• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): O
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): O

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma o glossary

 

Obeya

Vertaling van visie naar concrete verbeterplannen; grote open ruimte waar doelen, KPI’s, verbeterprojecten en alle afwijkingen zichtbaar worden gemaakt

 

OFAT

Zie: One factor at a time (OFAT)

 

Omsteltijd

Tijd die verstrijkt tussen het uitvoeren van één activiteit of product en de volgende.

In een productieomgeving is omsteltijd de tijd tussen de productie van het laatste deel van het ene type en de productie van het eerste deel van het volgende type.

 

Onafhankelijke variabele

Bij regressie: de variabele die door de onderzoeker kan worden ingesteld dan wel als verklarend wordt gezien voor de uitkomst van de andere variabele

Alias: voorspelende variabele, instelvariabele

Zie ook: Afhankelijke variabele

 

Onbeheersbaar

Een proces is onbeheersbaar als het variaties vertoont die groter zijn dan zijn control limits (regelgrenzen) of blijkt geeft van een variatiepatroon.

 

Onderhanden werk (OHW)

Voorraad binnen het proces.

Handelingen die zijn gestart, maar nog niet voltooid, wachtende klanten, een e-mail in een inbox, materiaal dat klaarligt, enzovoort.

(Ook bekend als: OHW; WIP; Work-in-Process; Work-in-Progress)

Werk waar kapitaal (uren en/of materiaal) in is geïnvesteerd maar nog niet is afgerond. Dit kan een halffabrikaat zijn maar ook een dienst die nog niet geheel geleverd is.

Onderhanden werk (OHW) kan worden gedefinieerd als al het werk dat onderhanden is maar nog niet gereed. Onderhanden werk is nadelig voor de doorlooptijd en legt ook beslag op het werkkapitaal van de organisatie.  Waneer er minder onderhanden werk is, hoeft er minder kapitaal geïnvesteerd te worden.

Alias: Work in process (WIP)

 

Onderste specificatie grens

Zie: Specificatiegrenzen

 

Ondersteunende processen
Ondersteunende processen (ook wel secundaire processen genoemd) leveren een ondersteuning aan het primaire proces (zoals Financiën, HRM, automatisering, etc). Dit zijn de processen die dus zorgdragen voor mensen, middelen, informatiesystemen, kennisvoorziening en organisatorische regelingen. Activiteiten gericht op het scheppen van voorwaarden (mensen en middelen) om de primaire processen goed te laten functioneren (INK).

One Factor at a time (OFAT)-experiment

Onderzoek naar welke variabelen van invloed is op de procesoutput, waarbij je elke variabele apart onderzoekt (en je dus niet kijkt naar de interacties die plaatvinden tussen variabelen).

Alias: een-factor-per-keerexperimenten

Zie ook: Design of Experiments (DOE)

 

One-piece flow

Een voor een-bewerking van een product of dienst.

Het produceren en voortbewegen van één item tegelijk (of een kleine en consistente batch van items) door een aaneenschakeling van processtappen, zo gelijkmatig als mogelijk, waarbij elke stap alleen datgene maakt dat nodig is voor de volgende stap.

Alias: Make One, Move One;  One-Piece Flow;  Single-Piece Flow

 

Online analytical Processing

Multidimensionele analyse die wordt ondersteund door een interface en databasestructuren die directe toegang toestaan en door de gebruiker eenvoudig kunnen worden bewerkt.

Alias: OLAP

 

Online transaction Processing

Een systeem dat gegevens verzamelt en alle zakelijke transacties binnen een organisatie opslaat zodra ze plaatsvinden. OLTP-systemen zijn gestructureerd met als doel de ruwe dagelijkse gegevens te verwerken en moeten uiterst efficiënt zijn in het verwerken van transacties op het allerlaagste detailniveau. Alle onderdelen van de transacties vinden plaats in real-time en op basis van continuïteit. OLTP-systemen bieden in het algemeen weinig mogelijkheden tot analyse.

Alias: OLTP

 

Oorzaak-en-gevolg-diagram

Zie: Visgraatdiagram

 

Operational Excellence

Overtuiging van een organisatie om te willen excelleren in de dienstverlening naar haar klanten. Dit betekent dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen een uitstekende prijs wordt geleverd.

Strategische keuze om concurrentievoordeel te behalen door het zo efficiënt mogelijk produceren van producten en diensten, waardoor op kosten kan worden geconcurreerd.

Binnen Operational Excellence staat de klant centraal. Het doel van Operational Excellence is om de betrouwbaarheid naar de klant naar het hoogst mogelijke niveau te brengen: in één keer goed, op tijd en tegen een uitstekende prijs.

Operational excellence gaat over het beter maken van processen. Zodanig dat de klant of gebruiker het juiste product of dienst, op het juiste moment, met zo min mogelijk inspanning geleverd krijgt.

Operational Excellence is een praktische aanpak om een excellent voortbrengingssysteem te ontwikkelen en te exploiteren; het gaat om het betrouwbaar en op het juiste moment ontwikkelen, realiseren en leveren van de juiste producten en diensten (waarmee de juiste klantwaarde wordt gerealiseerd) tegen de laagst mogelijke integrale kosten.

Operationele uitmuntendheid of “Operational excellence” is het streven naar het optimaliseren (“het verbeteren”) van alles wat er gebeurt in de organisatie, dit rekening houdend met de verwachtingen van de interne en externe klanten.

De continue exploitatie van een excellent voortbrengingssysteem met als doel het maximaliseren van de operationele winst.

Alias: Operationele uitmuntendheid

 

Operationeel management

Aansturen en organiseren van het primaire proces.

 

Operationele definitie

Zodanige beschrijving van de meting van een variabele dat alle subjectiviteit over wat er gemeten wordt, weggehaald wordt.

Beschrijving wat iets is en hoe het gemeten wordt / Definitie waarmee je kunt meten.

Exacte definities die aangeven hoe een numerieke waarde voor het kenmerk dat u probeert te meten, verkregen kan worden.

  • Bepaal wat gemeten moet worden.
  • Bepaal hoe dat gemeten moet worden.
  • Zorg ervoor dat, ongeacht wie de metingen doet, de resultaten in essentie hetzelfde zijn.

Bij het opstellen van een operationele definitie gaat het om het eenduidig formuleren welke variabele je wilt meten, hoe je dit wilt doen en de dimensie (eenheid) waarin je deze wilt uitdrukken.

Heldere, eenduidige definitie van een meting: wat wil je meten, hoe wil je dit doen en in welke eenheid wil je de variabele uitdrukken.

De operationele definitie maakt de 'wie, wat, waar, wanneer en hoe' duidelijk van het meetproces. Het geeft aan op welke manier(en) gemeten wordt en met welke apparaten (meetsysteem) en daarnaast ook in welke fysische als statische eenheid de meting gedaan zal worden. In de woorden van Deming: "Een operationele definitie verschaft te communiceren betekenis".

Het doel van het opstellen van een operationele definitie is het komen tot een werkbare, valide beschrijving van een indicator (grootheid), zodat deze accuraat en precies gemeten wordt.

Een operationele definitie is nodig om een indicator meetbaar te krijgen. Het is een praktische omschrijving van wat je meet, en hoe je meet.

Een goede operationele definitie bevat:
• Een ondubbelzinnige omschrijving van een indicator inclusief een aanduiding van de fysische* en statistische eenheid** (het wat)
• Een duidelijke aanwijzing wanneer de meting begint, wanneer deze eindigt en met welke methoden, apparaten en eventuele formules het meetresultaat tot stand komt (het hoe).

* De fysische eenheid is hierbij de maat waarin een indicator (grootheid) wordt uitgedrukt. Je kunt een afstand bij voorbeeld in kilometers, centimeters of picometers uitdrukken.
** De statistische eenheid is het object waaraan je meet. Bij het meten van doorlooptijden van een factuur (object) is de statistische eenheid: factuur.

 

Opportunity for defects (OFD)

Per product of dienst gedefinieerde kenmerken (klanteisen) die mogelijk fout zouden kunnen zijn.

Het aantal mogelijke fouten is een maat voor de complexiteit van een product of dienst.

Zie ook: DPMO, DPO

 

Organigram

Een schematische weergave van de organisatorische eenheden in hun onderlingesamenhang (organieke structuur). Het schema richt zich op de formele verhoudingen tussen afdelingen en functionarissen. Ook wel "organisatiestructuurschema" (OSS) en "organisatieschema" genoemd.

 

Out of Control (OOC)

Signaal dat er binnen een statistisch beheerst proces iets mis gaat (iets is OOC). Er wordt binnen SPC wordt onderscheidt gemaakt tussen gewone variatie die inherent is aan het proces (common cause variation), en bijzondere variatie waar een specifieke oorzaak aan ten grondslag ligt (special cause variation). Een OOC is een signaal waar een specifieke oorzaak achter zit.

Zie: Out of Control Action Plan (OCAP), Control Chart

 

Out of Control Action Plan (OCAP)

Plan dat onderdeel uitmaakt van SPC (Statistic Process Control) en aangeeft wat er precies moet gebeuren bij signalen dat er iets mis gaat in het productieproces; voorgedefinieerde reactie - bijvoorbeeld in de vorm van een stroomschema - op een Out of Control (OOC)-situatie.

Alias: Contingency plan, reactieplan

Zie: Out of Control, OCAP volgens Leo Monhemius, Control Chart

 

Outcome

De effecten van de directe resultaten op de doelgroep.

Gevolgen van bepaalde prestaties en verwijzen naar een situatieverandering in een beleidsveld bij bepaalde doelgroepen of t.a.v. bepaalde fenomenen.

Alias: effecten

 

Output

De meetbare directe resultaten als gevolg van de ontplooide activiteiten.

Materiaal of de informatie die geproduceerd wordt door een proce. Bij interne afnemers zal dit weer dienen als input, sturing of hulpmiddel voor een volgend proces.

Producten en/of diensten die het directe gevolg zijn van een bepaalde activiteit; deze prestaties dienen zoveel mogelijk in kwantificeerbare grootheden te worden uitgedrukt; prestaties worden geleverd met de bedoeling bepaalde effecten tot stand te brengen.

Alias: Prestaties 

Outputindicator

Indicator die de geleverde diensten of producten in termen van volume (aantallen) en de kwaliteit ervan meten.

Variabele om een prestatie te meten. Indicator die de resultaten voor dimensies van de output weergeven: % defects, aantal fouten, responsetijd, doorlooptijd, yield.

Alias: Prestatieindicator

Zie ook: Indicator, Inputindicator, Procesindicator

 

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Meten hoe doeltreffend apparatuur wordt gebruikt (als percentage).

OEE % = beschikbaarheid x prestatie x kwaliteit

Overall Effectiveness of Equipment

Overall Effectiveness of Equipment (OEE) is een manier om de effectiviteit van een machine in kaart te brengen.

Meer informatie:

De OEE wordt middels een formule berekend:

OEE = Availability x Performance Rate x Quality Rate x 100 %

Availability % = actual running time / planned cell production time
Performance % = pieces produced / the theoretical cell production rate
Quality % = good pieces / total pieces made

In het Nederlands:

OEE = Beschikbaarheid x Prestatie x Kwaliteit x 100 %

Beschikbaarheid % = werkelijke looptijd machine / geplande looptijd
Prestatie % = Aantal geproduceerde onderdelen / theoretisch aantal mogelijk
Kwaliteit % = goede onderdelen / totaal aantal gemaakte onderdelen

Alias: Installatie-effectiviteit

Zie: Total Productive Maintenance (TPM)

Zie ook: LSS: Overall Equipment Effectiveness (OEE)

 

Overprocessing

Werk dat boven de verwachtingen of eisen van de klant wordt uitgevoerd.

Zie: 7+1 verspillingen

 

Overproductie

Meer produceren dan de klant vraagt.

Zie: 7+1 verspillingen

 

Laatst aangepast op zondag, 13 september 2020 13:56  

Hell, there are no rules here - we're trying to accomplish something.

Thomas Edison

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 106 gasten online
Artikelen

continu verbeteren pat riley getting better worse lean

Banner
Banner

ted methode chris anderson

De TED-methode
Impactvol presenteren
Chris Anderson

Bij Bol.com | Managementboek | Amazon.nl

Lean boekentips

Banner