• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): A
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): A

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

woordenboek a lss

 

A3

Gestructureerde probleemoplossingsmethode (Lean-tool), waarbij alle essentiële informatie wordt weergegeven op één pagina met papierformaat A3.

Gestructureerde manier om problemen op te lossen of hiaten te overbruggen, om te komen van de huidige naar de gewenste situatie. A3 vindt zijn oorsprong bij Toyota en dankt zijn naam aan het formaat papier dat hiervoor werd gebruikt (A3 was het grootste wat in 1 keer door de fax kon). Het idee erachter is, dat iemand een probleem nog niet goed heeft begrepen als hij niet in staat is het op een vel papier te beschrijven. Met behulp van de A3 voorkom je het schrijven van complexe rapportages.

Formulier bedacht door Toyota waarin de voortgang van het project wordt vastgelegd en te volgen is. De naam A3 komt van het formaat van het papier waarop de A3 is vastgelegd. Een A3 lijkt erg op een project charter. Het verschil zit hem erin dat het een soort roadmap is die wordt gevolgd en bijgewerkt gedurende het project. Zo bevat de A3 een vak met namen als analyse, toekomstige situatie en implementatieplan dat in de loop van het project worden gevuld.

Een A3 helpt bij:

  • Scherp krijgen van de probleemstelling (grondoorzaak)
  • Toetsen of je de juiste (essentiële) informatie hebt (Gemba)
  • Aangaan van dialoop met betrokkenen, een goede A3 vertelt een verhaal
  • Sturen op het project
  • Kennis delen met elkaar, vaardigheden ontwikkelen

Zie ook: LSS: A3 als probleemoplossingsmethode

A3(-management)

Letterlijk verwijst A3 naar een papierformaat. A3-management is het in kaart brengen van een probleem, de analyse, het verbetervoorstel en het plan van
uitvoering op één blad papier. Het geeft medewerkers ondersteuning bij het continu verbeteren van de werkprocessen.

Activity-Based Costing (ABC)


ABC is een methode ter bepaling van de kostprijs  gebaseerd op de kosten van processtappen en activiteiten.

 

Accuracy

Zie: Accuraatheid


Accuraatheid

Meting zónder systematische vertekening van de werkelijkheid.

Alias: Representatief

Zie: Bias

 

Activiteit

Een activiteit is de clustering van een of meerdere bij elkaar horende handelingen. Laagste niveau in de proceshiërarchie(bv het openen van de post). Een activiteit kan geheel of niet administratief van aard zijn (openen post versus registratie van de post).

Eén of meer handelingen die voor de organisatie betekenis krijgen binnen de context van een activiteit.

Handeling of verrichting die nuttig of nodig is om het gewenste resultaat te realiseren.

Stap in een proces

 

Administratieve Organisatie (AO)

De Administratieve Organisatie bestaat uit een stelsel van afspraken, regelingen, procedures, instructies over de besturing, beheersing en uitvoering van bedrijfsprocessen, en dient tevens voor het afleggen van verantwoording.

 

Afhankelijke variabele

Bij regressie: de variabele waarvan de uitkomst (in zekere mate) afhangt van een variabele waarvan de waarde door de onderzoeker kan worden ingesteld of die hij als instelbaar beschouwd.

Alias: Voorspelde variabele

Zie ook: Onafhankelijke variabele

 

 

Affiniteitendiagram

Instrument om vanuit een grote hoeveelheid gegevens van uiteenlopende aard die over een onderwerp zijn verzameld, enige ordening te scheppen door het vormen van categorieën.

Een affiniteitendiagram kun je gebruiken om een groot aantal ideeën, meningen of thema's uit een brainstormsessie of probleeminventarisatie te groeperen op basis van hun overeenkomsten om op deze manier de uitkomsten uit te werken in inzichtelijke thema's.

Het affiniteitsdiagram is een brainstormtool om ideeën en gegevens te generen en vervolgens te clusteren en te beoordelen. Hiermee kan een concreet actieplan worden opgesteld om een probleem op te lossen.

Een ordening van afzonderlijke informatie in groepen of brede categorieën

Ordening van grote hoeveelheden ideeën, meningen naar groepen enigszins bij elkaar horende ideeën of meningen. Vervolgens kan aan de zo ontstane groepen een naam worden gegeven.

Diagram dat wordt gebruikt om grote hoeveelheden gegevens in de vorm van uitspraken te verzamelen (ideeën, problemen, opinies) en die in groepen te verdelen gebaseerd op de natuurlijke relatie tussen de items. Met andere woorden: dit is een vorm van brainstormen. Het overeenkomst-diagram is onderdeel van het scheppend proces. Het kan gebruikt worden om ideeën te stimuleren en categorieën te bedenken die later gebruikt worden met behulp van andere, op logica gebaseerde instrumenten. Dit instrument wordt toegepast om alle relevante aspecten van een probleem in kaart te brengen wanneer:

  • er nog weinig structuur in de feiten of meningen te ontdekken is en de kwesties zo complex of zo veelomvattend zijn dat een goede omschrijving lastig te geven is;
  • de traditionele uitgangspunten niet meer voldoen, oude oplossingen vervangen moeten worden door denkpatronen van het team te doorbreken;
  • steun voor en oplossing essentieel is voor een succesvolle doorvoering.

Alias: Overeenkomstendiagram, overeenkomst-diagram, afffinity-diagram

 

Agile

The mind-set expressed through the value statements and the principles of the Agile Manifesto (Gunther Verheyen)

 

Alternatieve hypothese

Tegenhanger van de nulhypothese.

Het doel van een statistische toets is: door middel van een steekproef een of ander effect aan te tonen. De gevolgde methode is dat men voorlopig aanneemt dat het effect niet bestaat, en nagaat of deze veronderstelling stand kan houden in het licht van de gevonden resultaten. Daarom kiest men als nulhypothese de veronderstelling dat het effect niet bestaat, en hoopt men deze hypothese te verwerpen. Als alternatieve hypothese kiest men de veronderstelling dat het gezochte effect bestaat. Het is deze alternatieve hypothese die men tracht te "bewijzen".

Als de nulhypothese niet juist blijkt te zijn wordt deze verworpen en overgestapt op de alternatieve hypothese.

Alias: H1, HA

Zie ook: Nulhypothese

 

Alpha risico

Risico dat een partij onterecht wordt afgekeurd.

Risico wordt aangeduid met Griekse alpha-teken. Een schatting op basis van een steekproef (over de populatie) brengt onvermijdelijk risico's met zich mee.

Alias: Leveranciersrisico

Zie ook: Beta risico

 

Analyse

Derde fase van een DMAIC-project gericht op het analyseren wat de grondoorzaken zijn van het probleem.

Zie: DMAIC

Zie ook: DMAIC: Checklist Analyze


 

Anderson-Darling test

Statistische test om te bepalen of data al dan niet normaal verdeeld zijn ('normaliteittest'). Genoemd na Theodore Wibur Anderson en Donald A. Darling. De nulhypothese (H0) is dat er sprake is van een normale verdeling. Bij een lage p-waarde wordt H0 verworpen en is de data niet-normaal verdeeld.

Alias: Goodness of Fit-test, Anderson-Darling Normality Test

 

Andon

Electronisch signaalbord dat dient als visueel hulpmiddel om belangrijke status- en storingsberichten door te geven.

Afwijkingen direct zichtbaar maken.

Andon is het Japanse woord voor ‘lamp’. Een Andon is een visueel middel om de status van een proces aan te geven.

Electronisch of geluidssignaal dat om belangrijke status- en storingsberichten door te geven.

Japans voor lamp of signaal. Het maakt visueel dat er een probleem in een processtap is dat moet worden opgelost voordat kan worden verdergegaag. Door het Andon systeem wordt continu verbeterd op de werkvloer: problemen worden direct gesignaleerd en opgelost en gaan niet verder het proces door.

Visueel signaal dat aangeeft wanneer er afwijkingen zijn in de processtap. Als de problemen niet snel genoeg kunnen worden opgelost, legt de organisatie de productie stil om te voorkomen dat er defecte producten worden gemaakt.

Visueel signaal. Meestal een (rode) lamp op een machine of (productie)lijn om een potentieel probleem of het stopzetten van het werk aan te geven.

Japans voor lampion. Lamp op installatie met drie kleuren: rood, geel en groen.

Groen = Alles in orde.
Geel = Er is een afwijking gesignaleerd, proces loopt verder.
Rood = Proces is gestopt.

Japans voor lamp of signaal. Het maakt visueel dat er een probleem in een processtap is dat moet worden opgelost voordat kan worden verdergegaag. Door het Andon systeem wordt continu verbeterd op de werkvloer: problemen worden direct gesignaleerd en opgelost en gaan niet verder het proces door.

Zie: Jidoka, Visueel management

 

ANOVA (Analysis of variance)

Statistische test voor het ontdekken van significante verschillen tussen behandelingen of condities van processen of systemen, uitgevoerd door het vergelijken van de varianties rond de gemiddelden van de vergeleken condities.

Analyseert varianties, test op gelijkheid van gemiddelden en kijkt of een valide relatie tussen variabelen bestaat.

 

 

Aselecte steekproef

Steekproef waarbij elk element van de te onderzoeken populatie dezelfde kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen.

 

Assemble-to-Order

Assemble to Order (ATO) bedrijven produceren subassemblages op basis van de verwachte klantvraag. Uit deze subassemblages worden eindproducten geproduceerd op basis van de werkelijke klantvraag.

 

 

Associatie

Aanduiding van samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen.

Samenhang tussen twee kwalitatieve variabelen duidt men aan met de term associatie. Twee variabelen hangen samen - anders gezegd: zijn geassocieerd - als het kennen van de waarde van de ene variabele informatie verschaft over de andere variabele.

Twee variabelen hangen samen - anders gezegd: zijn geassocieerd - als het kennen van de waarde van de ene variabele informatie verschaft over de andere variabele. Als er geen associatie is tussen beide variabelen, zijn de variabelen onafhankelijk van elkaar (en is de associatie nul).

Zie ook: Correlatie

 

Autopsie

Bij het verrichten van autopsies gaat het om een diepgaand onderzoek naar een aantal (erg) slechte gevallen (Worse-of-the-Worst, WoW) of juist een aantal extreem goede gevallen (Best-of-the-Best, BoB) die een aanwijzing kunnen geven over het bestaan van mogelijke grondoorzaken.

 

Average Daily Demand (ADD)

De gemiddelde vraag per dag.

 

Average Failure Rate (AFR)

Gemiddeld aantal failures per tijdseenheid.

 

Average Run Length (ARL)

Het gemiddeld aantal waarnemingen tussen twee opeenvolgende out-of-control signalen in een regelkaart. Bij een stabiel gecentreerd proces is ARL maximaal. Verschuift het gemiddelde of wordt de spreiding groter, dan zal de ARL kleiner worden.

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 21 februari 2020 12:12  

The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from.

Andrew S. Tanenbaum


Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 133 gasten online
Artikelen

local optimization leas global inefficiencies goldratt

Banner
Banner

vind je element ken robinson

Vind je element
een praktische gids
Ken Robinson

Bij Bol.com | Managementboek 

Lean boekentips

Banner