatie.

Strategisch planningsproces om tot een koppeling tussen visie en werkvloer te komen.

Het vertalen van bedrijfsdoelstellingen in concrete doelstellingen voor de verschillende lagen in een organisatie.

Strategy deployment is in feite de PDCA-cyclus die wordt toegepast op een organisatorisch niveau.

Het begrip Hoshin Kanri is Japans en betekent vrij vertaald 'de richting (het kompas) van de organisatie inregelen'.

Periodiek bepalen van één centraal verander- of ontwikkeldoel door de top van de organisatie, waar alle (relevante) onderdelen van de organisatie aan meewerken.

Zeker stellen dat de strategische doelen via een cascade tot op uitvoeringsniveau vertaald worden.

Strategie-implementatie. Een methode voor beleidsinvoering en strategische besluitvorming die de organisatie focust en afstemt op een paar vitale 'doorbraak'-verbeteringen. De doelstellingen en middelen om de doelstellingen te bereiken worden naar beneden, door de hele organisatie gecascadeerd, met behulp van een reeks gekoppelde matrices (x-matrices). Het proces is zelfcorigerend en stimuleert organisatieleren en continue verbetering van het planningsproces zelf.

Hoshin Kanri
• Ho = richting, shin = naald, kanri = management & control
• Ofwel management control van de richting of de focus van de organisatie (kompas)

Alias: Policy Deployment, Strategie-implementatie, beleidsinvoering

• Richting geven aan de organisatie inclusief leiderschap tonen

• Doelen koppelen aan processen/VSM's en deze optimaliseren/verbeteren om zo de doelen te behalen

Zie ook:

 

HOQ    House Of Quality

House of Quality is een grafische tool om de relatie tussen de wensen van de klant en de eigenschappen van een product vast te leggen. HOQ is een onderdeel van Quality Function Deployment (QFD) en gebruikt een planningsmatrix die de vorm heeft van een huis met een puntdak.

 

Human performance improvement

Studie en ethische praktijk van het verbeteren van de productiviteit in organisaties door het ontwerpen en ontwikkelen van effectieve interventies die resultaatgeoriënteerd, veelomvattend en systemisch zijn.

The science of improving human performance in the workplace through analysis and the desing, selection, and implementation of appropriate interventions (Robinson, 1998)

Technologie, methodiek, complexe toolkit en een geheel van ideeën om het functioneren of de performance van (mensen in) organisaties te verbeteren.

Performance improvement gaat uit van een samenstel van factoren die het presteren van medewerkers en organisaties beïnvloeden.

Alias: HPI, Human Perfornance Technology (HPT)

Hypothese

Veronderstelling; vaak wordt 'hypothese' gebruikt als synoniem voor de 'nulhypothese'.

 

Hypothesetesten

Statistische test waarin je twee elkaar uitsluitende veronderstellingen toetst over wat waar zou kunnen zijn met betrekking tot 'de toestand in de wereld'. De twee veronderstellingen heten de nulhypothese (H0) en de alternatieve hypothese (H1).

Bij hypothesetoetsing worden 2 hypotheses of veronderstellingen geformuleerd: de nulhypothese en de alternatieve hypothese. De kans dat de nulhypothese klopt wordt getoetst. Als de kans hierop heel klein is geworden wordt de nulhypothese verworpen en de alternatieve hypothese aangenomen. De nulhypothese wordt geformuleerd als: ‘er is geen verschil tussen….’ (b.v. groep 1 is gelijk aan groep 2). De alternatieve hypothese wordt geformuleerd als: “er is een verschil tussen…” (b.v. groep 1 is niet gelijk aan groep 2, dus we hebben een statistisch verschil gevonden).

 

 

Laatst aangepast op maandag, 24 mei 2021 08:41  

We spend our time responding rationally to a world which we understand and recognize, but which no longer exists.

Eddie Obeng

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 178 gasten online
Artikelen

standaard werk taiichi ohno lean

Banner
Banner

echte leider gebruiken geen powerpoint

Echte leiders gebruiken geen powerpoint
een krachtige visie op presenteren
Christopher Witt

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner