• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): M
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): M

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma m glossary

 

Make to Order

Make-to-Order (MTO) staat voor het produceren op basis van de vraag. Is er geen vraag, dan wordt er ook niets geproduceerd.


Make to Stock

Make-to-Stock (MTS) bedrijven maken producten op basis van de verwachte vraag. Eindproducten liggen na productie vaak nog enige tijd op voorraad voordat de klant deze aanschaft.

 

 

 

Management

Functie die systemen van mensen en middelen doelen doet bereiken waaraan die systemen hun bestaansreden aan ontlenen.

 

Management control

Het beïnvloeden van het gedrag van mensen, zodat door de toepassing van de juiste methoden en technieken, binnen de gewenste periode de doelstellingen van de organisatie in continuïteit worden gerealiseerd (Franssen & Arets)

 

 

Mann-Whitney U-toets [BB]

Toets die gebruikt voor het berekenen van een verschil in de rangorde van twee groepen op een variabele.

Een voorbeeld waarin de Mann-Whitney u-toets gebruikt zou moeten worden is deze: in een wedstrijd tussen twee landen zijn  de turners van land A geëindigd op de 1ste, 2e, 6e, 7e en in land B op de 3e, 4e, 5e, 8e, plaats. Welk land is gemiddeld genomen beter? Men zegt dat er geen verschil is als de som van de rangorde getallen in de ene groep net zo hoog als in de andere groep (onder de voorwaarde dat de groepen evengroot zijn).

Zie ook: Kruskal-Wallis toets

 

Master Black Belt

In-house expert op het gebied van Lean Six Sigma die verantwoordelijk is voor de implementatie van Lean Six Sigma en losse Lean Six Sigma-projecten.

Zie ook: LSS: rollen binnen LSS + Tollgate review

 

Matrixdiagram

Tabel die bestaat uit rijen en kolommen

Diagram waarin de relatie wordt aangegeven tussen twee verschillende factoren duidelijk.

Diagram waarin twee verschillende dimensies tegen elkaar worden uitgezet en de relaties tussen de dimensies worden weergegeven.

De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. De term matrix werd in 1848 ingevoerd door de Britse wiskundige J. J. Sylvester. Indien er rijen en kolommen zijn, spreekt men van een -matrix

Een matrixdiagram wordt dikwijls gebruikt om kwaliteitseisen te vertalen in overeenkomstige (technische) eigenschappen en vervolgens in productie-eisen, zoals bijvoorbeeld bij een meetmatrix of QFD.

Indien er m en n kolommen zijn, spreekt men van een m×n-matrix.

Binnen de wiskunde bestaat de matrix, wat een tabel is met speciale eigenschappen. In het dagelijkse spraakgebruik wordt de term "matrix" ook vaker gebruikt voor een tabel die strikt wiskundig gezien geen matrix is.

In zijn algemeenheid een twee-dimensionaal stelsel dat een belangrijk wiskundig hulpmiddel is voor het oplossen van stelsels van vergelijkingen.

In de lineaire algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een matrix (meervoud: matrices) een rechthoekig getallenschema. De gebruikelijke voorstelling van zo'n rechthoekig schema is met een zijde in de schrijfrichting en de andere loodrecht daarop, zodat de getallen geordend zijn in rijen en kolommen. De matrix is een middel om samenhangende gegevens en hun bewerkingen op een systematische en overzichtelijke wijze weer te geven. De term matrix werd in 1848 ingevoerd door de Britse wiskundige J. J. Sylvester.

Zie ook: Tabel

Alias: Matrix

 

Matrixplot

Een spreidingsdiagram is een grafische voorstelling voor het beoordelen van een relatie tussen twee variabelen. Het matrixdiagram (Matrix Plot) is een variant hierop, die geschikt is voor het weergeven van de relatie tussen meer dan twee variabelen. Door gelijktijdig van meerdere variabelen spreidingsdiagrammen te maken is het mogelijk de samenhang tussen deze variabelen te onderzoeken en vast te stellen.

 

Measure

Tweede fase van een DMAIC-project gericht op het vaststellen hoe groot het probleem is.

Zie: DMAIC

Zie ook: DMAIC: Checklist Measure

 

Mediaan

Middelste waarde wanneer de waarnemingen naar grootte gerangschikt zijn.

Middelste getal in een (oplopende) getallenreeks.

De mediaan is de middelste waarneming na rangschikking van de waarneming op grootte. Het gaat dus om het getal waaronder zich ten hoogste de helft van de waarnemingen (of de verdeling) bevindt en waarboven zich ook ten hoogste de helft van de waarnemingen (of de verdeling) bevindt. Voor het berekenen van de mediaan van een reeks numerieke gegevens orden je ze eerst van klein naar groot. Bij een oneven aantal waarnemingen is de mediaan (notatie: Med) het middelste getal. Bij een even aantal waarnemingen, wordt de mediaan berekend als het gemiddelde van de twee middelste waarnemingen. De mediaan is ongevoelig voor uitschietende waarnemingen.

 

Meetmatrix

Matrix waarin de kritieke klanteisen (CTQ's) expliciet worden gekoppeld aan een meetbare outputindicator.

Zie ook: LSS: Meetmatrix

 

Meetnauwkeurigheid

Voor een herhaalde meting een vergelijking van het gemiddelde van de metingen met een bekende standaard.

 

Meetniveau

De schaal waarop een variabele gemeten kan worden, wordt het meetniveau van de variabele genoemd.

Het meetniveau is bepalend voor de berekeningen en statistische toetsen die mogen worden uitgevoerd. Er zijn vier manieren om een variabele te  meten: nominale categorisering (willekeurige toekenning van getalswaarde), ordinale meting (toegekende getalswaardes geven een rangorde aan), intervalmeting (intervallen tussen getallen zijn gelijk van grootte), of ratiometing (intervallen tussen getallen zijn gelijk van grootte + natuurlijk nulpunt dat als 0 gemeten wordt).

Alias: meetschaal

Zie ook: LSS: Meetniveaus (continue vs discrete data)

 

Meetprecisie

Voor een herhaalde meting de hoeveelheid variatie die voorkomt in de gemeten waarden.

 

 

Meetsysteemanalyse (MSA)

Analyse van het meetsysteem om de nauwkeurigheid en precisie van de uit de metingen verkregen data te bepalen.

Systematische inschatting of de metingen of gepresenteerde data van voldoende betrouwbaarheid zijn om conclusies op te baseren. Betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in termen als nauwkeurigheid en herhaalbaarheid.

Zie ook: LSS: Meetsysteemanalyse (MSA), Gage R&R

 

Meten

Toekennen van getallen aan waargenomen prestaties binnen een zodanig theoretisch concept dat op grond van de waarnemingen uitspraken gedaan kunnen worden over de kwaliteit van de prestaties.


Metriek

Meetbaar kenmerk of variabele dat wordt beschouwd als de belangrijkste performance-indicator.

De metriek moet worden gekoppeld aan targets of doelstellingen en zorgvuldig worden gecontroleerd. Een metriek is dan ook te zien als een basisindicator van performance.

Alias: Kenmerk

 

Microlearning

Een microlearning is een korte leereenheid gericht op een korte termijn leeractiviteit.

- Compacte content
- Leeractiviteit op korte termijn

Formele tool die ingezet wordt voor informeel leren.

Alias: Microleren

 

Mieruka

Japanse term voor visueel management

Zie: Visueel management

 

Mijlpaal
Betekenisvol tussenresultaat; een belangrijke tussenstap op weg naar de realisatie van het gewenste eindeffect.

Te behalen resultaat (op te leveren producten) en de afhankelijkheden daartussen die resultaten (mijlpalen) in de tijd en in logische samenhang weergeven.

Iets belangrijks dat je bereikt.

Gewichtig feit dat een tijdperk afsluit.

Milk run

Methode om materiaalleveringen te consolideren, waarbij de route van de vrachtwagens die materiaal van diverse leveranciers ophalen wordt gebaseerd op kanban-signalen, vaste routes en vaste tijden.

Met routetransport houd je de inkomende stroom materiaal in een bedrijf onder controle.

 

Mindmappen

Techniek om structuur aan te geven aan alle associaties in een denkproces en alle vertakkingen in deze gedachtestroom vast te houden.

Een mindmap is een visuele kaart van de eigen gedachten, van een bespreking of van ideeën. Gedachten en ideeën zijn in één oogopslag zichtbaar, zowel voor de maker als voor elkaar. Veel aspecten van een thema worden in beeld gebracht, zodat een compleet overzicht ontstaat en het inzicht wordt verdiept.

 

Minimal viable product

A Minimum Viable Product is that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort, while preferably also delivering some amount of value to a user or customer (https://startup-scaleup-screwup.com/lean-experiments/)

A version of a new product which allows a team to collect the maximum amoutn of validated learning about customers with the least effort. (Eric Ries),

The smallest thing you can build that delivers customer value (Ash Maurya).

A product with just enough features to satisfy early customers and to provide feedback to future product development (Wikipedia).

Alias: MVP

 

Missie

Missie van een organisatie omvat de identiteit van de organisatie en geeft haar bestaansreden aan, waarom, waartoe en voor wie ze bestaat, wat haar ultieme hoofddoel en primaire functie is, in welke fundamentele behoefte zij voorziet en wie haar voornaamste belangengroepen zijn. De missie is niet tijdsgebonden. Een effectief geformuleerde missie creëert eenduidigheid van het gedrag van medewerkers, versterkt de gelijkgezindheid en verbetert de onderlinge communicatie en sfeer binnen de organisatie.

Onder missie verstaan het uit de visie af te leiden mission statement, alsook de goed te communiceren samenvatting hiervan in bijvoorbeeld een motto richting de markt en de waarden voor de overige stakeholders. De missie formuleert een hoger doel van de organisatie dat een duurzaam verblijf in de markt suggereeert. Verder geeft de missie vaak aan met welk type producten en diensten ze haar reden van bestaan invult.

De missie is de primaire functie van de organisatie die als een opdracht kan worden ervaren en niet aan verandering onderhevig is.

De missie van een organisatie geeft antwoord op de vraag waarom de organisatie bestaat. De vragen die je moet stellen bij het bepalen van de missie:

 • Waarom bestaat deze organisatie?
 • Wat is de identiteit van de organisatie?
 • Wat is ons bestaansrecht?
 • Wat is ons ultieme hoofddoel?
 • Voor wie bestaan we?
 • Wat zijn onze voornaamste belanghebbenden?
 • In welke fundamentele behoefte(n) voorzien wij?

 

Mission statement

Verwoording van het alomvattende einddoel van een organisatie dat uitdrukking en betekenis aangeeft die het bereiken van dit doel heeft voor de organisatie

 

Mistake proofing

Zie: Poka Yoke

 

Mizumashi

Aanreiker. Vaste pick-up bij de productielijn, waterspin (constante materialenlevering en lege container en kanban pick-up langs de productielijn)

 

Model

Vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, die is gemaakt met een bepaald doel.

Gestructureerde en geïdealiseerde weergave van (een deel van) de werkelijkheid

 

Modelschema

Een modelschema is een diagram dat de belangrijkste variabelen in een geoperationaliseerd model of een computationeel model zodanig weergeeft dat duidelijk

 • van welke variabelen de waarde door het model worden berekend (de uitvoervariabelen)
 • voor welke variabelen de waarden in het model moeten worden ingevoerd (de invoervariabelen)
 • in welke variabelen mogelijk voor verificatie en validatie relevante tussenresultaten worden bijgehouden (interne variabelen)

De invoervariabelen van een model worden ook wel onafhankelijke variabelen of exogene variabelen genoemd. De uitvoervariabelen en ook de interne variabelen worden ook wel afhankelijke variabelen of endogene variabelen genoemd. De woorden exogeen en endogeen komen uit het Grieks: exo betekent "buiten", endon staat voor "binnenin".

Om betekenisvol te zijn hoort bij een modelschema ook een tabel waarin voor elke variabele wordt aangegeven welke factor hij weergeeft.

 

Modus

Meest voorkomende getal in een getallenreeks.

De modus van bijvoorbeeld de getallenreeks 11, 12, 13, 13, 16, 18, 19, 20, 22 is 13. Dit getal komt namelijk twee keer voor. Alle andere getalen komen slechts één keer voor. Het kan voorkomen dat in een getallenreeks er twee of meer keer een bepaalde waarde als het vaakst voorkomt. In de getallenreeks 11, 12, 13, 13, 16, 18, 19, 19, 20, 22 komen de getallen 13 en 19 allebei twee keer voor. Formeel bestaat er nu geen modus.

 

Mogelijkheden

Het aantal kenmerken, parameters of eigenschappen van een product of dienst dat kan worden geclassificeerd als acceptabel of onacceptabel.

 

Moments of Truth

Moment van interactie tussen klant en organisatie waarop een klant zijn beeld van het product of de dienst die geleverd wordt, vormt dan wel bijstelt.

 

Money Belt

Bovenop de bestaande LSS-rollen van Green Belt en Black Belt, wordt soms ook een zgn. 'Money Belt' onderkend. De functie van deze Money Belt is het geven van een onafhankelijk en objectief oordeel over de verwachte finaniciële baten én de daadwerkelijk gerealiseerde resultaten van een DMAIC-project.

Multivariateanalyse

Analyse van data van meerdere metingen van diverse items of onderwerpen. De output is een grafische weergave van de diverse relaties.

 

Muda

Verspilling, alle activiteiten die geen waarde toevoegen.

Het Japanse woord voor verspilling. Verspilling is elke activiteit die geen waarde toevoegt voor de klant.

Verspilling. Elke activiteit die kosten toevoegt zonder waarde aan het product toe te voegen.

Elke activiteit die beslag legt op resources, maar geen enkele waarde toevoegt. In het Nederlands noemen we dit simpel gezegd een verspilling.

Er zijn twee types Muda te onderscheiden.

Type 1 zijn verspillingen die niet direct te elimineren zijn.
Type 2 verspillingen zijn activiteiten die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen.

Zie: 3M, LSS: 3M (Muda, Mura en Muri)

Muda

Zie 8 vormen van verspilling.


Mura

De klantvraag is niet in balans of medewerkers brengen zelf variatie in de productie aan, waardoor een ‘hollen of stilstaan’-effect ontstaat.

Muri

Er wordt meer van de medewerker of machine gevraagd dan mogelijk of wenselijk is, waardoor er sprake is van een onevenredig zware belasting.
Hierdoor raken zowel mensen als systemen overbelast, met uitval tot gevolg.

Multi-vari diagram

Een multi-vari diagram is een hulpmiddel voor het visualiseren van de invloed van een aantal factoren op de variatie in een proces. Door de verschillende bronnen van variatie afzonderlijk in de grafiek op te nemen verkrijg je inzicht in de bijdrage van deze variatiebronnen en de onderlinge verhoudingen qua invloed op de variatie in de uiteindelijke afhankelijke variabele (Y).

Alias: Multi-vari chart

Zie ook: LSS: Multi-vari diagram

 

Mura

Ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces.

Het Japanse woord voor onregelmatigheid of onbalans. Deze kunnen in het proces zitten (een deel van het proces loopt vlot, een deel stokt) of in de aanvoer van het proces. Bedoeling is om balans in het proces te krijgen.

Werklast die niet gelijkmatig verdeeld is en variaties in proceskwaliteit, kosten en levering

Ongelijkheden binnen een voortbrengingsproces worden Mura genoemd. Grote tempowisselingen, de zogenaamde pieken en dalen, zijn voorbeelden van Mura. Mura kan worden voorkomen door in te springen op productietijden en door de productie evenredig te verdelen over een bepaalde tijd.

Zie: 3M, LSS: 3M (Muda, Mura en Muri)

 

Muri

Overbelasting van mensen, apparatuur of systemen.

Is het Japanse woord voor inspannend werk, als mensen te grote inspanning moeten leveren branden ze op, en als machines of middelen meer gebruikt worden dan ze aan kunnen gaan ze kapot. Dit verstoort het proces en doel is om dit te balanceren.

Werklast die een belasting creëert voor de teamleden of processen. Inspanning, overbelasting (van een persoon of machine), onredelijkheid. De druk die door muri op processen wordt gelegd, resulteert vaak in verschillende soorten verspilling.

Er is sprake van Muri wanneer er boven een machine of mancapaciteit geproduceerd wordt. Een voorbeeld is een werknemer die teveel taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is. Een ander voorbeeld is een truck die overbeladen is.

Zie: 3M, LSS: 3M (Muda, Mura en Muri)

 

Must criteria

Criteria waaraan onvoorwaardelijk voldaan moet worden om als oplossing de eerste selectie van oplossingen te overleven.

 

 

Laatst aangepast op zaterdag, 06 februari 2021 08:33  

The time you enjoy wasting is not wasted time.

Bertrand Russell

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 76 gasten online
Artikelen

look eyes think head feet quote taiichi ohno

Banner
Banner

 geef flow aan je leven marlies terstegge

Geef flow aan je leven
Gelukkig worden doe je zelf
Marlies Terstegge

Bij Managementboek.nl of Bol.com

Lean boekentips

Banner