• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Informatiemanagement
Informatiemanagement
Neerslag volgens Rienk Jonker
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

proces product neerslag rienk jonker

Een belangrijk begrip binnen de wondere wereld van documentaire informatievoorziening (DIV) is het begrip 'neerslag'. DIV-goeroe Rienk Jonker definieert neerslag als alle gegevens/archiefbescheiden die voortvloeien uit een handeling of een activiteit en hij beschrijft op zijn website de relatie tussen proces, product en neerslag als volgt:

proces product neerslag rienk jonker

Een proces is een verzameling van activiteiten met een gemeenschappelijke bedoeling. Voorbeeld van een proces is het verlenen van kapvergunningen.

Het eindresultaat van een proces wordt product genoemd. Het object van een product is in de meeste gevallen niet een document maar een handeling, transactie of een dienst.

De neerslag van deze handeling of transactie kan een document zijn dat wordt gebruikt voor communicatie met de klant.

Voorbeeld van een product in het genoemde proces is de gevraagde kapvergunning (een besluit). Deze informatie kan via een brief of e-mail verstrekt zijn aan de klant (communicatie).

 

Bron: Relatie proces, product, zaak en neerslag

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
Informatievoorziening volgens Rienk Jonker
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

rienk jonker relatie informatie gegevens functionaliteiten techniek activiteit

rienk jonker relatie informatie gegevens functionaliteiten techniek activiteit

Functionaliteiten verbinden een activiteit (zaak, project ed), de binnen deze activiteit te verwerken gegevens en informatie en de daarvoor toe te passen technieken. Voorbeelden van functionaliteiten zijn opnemen, zoeken en vinden, raadplegen, bewerken, registreren, verwijderen, kopieëren etc.

Binnen analoge en digitale systemen worden gegevens verwerkt. Zodra deze gegevens middels functionaliteiten een rol krijgen bij een activiteit, worden ze voorzien van context en hebben ze een betekenis. Dat is het moment dat een gegeven informatie is geworden.

 

Bron: Functionaliteiten als verbindende schakel, Rienk Jonker
Bron:

Bewaren

Laatst aangepast op maandag, 23 oktober 2017 13:04  
IT volgens Mark Smalley
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

IT it-paradigmologist mark smalley

Op zijn visitekaartjes presenteert - zelf benoemd IT-paradigmologist en BiSL-ambassadeur - Mark Smalley een interessant model voor IT.

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
Product backlog volgens Nicole de Swart
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

product backlog prioriteit agile scrum

In het artikel Product backlog: DEEP beschrijft Nicole de Swart de essentie van de product backlog.

Een belangrijk instrument voor het op Agile ontwikkelen van software is de product backlog: “een lijst met alle features, functies, technologie, verbeteringen en bug-fixes die samen de veranderingen beschrijven die aan het product zullen worden gedaan in toekomstige releases”. De items op een product backlog worden bijna altijd beschreven in termen van user stories.

Mike Cohn gebruikt het acroniem ‘DEEP’ om de criteria aan te geven voor een goede product backlog:

 1. Detailed appropriately: items op product backlog hebben het juiste detailniveau, waarbij geldt dat vroegtijdige specificatie van details gezien wordt als verspilling. Details moeten pas zo laat mogelijk worden toegevoegd, dat wil zeggen op het laatst verantwoordelijke moment (‘last responsible moment’)).

 2. Estimated: voor elk item op de product backlog is de omvang ingeschat. Hierbij gaat het niet om de tijd die nodig is om een user story te implementeren, maar om een relatieve inschatting. Schattingen zijn nodig om de product backlog te kunnen gebruiken voor het inplannen van user stories in een zgn. sprint.

 3. Emergent: de product backlog evolueert en is een dynamische overzicht omdat – door de product owner en het team – user stories, prioriteiten en schattingen voortdurend worden aangepast aan voortschrijdende inzichten.

 4. Prioritized: de items op de product backlogstaan in volgorde van prioriteit (van hoog naar laag), waarbij de prioriteit zal afhangen van minimum marketable features, business value, risico's en afhankelijkheden.

Bron: Product backlog: DEEP, Nicole de Swart

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
Beheer bedrijfsinformatie volgens Frank van Outvorst & Hans Pijnenburg
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

informatie icoon icon

In het artikel De zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL gaan Frank van Outvorst & Hans Pijnenburg in op het BiSL-proces beheren bedrijfsinformatie.

Binnen de geautomatiseerde informatievoorziening zijn volgens Outvorst en Pijnenburg twee soorten gegevens te onderscheiden:

 1. Bedrijfsgegevens: gegevens die van belang zijn voor de procesuitvoering. Ook wel aangeduid als proces- of productiegegevens.

 2. Stuurgegevens: gegevens die van belang zijn voor een correcte werking van het informatiesysteem. Dit zijn vaak parameters of stamtabellen, zoals tarieven, btw-percentages, etc., die de uitkomsten van een bedrijfsproces bepalen.

Naast een geautomatiseerde informatievoorziening bestaat binnen veel organisaties ookeen niet-geautomatiseerde informatievoorziening. Het gaat hierbij om ongestructureerde gegevens vastgelegd op niet- of semigeautomatiseerdedocumenten als aftekenformulieren, aanvragen, inschrijfformulieren,losstaande Excel-lijstjes, etc.

Het proces beheren bedrijfsinformatie (BBI) is het proces dat verantwoordelijk is voor de correcte opzet en inhoud van de gegevens in de informatievoorziening. BBI richt zich specifiek op de inhoud van de informatievoorziening, te weten de inhoudelijke bedrijfsinformatie. OUtvorst en Pijnenburg definiëren bedrijfsinformatie als de combinatie van de binnen de informatievoorziening vastgelegde bedrijfsgegevens (zowel geautomatiseerd als nietgeautomatiseerd) en de betekenis die aan deze gegevens wordt gegeven.

Binnen het proces BBI zijn de drie belangrijkste onderwerpen:

 1. Onderhoud en bewaking van het bedrijfsinformatiemodel.

 2. De gegevenskwaliteit m.b.t. juistheid, volledigheid en tijdigheid.

 3. Levering van ad hoc informatie.

Binnen het BiSL-model wordt BBI gepositioneerd als Uitvoerend proces binnen het procescluster Gebruiksbeheer. Het proces draagt namelijk op uitvoerend niveau bij aan het exploiteren (gebruiken) van de informatievoorziening.

In een bedrijfsinformatiemodellen wordt de basis van het gegevensgebruik vastgelegd:
• In wat voor objecten zijn we als organisatie geïnteresseerd en waarvan gaan we gegevens vastleggen?
• Wat is de betekenis van deze objecten en de gegevens die we over deze objecten vastleggen?
• Wat zijn de relaties tussen de onderkende objecten?
• Wat zijn de relaties tussen de gegevens (en de objecten)?
• Wat zijn de kwaliteitscriteria waaraan de gegevens moeten voldoen?

"Binnen het proces BBI kan Functioneel Beheer natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor kwaliteit van de (bedrijfs)gegevens. Ook is Functioneel Beheer niet verantwoordelijk voor kwaliteitseisen m.b.t. de informatie. De verantwoordelijkheid voor deze beide onderwerpen hoort bij de proceseigenaar. Deze bepaalt welke gegevenskwaliteit noodzakelijk is voor de uitvoering van het ondersteunde bedrijfsproces conform de kaders die gelden voor de uitvoering van dat proces. Daarnaast stuurt de proceseigenaar op de wijze waarop het ondersteunde bedrijfsproces wordt uitgevoerd."


Bron: De zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL, Frank van Outvorst & Hans Pijnenburg

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
TCO van informatiesystemen volgens Mark Smalley
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

tco informatiesysteem information systems mark smalley

 

 

Bewaren

Laatst aangepast op maandag, 23 oktober 2017 13:04  
Architectuur volgens Bas van der Raadt ea.
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

architectuur communicatiemiddel

Bas van der Raadt (ea) onderzochten in 2002 door het interviewen van 41 architecten en managers van verschillende bedrijven de stand van zaken rond (het denken over) architectuur:

architectuur communicatie abstractie

Eind 2002 bezochten studenten informatica en bedrijfsinformatica van de Vrije Universiteit een aantal managers en architecten in verschillende organisaties. In totaal bezochten zij 41 personen uit 27 bedrijven. Aan de hand van een door de studenten opgestelde vragenlijst werd geprobeerd een antwoord te verkrijgen op de vraag wat de stand van zaken is rond architectuur in Nederland.

(...)

Architectuur is een omvangrijk onderwerp; er is veel discussie over de precieze definitie en reikwijdte van dit begrip, zoals is gebleken uit de afgenomen interviews. We doen daarom geen
poging tot het geven van een definitie maar richten ons op het beschrijven van de belangrijkste kenmerken die naar voren zijn gekomen in de interviews.

(...)

In grote lijnen heeft architectuur drie hoofdkenmerken. Het is een:

 1. Abstractiemiddel.

 2. Communicatiemiddel.

 3. Managementinstrument.


Abstractiemiddel
Grote bedrijven met een intensief gebruik van informatiesystemen hebben moeite een overzichtelijk beeld te krijgen van hun complexe interne en externe situatie. Als abstractiemiddel werkt architectuur mee aan het structureren van een bedrijf, door haar weer te geven in beschrijvingen en modellen. Door de zo bereikte reductie in complexiteit, is het mogelijk de bedrijfsonderdelen en bijbehorende informatiesystemen beter op elkaar te doen aansluiten en met elkaar te laten samenwerken. Zoals een van de geïnterviewden het uitdrukt: ‘Architectuur gaat dus over het eenvoudig maken, fundamenteel simpeler dan wij op dit moment in staat zijn.’ Architectuur richt zich op het abstraheren van drie aspecten:
1. de bedrijfssituatie (businessarchitectuur)
2. de informatiesystemen die deze dienen te ondersteunen (it-architectuur) en
3. de afstemming hiertussen (alignment).

Communicatiemiddel
Uit de interviews blijkt dat alignment van bedrijfsvoering en ict een belangrijk onderwerp is voor het succesvolle gebruik van informatie-technologie voor bedrijfsdoeleinden. Deze alignment is erg afhankelijk van de mate waarin verschillende partijen, vooral technici en bedrijfskundigen, met elkaar kunnen communiceren, zodat zij hun ideeën, wensen en eisen op elkaar kunnen afstemmen. Architectuur bevordert deze communicatie en speelt daarom een belangrijke rol in alignment. Met behulp van architectuurmodellen en -beschrijvingen kunnen partijen makkelijker communiceren en afspraken maken voor het ontwikkelen van informatiesystemen. ‘Als communicatiemiddel zorgen de verschillende architectuurmodellen voor een gemeenschappelijk referentiekader. Ook gebruikt iedereen dezelfde woorden en definities’, aldus een geïnterviewde. Hierdoor heeft iedereen duidelijkheid over wat er moet gebeuren en wat er verwacht kan worden van het uiteindelijke resultaat. Niemand komt dus meer voor verrassingen te staan.

Managementinstrument
Vaak ontbreekt het bij een bedrijf aan een gezamenlijk richtpunt om te komen tot een gewenste situatie van de informatievoorziening. Architectuur biedt dit gezamenlijke richtpunt. Het is echter wel van belang dat iedereen zich houdt aan deze architectuur. De uitvoering vereist een duidelijke controle en planning. Architectuur zorgt hiervoor door het geven van een planning voor het uitvoeren van it-projecten. Ook voorziet architectuur in controlemethoden om erop toe te zien dat de uitvoering verloopt zoals van tevoren is vastgelegd. Dit blijkt in praktijk niet altijd even makkelijk: ‘De projecten hebben allemaal de neiging om snel te implementeren en hun resultaat te halen, waardoor het gemeenschappelijke totaalplaatje van de architectuur uit het oog wordt verloren.’

Het ontwikkelproces van softwaresystemen verloopt in de praktijk vaak niet erg gestructureerd en efficiënt. Er ontstaan veel problemen. Daarom is er behoefte aan houvast en structuur,
maar ook aan hergebruik van kennis. Architectuurregels en -richtlijnen geven structuur en houvast. Beheer van architectuurkennis maakt het mogelijk kennis te hergebruiken. Op deze manier
werkt architectuur ook mee aan het verbeteren en structureren van het ontwikkelproces.

Beschrijvend of voorschrijvend
Er is in de interviews verwarring over de vraag of architectuur beschrijvend of voorschrijvend moet werken. Zijn het regels en richtlijnen, die aangeven hoe iets moet worden ontwikkeld, of is het een beschrijving van wat er moet worden ontwikkeld? Een andere opvallende constatering uit de interviews is dat het op één lijn brengen van business en it als een belangrijk onderwerp wordt gezien. De manier waarop deze ‘alignment’ echter ingevuld en gerealiseerd moet worden, is niet duidelijk voor het overgrote deel van de geïnterviewden.


Bron: Stromen in architectuurdenken, Bas van der Raadt, Jasper Soetendal, Michiel Perdeck en Hans van Vliet

Bewaren

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
Business Intelligence volgens Het Centraal Boekhuis
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

kennis gegevens informatie kennismanagement

 

business intelligence gegevens kennis informatie

De vraag is: “Wat is Business Intelligence?”. Er zijn hier veel definities van in omloop. Het Engelse begrip “Business” staat voor het doen van zaken, oftewel handelen. Intelligence heeft iets te maken met kennis. Door beide begrippen bij elkaar te brengen, ontstaat de definitie “Handelen door kennis”. Om deze definitie kracht bij te zetten, wordt gebruik gemaakt van een stuk theorie uit de wereld van het kennismanagement.

Bij Business Intelligence draait alles om data, gegevens. Gegevens zijn hierin niets meer dan een set aan discrete, objectieve feiten van bepaalde handelingen die hebben plaatsgevonden. Aan deze gegevens wordt betekenis en inzicht gegeven, zodat informatie ontstaat voor een bepaalde gebruiker. Afhankelijk van de ervaring, vaardigheden en attitude van de gebruiker wordt de informatie vertaald naar kennis. Het is dan ook zeer persoonsgebonden of informatie leidt tot kennis. Met deze kennis zal een gebruiker besluiten om al of niet te handelen, waardoor er weer feiten en transacties ontstaan. Daarmee wordt de cyclus van informatie gesloten, als het ware een “Closed Loop Cycle of Information”.

Binnen kennismanagement, wordt kennis (K) dan ook gezien als het product van informatie (I) maal ervaring (E), vaardigheden (V) en attitude (A); K=I*EVA.

Bron: Het succes achter Business Intelligence bij Centraal Boekhuis
Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:00  
Complexiteit volgens Roger Sessions
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

complexiteit projecten roger sessions size complexity projects

Bron: Roger Sessions - The Snowman Architecture


Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:01  
Referentieprocessen volgens GEMMA
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

generieke processen gemma proces aanvraag

Binnen de GEMMA zijn zgn. Referentieprocessen ontwikkeld:

generieke processen gemma proces aanvraag

De GEMMA Referentieprocessen zijn ontwikkeld vanuit de overtuiging dat overheidsorganisaties weliswaar vele honderden verschillende producten produceren, maar dat de processen die deze producten voortbrengen grote overeenkomsten vertonen.

Download hier de referentieprocessen (ZIP-bestand, 2,93 MB)

Bron: GEMMA Referentieprocessen

Bewaren

Laatst aangepast op maandag, 23 oktober 2017 13:04  
Meer artikelen...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

What's your biggest problem?
Events, dear boy, events.

Harold Macmillan 

Banner
Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 182 gasten online
Artikelen

als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg

Banner

mindfull werken wibo koole

Mindful werken
In 8 stappen je werkdruk de baas
Wibo Koole

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner