• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Informatiemanagement
Informatiemanagement
Applicatieportfoliomanagement volgens Ward en Peppard
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

mcfarlan strategic grid strategisch raster mckenney

Het strategische raster (strategic grid) van F. Warren McFarlan en James L. McKenney (1983) is één van de eerste modellen voor het in kaart brengen van een applicatieportfolio. In het model van McFarlan worden twee aspecten tegenover elkaar gezet: het huidige strategische belang van de IT-dienst voor de bedrijfsvoerin en het toekomstig (potentiële) strategische belang van de IT-dienst voor de bedrijfsvoering. Dit leidt tot bovenstaande matrix waarbij elk kwadrant staat voor een omgeving waarin een organisatie kan worden geplaatst.

Het model is nog steeds bruikbaar voor het vaststellen van het belang van een applicatie voor de business. Dit zie je ook terug in applicatieportfoliomodel van John Ward en Joe Peppard (2002) waarin de de individuele applicaties van een applicatieportfolio worden geplot op een matrix (zie onder) die lijkt op het model van McFarlan en McKenney.

ward peppard application portfolio matrix applicatieportfolio

john ward joe peppard application portfolio matrix

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:06  
De FSM-methode (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

fsm methode hoving bon

De FSM-methode
Procesmatig managen van functioneel beheer
Jan van Bon, Wim Hoving

Bij: Bol.com | Managementboek
Laatst aangepast op vrijdag, 06 december 2013 21:49  
Scrum - A Pocket Guide (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

scrum pocket guide gunther verheyen

Scrum - A Pocket Guide
A Smart Travel Companion
Gunther Verheyen

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op woensdag, 13 november 2013 08:21  
Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

architectuur novius architectuur methode bayens

Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode
Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting
Guido Bayens, Hans Tönissen

Bij Managementboek

Laatst aangepast op zaterdag, 24 augustus 2013 17:43  
Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur

Wegwijzer voor methoden bij enterprise-architectuur
Martin van den Berg, Remco Blom, Leo van Brandwijk

Bij Bol.com | Managementboek.nl

 

 

 

Laatst aangepast op woensdag, 05 juni 2013 07:49  
Bluff Your Way Into Identity management
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

idm identity management autorisatie

 

Identity management (IDM), ook wel Identity & Access Management (IAM) genoemd, kan worden gedefinieerd als het geheel van beleid, processen en techniek voor het beheer en gebruik van elektronische identiteitsgegevens. IDM wordt gebruikt voor het faciliteren van alle vormen van authenticatie en autorisatie. 'Elektronische identiteitsgegevens' zijn in dit verband de elektronisch vastgelegde gegevens die gebruikt worden om vast te stellen wie de gebruiker is en of hij geautoriseerd is voor datgene wat hij elektronisch wil doen.

Binnen IDM spelen vijf processen een belangrijke rol:

 1. Identificatie: jezelf kenbaar maken door het verstrekken van officiële persoonsgebonden kenmerken, zoals een paspoort of rijbewijs. Identificatie is het vaststellen van de juiste identiteit van een persoon en het daarna koppelen van een of meerdere authenticatiemiddelen aan die persoon. Identificatie kan op verschillende manieren plaatsvinden: (a) in een inlogscherm invoeren van een gebruikersnaam of user id, (b) gebruik van een vingerafdruk of een ander biometrisch kenmerk, of (c) gebruik van een token (een smartcard of een ander apparaatje, zoals een usb-stick).

 2. Provisioning: geautomatiseerd doorgeven van nieuwe, gewijzigde en verwijderde identiteitsgegevens, vaak inclusief authenticatiegegevens, naar applicaties en
  diensten met het doel efficiënt en consistent gebruikersbeheer te bewerkstelligen. Provisioning heeft tot doel het automatisch aanmaken, aanpassen en verwijderen van identiteitgegevens in andere systemen teneinde beheerkosten te reduceren. Informatiesystemen en andere resources zoals besturingssystemen maar ook routers bevatten informatie over wie wat mag doen. Veel van deze producten voorzien niet in een externe authenticatie- en autorisatiemethode. De meeste IDM-oplossingen bieden de faciliteit om identiteitgegevens in andere systemen automatisch aan te passen.

