• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): N
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): N

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma n glossary

 

Naar de Gemba gaan

De Japanse uitdrukking 'naar de gemba gaan' betekent naar de plek gaan waar het werk gedaan wordt, waar de actie is.

Alias: Go to Gemba, Go to the Gemba

 

N/3-methode

Prioriteringsmethode waarbij een team de mogelijke alternatieven scoort met behulp van stickers ('stemmen'); het aantal stickers is 1/3 van het totale aantal alternatieven.

Alias: N gedeeld door drie

 

Nemawashi

Geen stoere en snelle managementbeslissingen nemen over wat de problemen zijn en welke er worden aangepakt, maar écht de tijd nemen om zorgvuldig na te gaan of het echte probleem nog anders kan zijn. Of er nog andere oorzaken zijn waar juist de aandacht naartoe moet gaan.

Nemawashi betekent de tijd nemen om oplossingsrichtingen te bedenken en te toetsen, en dat de leidinggevende pas een beslissing neemt over een richting nadat alle betrokken professionals hun inbreng hebben kunnen leveren. Beslissingen over welke zaken worden aangepakt, worden dus langzaam en in consensus genomen.

Begrip dat in Lean wordt gebruikt voor het proces om tot consensus te komen over besluitvorming. De organisatie neemt de tijd om iedereen te betrekken, input te verzamelen en te beslissen. De uitvoering kan daarna heel snel verlopen, omdat de belangrijkste stakeholders bij de beslissing betrokken zijn geweest. Dit betekent overigens niet dat het een democratisch proces is. Er is een eigenaar van het vraagstuk en die beslist.

 

Netwerkplanning

Stroomschema waarin alle projectactiviteiten en hun onderlinge afhankelijkheden (relaties) staan afgebeeld.

Alias: PERT-diagram, stroomdiagram

Zie ook: Netwerkplanning en het kritieke pad

 

Nivellering

Afvlakken van de vraag door pieken en dalen te verspreiden over de tijd.

Verkoopmethode die wordt gekenmerkt door het elimineren van kunstmatige vraagpieken door verkoopprikkels en aanbiedingen.

Nivellering staat voor afvlakken van de vraag oftewel het verspreiden van de pieken en dalen over de tijd.

 

Nominale groepstechniek

Methode voor het selecteren/prioriteren van alternatieven.

Groepstechniek die stimuleert dat iedereen originele ideeën aanlevert, waarbij de natuurlijke aarzeling om deel te nemen wordt overwonnen. Elke deelnemer brengt zijn mening en ideeën schriftelijk in. Daarna worden de ideëen gedeeld met de groep en bediscussieerd en volgt een stemming. Elk teamlid bepaalt een rangorde voor de mogelijke alternatieven. Door de alternatieven in een volgorde te zetten, worden automatisch punten toegekend. Het aantal oplossingen is namelijk het aantal punten dat wordt toegekend aan het alternatief met de hoogste rangvolgorde. Door alle toegekende punten op te tellen, kunnen de alternatieven worden vergeleken op basis van de totaalwaarde. De nominale groepstechniek is goed bruikbaar bij het genereren en prioriteren van opties die betrekking hebben op controversiële onderwerpen.

 

Non-value-added (NVA)

Activiteit, uitgevoerd in het kader van de productie van een product of levering van een dienst, die geen waarde toevoegt voor de klant.

Non-value Added Time, ook wel waste genoemd en in het Nederlands betekend het `tijd die geen waarde toevoegt´, Non Value Added Time verwijst naar de werkzaamheden die geen waarde toevoegen of niet nodig zijn voor het totale proces.

Alias: Verspilling

Zie: Waardeanalyse

 

Noodzakelijke activiteit

Sommige stappen zijn waardeloos in de ogen van de klant, maar toch noodzakelijk omdat ze wettelijk vereist of protocollair verplicht zijn, of omdat je anders failliet zou gaan.

 

Norm

Kwantificering van de mate waarin de organisatie bepaalde resultaten haalt. De prestatiemaatstaf kan vergeleken worden met een specifieke norm om te achterhalen of de organisatie de vooraf vastgestelde doelstelling en bijbehorende kritische succesfactor(en) behaald heeft.

Meetwaarde die aangeeft of een bepaalde prestatie acceptabel is of niet.

Alias: Targetwaarde, lkengetal, prestatie-indicator, prestatiemaatstaf, maatstaf

 

Normale verdeling

De normale verdeling is de meest gebruikte kansverdeling in de statistiek. Een theoretische overweging voor het gebruik van de normale verdeling komt uit de theoretische statistiek. Belangrijk element van de kansrekening is de centrale limietstelling. Deze zegt dat het gemiddelde van een grote serie waarnemingen zich als een normaal verdeelde variabele gaat gedragen. Om deze reden kan de normaal verdeling gebruikt worden in situaties waarbij het steekproefgemiddelde bestudeerd wordt. De normale verdeling beschrijft daarin het gedrag van een continue variabele. Deze verdeling wordt ook wel de Gausskromme genoemd, vernoemd naar C.F. Gauss.

Bij de normale verdeling spelen twee parameters een rol. In de eerste plaats is dat de verwachtingswaarde mu, die aangeeft waar het midden (gemiddelde) van de normale verdeling ligt. En in de tweede plaats de paramert sigma, die de standaarddeviatie van de betreffende variabele aangeeft. Voor de standaarddeviatie geldt dat deze altijd positief is en een maatstaf is voor de mate van de variatie in de dataverzameling. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe meer variatie en dus hoe breder de basis van de curve. Een lage waarde betekent dat er weinig variatie is en dat de curve een zeer smal, spits verloop heeft.

De normale verdeling is een continue verdeling. Kansverdelingen waarbij een continue variabele een rol speelt komen veel voor. Een normale verdeling heeft een paar belangrijke eigenschappen.

  • De vorm van een normaal verdeling wordt bepaald door het gemiddelde en de standaarddeviatie
  • De mediaan, modus en het gemiddelde zijn aan elkaar gelijk.
  • De parabool is perfect symmetrisch
  • De uiteindeinden van de verdeling tenderen naar oneindig
  • Het oppervlakte onder de parabool bevat 100% van de waarnemingen.

 

 

Alias: Gauss-kromme

Zie ook: LSS: normale verdeling, Kansdichtheid

 

Normaliteitsplot

Een normaliteitsplot voor een gegevensverzameling is een spreidingsdiagram met de gesorteerde gegevenswaarden op de ene as, en de bijbehorende verwachte z-waarden van een standaardnormale verdeling op de andere as.

Het berekenen van de verwachte standaardnormale z-scores is niet iets wat je handmatig doet, maar overlaat aan een statistisch programma, zoals Minitab.

Alias: Normal Probability Plot

 

Nulhypothese

Uitspraak waarvan de juistheid wordt onderzocht.

Als op basis van verzamelde gegevens wordt geconcludeerd dat de nulhypothese niet geloofwaardig, wordt deze verworpen en overgestapt op een ander standpunt: de alternatieve hypothese (H1)

Alias: H0

Zie ook: Alternatieve hypothese

 

NVA-analyse

Zie: Waardeanalyse

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 februari 2020 12:10  

If a man is called to be a streetsweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven played music, or Shakespear wrote poetry. He would sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great streetsweeper who did his job well.

Martin Luther King

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 96 gasten online
Artikelen

focus jim collins

Banner
Banner

creatief oplossingsgericht werken stefanie couwenberg

Creatief & oplossingsgericht werken
Jouw toolbox voor meer uitdaging en werkplezier
Stefanie Couwenberg

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner