• Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Lean Six Sigma Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): E
Belangrijkste begrippen Lean Six Sigma (LSS): E

[0-9] - [A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [M] - [N] - [O] - [P] - [Q] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [X] - [Y] [Z]

 

lss woordenboek lean six sigma e glossary

 

E-learning

Verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).

E = K x A

Ezelsbruggetje. De Effectiviteit van een maatregel is het product van de Kwaliteit van de maatregel en de Acceptatie daarvan.

 

EEM

Early Equipment Management. 5e pilaar van TPM. Een gestructureerd proces ter voorbereiding van een nieuw ontwerp om alle bekende kennis, aanwezig bij alle belanghebbenden in het ontwerp te integreren. Het bestaat uit drie hoofdonderdelen.

1. Ontwerp voor QA
2. Ontwerp voor Onderhoudbaarheid
3. Ontwerp voor minimale Life Cycle Cost

Eengreeps meetinstrument

Een meetinstrument dat 100% is toegerust op één bepaalde meting en dat met één hand is te pakken en te bedienen.

 

Eenpuntsles

Een eenpuntsles (EPL) is een compacte beschrijving - waar mogelijk ondersteund met verklarend beeldmateriaal - van een handeling of onderwerp.  Het doel van een EPL is het vastleggen en communiceren van de standaard werkwijze ('best practice') voor het uitvoeren van de afzonderlijke stappen waaruit de betreffende handeling bestaat. Een EPL wordt opgesteld door medewerkers die de handeling ook daadwerkelijk uitvoeren en de insteek is dat nieuwe of onervaren medewerkers in 5-10 minuten de kennis tot zich kunnen nemen en er in de praktijk mee aan de slag kunnen.

Techniek om specifieke vakkennis visueel te documenteren.

EénPuntsLes. Een instructie van maximaal 1 A4, zo visueel mogelijk samengesteld, waarin een bepaalde werkzaamheid wordt vastgelegd. Hij dient ter ondersteuning van het werk en als opleidingsdocument. Alle medewerkers zijn verplicht de werkzaamheid volgens de SOP (standaard) uit te voeren.

Gevisualiseerde instructie volgens een vastgesteld sjabloon, voor medewerkers die een handeling moeten uitvoeren.

Visueel uitgevoerde werkinstructie op 1 A4'tje (bron: 5 tips voor een goede eenpuntsles)

Een EPL beschrijft een enkelvoudige handeling in korte, bondige aanwijzingen met verklarend beeldmateriaal. De handeling kan in ongeveer 10-15 minuten aan iemand anders worden voorgedaan en geleerd. Een heel proces kan (zal) dus meerdere EPL's omvatten.

Het opsplitsen van de handelingen moet zo zijn dat iedere handeling op één A4-tje (mogelijk ook nog gebruikmakend van de achterkant, maar zeker niet meer) beschreven kan worden. Het zijn dus geen uitgebreide opleidingsdocumenten met achtergronden waarom iets op een bepaalde manier gedaan moet worden. Het gaat om het vastleggen van de standaard uitvoering. (bron: Kwaliteitsinstrument: Informatie en instructies in Eén-punts-lessen (EPL))

Alias: EPL, 1-punt-les, Single Point Lesson (SPL), One Point Lesson (OPL)

 

Effect

Het gevolg van de activiteiten en resultaten op de doelgroep, organisatie of maatschappij.


Effectivteit

Mate waarin men het gestelde doel weet te bereiken.

Het bereiken van het gewenste resultaat.

Alias: Doeltreffendheid

 

Effort/benefit-matrix

Grafisch hulpmiddel voor het evalueren van mogelijke oplossingen in termen van de benodigde inspanning ten opzichte van de baten.

Door elke oplossing te onderzoeken op de benodigde inspanning én het voordeel wat je ermee kunt behalen, ben je in staat de oplossing(en) te selecteren met een gunstige kosten/baten-verhouding.

Diagram waarbij de Moeite die iets kost (effort) wordt uitgezet tegen het resultaat (impact). Nuttig bij het stellen van prioriteiten.

Alias: Rentabiliteitsmatrix, Impact/inspanningsmatrix, Effort-benefit diagram

 

Efficiency

Verhouding tussen het behaalde resultaat en de gebruikte middelen.

Verhouding tussen het resultaat en de bij de voortbrenging ervan 'verbruikte' middelen en inspanningen.

Het verkrijgen van het grootst mogelijke effect of resultaat in verhouding tot de middelen.

Het quotiënt van de werkelijke input en de norminput van het systeem.

Alias: Efficiëntie, Doelmatigheid

 

EFQM

European Foundation for Quality Management. Europese kwaliteitsgroep die een model (EFQM-model) hebben ontwikkeld waarop het Nederlandse INK-model is gebaseerd.

Model dat in het leven geroepen werd door de European Foundation For Quality Management en dat organisaties helpt om hun kwaliteit systematisch naar een hoger niveau te brengen.

 

EFQM-model

Concept voor goed ondernemerschap, waarbij rekening wordt gehouden met belangen en doelen van diverse belanghebbenden of stakeholders, zoals klanten, leveranciers en andere partners, de medewerkers, het management en de omgeving.

Model dat een bedrijfskundige brede kwaliteitsanalyse van een organisatie borgt, omdat alle onderdelen van het bedrijfskundige proces in het model zijn benoem. Het model borgt daarmee ook een aanpak voor continu verbeteren.

 

Eigenaarschap

Een medewerker stelt zich op als eigenaar van zijn eigen werk en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.

 

Engineer-to-Order

Engineer-to-Order (ETO) bedrijven ontwikkelen en produceren een eindproduct op basis van de wensen van de klant. Het eindproduct is dus geen reeds bestaand product.

 

Enkelstuks flow

Productiewijze waarbij de onderdelen van de ene waardetoevoegende processtap direct naar de volgende waardetoevoegende processtap en dan naar de klant, zonder enige wachttijd of batchvorming tussen die stappen.

Alias: 'lxl-productie' gebruiken (of 'gesynchroniseerde enkelstuks').

 

Entitlement

Best gedemonstreerde performance van de bestaande configuratie van een proces of systeem. Het is een empirische demonstratie van het verbeterniveau dat je in potentie kunt halen.

 

EPL

zie: Eenpuntsles

 

Evalueren

Systematisch verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een activiteit, project of programma te bepalen.

 

ETL

Zie: Extractie, transformatie en laden

 

Exit rate

Maximale hoeveelheid dat een proces zo kunnen voortbrengen in een vastgestelde tijdseenheid.

De output van een proces binnen een specifieke tijdsspanne.


Uitstroom van producten uit een proces, binnen een bepaalde tijdseenheid.

 

Extractie, transformatie en laden

Processen die verantwoordelijk zijn voor het transport en de integratie van gegevens vanuit een of meer bronsystemen naar een of meer doelsystemen.

Alias: ETL

 

 

Laatst aangepast op maandag, 20 april 2020 06:29  

Whether individuals or organizations, we follow those who lead not because we have to, but because we want to. We follow those who lead, not for them but for ourselves.

Simon Sinek

 

 

 

 

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 170 gasten online
Artikelen

root cause analyse deming manage cause results

Banner
Banner

dare lead brene brown

Dare to Lead
Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts.
Brené Brown

Bij Bol.com | Managementboek

Lean boekentips

Banner