 3. Authenticatie: het vaststellen dat een persoon degene is die hij zegt te zijn. Hiertoe worden zowel zwakke als sterke authenticatiemethoden onderkend. De zwakke is de oude vertrouwde account-wachtwoordcombinatie. Sterkere authenticatiemethoden gebruiken een token of certificaat dat als attribuut aan het entiteittype persoon gekoppeld kan worden. De sterkste methode is die waarbij een toetsing plaatsvindt op wat alleen de persoon weet (pincode/wachtwoord), wat de
  persoon bezit (hardware-token) en wat de persoon kenmerkt (irisscan, vingerafdruk). Bij authenticatie laat je zien dat je beschikt over een authenticatiemiddel dat hoort bij een bepaalde account en identiteit. De identiteit is vooraf op een andere manier vastgesteld (identificatie). Het doel van de authenticatie is om te laten zien dat gebruiker is wie zij/hij zegt te zijn, maar strikt genomen kan alleen worden vastgesteld dat een gebruiker tijdens de authenticatie het bij een identiteit horende authenticatiemiddel heeft gebruikt.

 4. Autorisatie: verkrijgen van bepaalde bevoegdheden, die bij de persoon behoren, mogelijk op basis van rollen of op basis van andere criteria. Autorisatie is het proces van het verlenen van toegang aan personen of systemen tot (delen van) de functionaliteit van ICT-diensten. Idealiter zijn voor autorisatie geformaliseerde bedrijfsregels opgesteld waaraan de identiteit van de gebruiker moet voldoen om toegang tot diverse omgevingen te verkrijgen. Autorisatie heeft tot doel vast te stellen of een persoon of sys teem recht heeft op de aangevraagde onderdelen van de resource(s) (resource items). Historisch gezien zijn er drie autorisatiemethoden te onderscheiden: (a) autorisatie gebaseerd op de combinatie van een account plus wachtwoord, (b) een dynamischere koppeling van resources en resource accounts, door het definiëren van rollen (Role Based Access Control, RBAC). Een rol geeft een persoon rechten op bepaalde resources. Het wel of niet toekennen van een rol aan een persoon geschiedt op basis van een zogenaamde bedrijfsregel (business rule), of (c) het scheiden van de rollen en autorisaties door middel van processen. Door autorisaties aan de relatie van een proces en een rol te koppelen ontstaat een veel generieker autorisatiemodel.

 5. Life cycle management van identiteiten en rollen: hoe wordt omgegaan met nieuwe en vertrekkende personen en personen die van functie of taak veranderen? Life cycle management gaat over het vaststellen en implementeren wanneer in de tijd de personen die horen bij identiteiten diensten wel of niet mogen gebruiken. Life cycle management bestaat uit processen en alle onderliggende techniek voor het aanmaken, beheer en gebruik van elektronische identiteitsgegevens. Het life cycle management beleid moet in elk geval bevatten hoe omgegaan wordt met de creatie, verrijking, toepassing en verwijdering van identiteiten en bijbehorende accounts van de verschillende doelgroepen (rollen).

Bij provisioning wordt vaak gebuik worden gemaakt van zgn. directory services. Een directory service is een hiërarchische database die gebruikt kan worden voor het centraal definiëren, vastleggen en toegankelijk stellen van persoonsgegevens. De service wordt vaak hiërarchisch weergegeven in de vorm van een boomstructuur. De techniek achter directory services stamt al uit de jaren tachtig, en in de afgelopen decennia hebben deze ‘elektronische telefoonboeken’ zich sterk ontwikkeld, inclusief protocollen. Zo heeft Microsoft er zijn Active Directory omheen gebouwd en opengesteld met het LDAP-protocol. 'LDAP' staat voor Lightweight Directory Access Protocol en is een standaard voor het benaderen van gegevens in een directory service.

Bron: Surfnet STARTER KIT IDENTITY MANAGEMENT, versie 1.0, 4 april 2011 en Identity management in kaart gebracht, Bart de Best - in IT Beheer, maart 2006

 

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 08:25  
Beheerparadigma volgens Maarten Looijen
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

beheerparadigma maarten looijen

In het boek Beheer van de ICT-infrastructuur gaan Kees Louwman & Willem Kromkamp in op het beheerparadigma van beheer-goeroe Maarten Looijen.

De processen van de organisatie spelen zich af binnen het zgn. reële systeem. In de bovenstaande figuur heeft het reële systeem dikke pijlen, die angeeven dat producten en diensten input zijn van de processen van dit reële systeem en dat er producten en diensten uitkomen.

 1. Reële systeem (RS): de processen die in de werkelijke situatie plaatsvinden. De mensen in een organisatie maken gebruik van geautomatiseerde informatiesystemen om de reële processen te besturen en informatie te verkrijgen over deze processen. De informatiestromen worden aangegeven met dunnen pijlen.

 2. Informatiesysteem (IS): een geheel van technische middelen (apparatuur met bijbehorende basisprogrammatuur en toepassingsprogrammatuur), gegevensverzamelingen, procedures en personen voor het kennen en/of besturen c.q. ondersteunen van reële systemen ofwel bedrijfsprocessen.

 3. ICT-infrastructuur: de verzameling gemeenschappelijke, generieke, relatief permanente basisvoorzieningen ten behoeve van verwerking, opslag en transport van gegevens en kennis.

ict-infrastructuur looijen beheerparadigma

Informatiesystemen zijn onderdeel van de ICT-infrastructuur. Het doel van de ICT-infrastructuur is de ondersteuning van de informatievoorziening in de organisatie.

Informatievoorziening: het geheel van activiteiten dat voor een bedrijf uitgevoerd moet worden om iedereen de informatie te verstrekken die nodig is om toegewezen functies te vervullen.

Mensen in organisaties hebben bij hun functioneren informatie nodig. Informatie is de grondstof voor kennis op basis waarvan beslissingen worden genomen en afspraken worden gemaakt. ... De ICT-infrastructuur (kunnen) we zien ... als een gegevensverwerkend proces dat informatie verschaft op het gewenste tijdstip, de gewenste plaats en van goede kwaliteit.Deze informatie ondersteunt de informatievoorziening die weer ten dienste staat aan de bedrijfsprocessen.

proces informatievoorziening looijen beheerparadigma

De beheerorganisatie kan worden opgevat als een organisatie van mensen, processen en procedures die ervoor zorgt dat de ICT-infrastructuur goed functioneert. Beheer richt zich op de instandhouding van de ICT-infrastructuur tijdens het gebruik ervan. Bij het beheer van de ICT-infrastructuur moet rekening gehouden worden met invloeden van buitenaf.

externe invloeden beheerparadigma looijen

Bron: Beheer van de ICT-infrastructuur, Kees Louwman & Willem Kromkamp

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 12:56  
De informatiearchitectuur als scharnier (boekentip)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

informatiearchitectuur als scharnier informatievoorziening boterenbrood hoek kurk

De informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier
van strategie naar informatievoorziening
Frank Boterenbrood, Jan-Wijnand Hoek en Jeroen Kurk

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zondag, 26 mei 2013 11:15  
Processen en bedrijfsfuncties volgens IZO
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

processen bedrijfsfuncties

Een bedrijfsfunctie is een generieke, resultaatgerichte activiteit die een bijdrage (toegevoegde waarde) levert aan zijn omgeving. Bedrijfsfuncties vormen de basis voor (proces-)activiteiten en IT-voorzieningen. Een bedrijfsfunctiemodel is het geheel aan bedrijfsfuncties. Het model is inrichtingsonafhankelijk, het zegt dus niets over organisatie- en/of IT-inrichting.

Een bedrijfsfunctie is een resultaatgerichte beschrijving van een generieke bedrijfsactiviteit, waarin tot uiting komt waartoe deze dient en wat daarvan de toegevoegde waarde is voor de omgeving. Elke bedrijfsfunctie levert direct of indirect een bijdrage aan de kerntaak (‘core business’) van het bedrijf. Bedrijfsfuncties leveren altijd toegevoegde waarde aan een intern óf externe klant.

Een proces begint bij de vraag van een actor (klant of ketenpartner) en eindigt bij de levering van een product. Een proces bestaat uit een aaneenschakeling van activiteiten, waarbij elke activiteit in het proces is afgeleid (lees: een specifieke invulling geeft) van een bedrijfsfunctie. Anders gezegd: het uitvoeren van een proces komt neer op het het achtereenvolgens toepassen van één of meer bedrijfsfuncties.

Bron: http://platform-izo.nl/site/wp-content/uploads/2012/11/20130118-Introductie-BFM-uitleg-methode.pdf

 

Laatst aangepast op zaterdag, 16 juni 2018 08:53  
Bedrijfsfuncties volgens Rijsenbrij
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

visies bedrijf rijsenbrij bedrijfsfuncties bedrijfsprocessen afdelingen

Bedrijfsfuncties zijn volgens Daan Rijsenbrij één van de drie manieren om naar een bedrijf te kijken:

 1. Bedrijfsfuncties: binnen elk bedrijf zijn een aantal essentiële bedrijfsfuncties te onderkennen. Een bedrijfsfunctie is een aspect van een bedrijf. Elk van deze functies wordt uitgevoerd door een aantal functionarissen. Afhankelijk van de gekozen organisatie-structuur kunnen deze functionarissen zich op één plek of op verschillende plekken in de organisaties bevinden.

 2. Bedrijfsprocessen: de bedrijfsfuncties worden uitgevoerd door middel van bedrijfsprocessen. Een bedrijfsproces is een logisch gegroepeerde reeks activiteiten. Elk proces is op zijn beurt opgebouwd uit een aantal processtappen of bedrijfsactiviteiten. Een bedrijfsactiviteit wordt gekenmerkt door een input en een output.

 3. Organisatie-structuur: de structuur van het bedrijf is de opdeling van het bedrijf in organisatorische eenheden, bestaande uit een mensen en middelen. Deze eenheden kunnen permanent zijn, zoals divisies en afdelingen, maar de eenheden kunnen ook van tijdelijke aard zijn, zoals projectgroepen. De opdeling van een bedrijf in afdelingen en divisies kan volgens een aantal criteria plaatsvinden: functies, producten, markten en geografische locaties.

De bedrijfsprocessen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Primaire processen: tot de primaire processen behoren alle uitvoerende activiteiten die rechtstreeks verband houden met het tot stand komen van de te verkopen goederen en diensten en de feitelijke levering daarvan aan klanten. Deze processen dienen voor het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf.

 2. Ondersteunende processen: processen die een hulpmiddel zijn voor het primaire proces. Zij houden geen direct verband met het maken of leveren van goederen, maar zijn wel noodzakelijk voor het functioneren van het bedrijf.

 3. Besturende processen: processen die het primaire proces en de ondersteunende processen sturen.

Bron: http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/ebi/nl/h1.htm

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 12:58  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You've got to think about big things while you're doing small things, so that all the small things go in the right direction.

Alvin Toffler


Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 155 gasten online
Artikelen

voorkom verspilling jeff bezos

Banner

to sell is human daniel pink

To Sell is Human
The Surprising Truth About Persuading, Convincing, and Influencing Others
Daniel H. Pink

Bij Bol.com of Managementboek.nlLean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner