• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Omdenken met William Shakespeare
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Zo dit al waanzin is, dan zit er toch systeem in.

William Shakespeare

Laatst aangepast op zaterdag, 03 februari 2018 20:03  
Het EFQM-model volgens Jaap Jan Brouwer & Harry van Leeuwen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

ink efqm model kwaliteit

Jaap Jan Brouwer en Harry van Leeuwen beschrijven in hun boek Organiseren in een veranderende wereld het EFQM-model als volgt:

ink model ink-model efqm efqm-model kwaliteit

Het EFQM/INK-model

Historie en visie
In het midden van de tachtiger jaren constateerden Europese topmanagers dat de bestaande managementconcepten niet meer geschikt waren om hun organisaties in te richten. Op de achtergrond speelde ook hier de discussie over het Rijnlands versus het Angelsaksische model. Om dit vraagstuk aan te paken richten ze de European Foundation for Quality Managment op (EFQM). Dze organisatie ontwikkelde het EUropean Business Excellence Model, of ook wel het EFQM-model. Dit model biedt het management een soort bril waardoor men naar de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering in zijn onderlinge samenhang ziet en begrijpt. Het INK-managementmodelis de Nederlandse versie van het EFQM-model. INK staat hier voor het Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs. Een belangrijk verschil is dat aan het INK-model zogenaamde groeifasen zijn toegevoegd: fasen in de groei van organisaties naar "volwassenheid".

De visie achter het EFQM/INK-model is dat de organisatie haar doelen nastreeft met inachtneming van de belangen van andere partijen: klanten, leveranciers, zakelijke partners, medewerkers, de maaschappij en het management. Het kan gezien worden als een reactie op de sterke focus op shareholder value, die Britse en Amerikaanse bedrijven als uitgangspunt hanteren. In de Europse visie zijn er meer belanghebbenden (stakeholders) dan alleen de aandeelhouders (shareholders) en de Europese visie definieert de kring der belanghebbenden aanmerkelijk breder.

Het doel van het model is continu organisatieverandering te borgen in de organisatie en te komen tot zogenaamde business excellence: de beste onderneming binnen de branche.

In het model is het leveren van kwaliteit of het behalen van winst geen doel, maar een resultaat van geordende processen. Het vereist inspanningen om dat resultaat te bereiken. Inspanningen in leiderschap en het doen van investeringen. De inspanningen worden in processen omgezet in resultaten. De kern van een succesvolle organisatie draait om geordende, samenhangende processen (primair en secundai).

De methodiek
Het EFQM/INK-model kent in totaal negen aandachtsgebieden, die met elkaar samenhangen.

De interne dimensie:
- Strategie en beleid
- Middelen
- Leiderschap
- Medewerkers
- Processen

De externe dimensie
- Waardering door medewerkers
- Waardering door klanten en leveranciers
- Waardering door de maatschappij
- Eindresultaten.

Bron: Organiseren in een veranderende wereld, Jaap Jan Brouwer & Harry van LeeuwenLaatst aangepast op zaterdag, 13 januari 2018 14:36  
4 functies van prestatiemeting volgens Hans de Bruijn
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

prestatiemeting prestatie-indicator

Hans de Bruijn geeft in zijn boek Prestatiemeting in de publieke sector - tussen professie en verantwoording vier belangrijkste functies van prestatiemeting:

hans bruijn prestatiemeting

 1. Transparantie: prestatiemeting leidt tot transparantie en kan zo een rol spelen in verantwoordingsprocessen. Een organisatie kan duidelijk maken welke producten zij levert en - door middel van een input-output-analyse - welke kosten hieraan verbonden zijn.

 2. Leren: het is een stap verder wanneer een organisatie prestatiemeting gebruikt om te leren. Dankzij de transparantie die ontstaat, kan een organisatie leren wat ze goed doet en waar verbeteringen mogelijk zijn.

 3. Oordelen: op grond van de prestaties is een oordeel mogelijk over het functioneren van een organisatie.

 4. Afrekenen: oordeelsvorming kan worden gevolgd door een positieve sanctie bij goed presteren of door een negatieve sanctie, wanneer een onvoldoende prestatie geleverd is.

Deze functies kennen een opklimmende mate van dwang. Voor elk van deze functies geldt dat ze op een organisatie betrekking kunnen hebben, maar ook een vergelijking - een benchmark - tussen organisaties mogelijk maken.

Bron: Prestatiemeting in de publieke sector - tussen professie en verantwoording, Hans de Bruijn

Laatst aangepast op donderdag, 11 januari 2018 21:07  
Gedragsverandermanagement volgens John Kotter
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

Het draait uiteindelijk niet om strategie, structuur, cultuur of systemen. De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van mensen.

John Kotter

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 18:54  
De 10 geboden van GTD volgens Arjan Broere
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done arjan broere

Arjan Broere beschrijft in zijn boek Het nieuwe werken - hoe werk je effectiever en productiever de GTD-prinpes in de vorm van 10 geboden van GTD:

arjan broere gtd principes gtd-principe getting things done

GTD-principes

De tien geboden van GTD

 

 1. Op elk moment moet je een positief antwoord kunnen geven op de vraag: Is wat ik nu doe het belanglijkste dat ik nu zou kunnen doen?

 2. Stop alles wat je te binnen schiet, wat je wilt doen, wat je wilt nalezen et cetera in een vertrouwd systeem.

 3. Zet je taken in lijsten die samenhangen, zoals taken die je vandaag wilt doen, de eerst volgende actie van projecten, niet-urgente zaken die je ooit wilt doen, taken waar je moet wachten op een actie van een ander.

 4. Maak van alles dat meer vraagt dan één actie een project. Bepaal per project tenminste het einde (define done) en wat de eerstvolgende actie is.

 5. Zet bij elke taak een context die aangeeft wat de taak precies is, zodat je taken kunt sorteren. Contexten zijn bijvoorbeeld: bellen, concentratietaken, op kantoor doen, schrijven.

 6. Taken met een concrete datum zet je ook in je agenda. Plan wat je kunt plannen en blokkeer daar tijd voor.

 7. Vol hoofd? Doe een mindsweep en noteer alles wat je moet doen, wilt doen.....

 8. Verwerk je inbox regelmatig, systematisch en maak je inbox dan helemaal leeg.

 9. Doe aan periodiek onderhoud. Bekijk op vaste momenten je projecten en acties, maar plan ook momenten om vast te stellen of wat je doet voldoende past bij je missie, ambities, langetermijndoelen.

 10. Heb je doelen helder op verschillende horizonten (horizons of focus). Definieer niet alleen de kortetermijnacties maar heb ook helder wat op lange termijn je missie en ambities zijn.

Bron: Het nieuwe werken - hoe werk je effectiever en productiever, Arjan Broere

Laatst aangepast op zaterdag, 13 januari 2018 07:11  
Mindfulle motivatie met Muhammad Ali
Gepubliceerd in Citaten: motivatie
E-mail Afdrukken

citaat

If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it.

Muhammad Ali

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 18:53  
Meten is weten volgens G.A. Vorsterman van Oyen
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

prestatie-indicatoren meetlat

 

G.A. Vorsterman van Oyen beschrijft op archaïsche wijze - maar niet minder treffend - wat meten is:

meten eenheid grootheid

Het eindige is een voorwerp, een verschijnsel, eene grootheid; het kan vergroot of verkleind, vermeerderd of verminder worden. Alles wat onze zintuigen waarnemen, is ene grootheid, een eindig ding. Onerling zijn de grootheden zeer verschillend; waren zij zulks niet, wij zouden ze niet kunnen waarnemen.

Twee voorwerpen, grootheden, kunnen ten opzichte van hunnen aard (qualitei) en van hunne grootte (quantiteit) met elkander vergeleken worden. Volgens hunne qualiteit zijn zij gelijk- of ongelijksoortig, naarmate het eene gedeeltelijk of geheel in de plaats van het andere gesteld kan worden, of niet. Ten opzichte van hunne grootte noemt men hen grootheden in engeren zin en zijn zij het onderwerp der wiskundige beschouwingen.

Door grootheid verstaat men derhalve alles, wat voor vermeerdering en vermindering vatbaar is en bovendien in deelen verdeeld kan worden.

De Wiskunde is dat vak van wetenschap, hetwel zich met de grootheden bezigh houdt en de middelen opspoort, om ze te meten.

Het is duidelijk, dat men om te meten eene maat heeft moeten aannemn, die met de te meten grootheid van dezelfde qualiteit is. Heeft men zoodanige maat aangenomen, dan kan men daarmeede alle gelijksoortige grootheden vergelijken en alzoo de verhouding tusschen zulk eene grootheid en aangenomen maat uitdrukken.

Door eenheid verstaat men de willekeurge maat, die men heeft aangenomen, om daarmeede andere grootheden, die van dezelfde soort zijn, te vergelijken. De eenheid stelt eene bepaalde grootheid voor en is dan concreet, bijv. één meter, één dag, één jaar, één uur, één graad, --- of zij stelt slechts één voor, zonder eenig nevenbegrip van grootheid, en is dan abstract. Abstracte eenheden worden geacht gelijksoortig te zijn.

(...)

Een getal is de uitkomst van de vergelijking eener grootheid met eene daarmede gelijksoortige eenheid. Een getal wijst aan, hoeveel malen de maat in het te metene begrepen is en is dus als zodanig abstract. Concrete getallen zijn grootheden. Getallen zijn derhalve de namen, die men aan hoeveelheden, aan de eenheid of aan een of meer harer deelen geeft, om ze van elkaar te onderscheiden, mits allen abstract zijn.

Bron: Theorie der algemeene rekenkunde, George Auguste Vorsterman van Oyen


Bron: Beginselen der rekenkunde (Volume 2), Arnoldus Wilhelm Alings

Laatst aangepast op vrijdag, 12 januari 2018 07:07  
Prestatiemanagement volgens Otto Meulenbeek
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

kengetal stuurgetal prestatie management prestatiemanagement

Otto Meulenbeek beschrijft in zijn boek Betere opbrengsten met prestatiemanagement het nut en noodzaak van prestatiemanagement bij het (bij)sturen van de organisatie:

kpi kritische prestatie-indicator prestatie indicator

Prestatiemanagement is het proces waarin sturing van de organisatie plaatsvindt door het systematisch vaststellen van missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, deze vervolgens te vertalen naar alle organisatieniveaus en meetbaar te maken door rapportages over kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren om uiteindelijk actie te kunnen ondernemen voor bijsturing van de organisatie.

Bij prestatiemanagement gaat het vooral om sturing. Er wordt een stuurman/stuurvrouw verondersteld die de organisatie een bepaalde kant op stuurt of bijstuurt. Sturingsinstrumenten die worden ingezet zijn gericht op de van te voren afgesproken doelen en prestaties.

De sturing heeft een systematisch karakter, waarbij een werkwijze wordt gevolgd waarbij voortdurend en systematisch een beleids- of planning- en controlcyclus wordt gevolgd.

Strategieformulering is de eerste stap van (be)sturen: er moet een duidelijke richting zijn om te kunnen sturen.

Kritische succesfactoren
Als de strategie en het doel zijn vastgesteld, is het van belang om die factoren te bepalen die kunnen bijdragen aan het succesvol realiseren ervan. Dat zijn de (kritische) succesfactoren.

Het is belangrijk om deze succesfactoren als team gezamenlijk vast te stellen en vervolgens positief te beïnvloeden. Op die manier ontstaat focus. Kritische succesfactoren zorgen dus voor een vaste koers.

Vertalen (naar alle organisatieniveaus)
Doorvertalen betekent niet alleen het vertalen van de strategie naar verschillende organisatieniveaus. De hele organisatie moet de betekenis van de strategie en de besturing door middel van prestatiemanagement kunnen begrijpen en er een bijdrage aan kunnen leveren. Draagvlak en eigenaarschap zijn essentieel.

Prestatie-indicatoren
Een belangrijk aspect van prestatiemanagement is het meetbaar maken van de resultaten. Daarvoor zijn prestatie-indicatoren onontbeerlijk. Een prestatie-indicator is een kengetal dat tevens als stuurgetal fungeert. Om de koers te houden kiest de manager/stuurman indicatoren die ertoe doen en die zorgen voor het bepalen van de richting van de organisatie. Dat betekent voor organisaties het stellen van prioriteiten: er dient een keuze gemaakt te worden uit een veelheid aan mogelijke kritische succesfactoren en de daaruit af te leiden indicatoren. Niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit van de indicatoren vormt de kern van prestatiemanagement.

(...)

Bij prestatiemanagement is het belangrijk dat er een meetsysteem wordt ontwikkeld waarmee de geleverde prestaties ook daadwerkelijk kunnen worden gemeten. Daarvoor moeten doelstellingen worden geoperationaliseerd in concrete SMART-geformuleerde ken- en stuurgetallen, die in de praktijk goed te meten zijn.

Ondanks de noodzaak van een meetsysteem weten we ook dat niet alles in meetbare kengetallen te vatten is. Niet alle kwaliteitsaspecten lenen zich voor een getals- en cijfermatige benadering.

Dat neemt niet weg dat adequaat prestatiemanagement niet kan zonder betrouwbare ken- en stuurgetallen. Het werkt alleen via het hanteren van een beperkte, maar wezenlijke set van prestatie-indicatoren.

Hoe weet je of je de gestelde doelen ook daadwerkelijk hebt gehaal? Een meetsysteem met ken- en stuurgetallen is voor prestatiemanagement onontbeerlijk.

Ken- en stuurgetallen zijn objectief vast te stellen getallen die de belangrijkset kenmerken en prestaties van een organisatie over een bepaalde periode in beeld brengen; de getallen leveren belangrijke managementinformatie op. Een kengetal is altijd een verhoudingsgetal. Een kengetal wordt een stuurgetal als het aan een (strategische) norm of streefcijfer is gekoppeld. Zo zegt het kengetal '5,8% ziekteverzuim' op zichzelf nog niets. Het wordt een stuurgetal als het wordt gekoppeld aan een streefcijfer (strategisch doel), in dit geval bijvoorbeeld het terugdringen van het ziekteverzuimpercentage naar 5,2%. Ken- en stuurgetal samen worden hier een prestatie-indicator; dat veronderstelt dus dat er in de organisatie eerst eigen normen en streefcijfers zijn ontwikkeld voor wat de organisatie wil bereiken.

Een stuurgetal is dus altijd gekoppeld aan een bepaalde streefwaarden die je wilt bereiken.

De norm betreft meestal een streefwaarde die je wilt bereiken op bepaalde (strategische) doelen.

Kengetallen worden ook stuurgetallen als je ze in historisch perspectief plaats of als je ze intern of extern kunt vergelijken met scores van anderen (benchmarking).

De functie van ken- en stuurgetallen zijn samen te vatten in : informatie, feedback, sturing en verbetering.

De ene functie vooronderstelt de andere. ALs er geen informatie beschikbaar is, is feedback niet mogelijk. Op basis van feedback is sturing mogelijk en als gevolg van sturing kunnen verbeterprocessen in gang worden gezet.

In het algemeen geldt dat de eerste twee functies van ken- en stuurgetallen (informatie en feedback) relatief gemakkelijk en snel kunnen worden gerealiseerd, maar dat de twee andere functies (sturing en verbetering) gecompliceerder zijn.

Ken- en stuurgetallen zorgen ervoor dat in één oogopslag kan worden vastgesteld of wordt afgeweken van de norm.

Ken- en stuurgetallen:
- informatie-instrument (meten is weten)
- feedback-instrument (basis voor dialoog)
- sturings-instrument (hoe realiseer ik mijn doel?)
- verbeterinstrument (steeds bezig met beter)

Om ken- en stuurgetallen succesvol als prestatie-indicator te laten functioneren, moeten ... ken- en stuurgetallen SMART zijn

- Specifiek: het kengetal is voldoende duidelijk en concreet.
- Meetbaar: het kengetal is voldoende meetbaar om niet in zinloze discussies te verzanden.
- Acceptabel: het kengetal wordt aanvaard als haalbaar en beïnvloedbaar.
- Realiseerbaar:het kengetal is te realiseren binnen acceptabele kosten en inspanningen.
- Tijdsgebonden: het kengetal heeft betrekking op een specifieke tijdsperiode.

Bron: Betere opbrengsten met prestatiemanagement, Otto Meulenbeek

 

Laatst aangepast op donderdag, 11 januari 2018 20:57  
Waarheid volgens Winston Churchill
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

The truth is incontrovertible. Malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end, there it is.

Winston Churchill

Laatst aangepast op maandag, 01 januari 2018 18:52  
Six Sigma volgens Jack Welch
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

Jack Welch heeft met GE een belangrijke rol gespeeld bij de populariteit van Six Sigma. In het boek Jack Welch Speaks - Wisdom from the worlds's greatest business leader heeft Janet Lowe een aantal van zijn Six Sigma-quotes verzameld:

six sigma jack welch

We have a massive scientifically based quality undertaking in progress at GE, which will take us, within four years, to a level of process excellence that will produce fewer than four defects per milion operations performed in every manufacturing and service process across the company. It is the most challenging and potentially rewarding initiatieve we have ever undertaken at General Electric.

six sigma jack welch

A typical process at GE, generates about 35,000 defects per million, which sounds ike a lot and is a lot, but its consistant with the defect levels of most succesful companies. That number of defecs per million is referred to in the very precise jargon of statistics as about three and one-half sigma. For those of you who flew to Charlottesville, you are siting here in your seats today because the airlines record in getting passengers safely from one place to another is even better than six sigma, with less than one-halfe failure per million.

If you think about airlines, they run two operations. They get you from point A to point B from seven to eight sigma. Your bags get there at three sigma.

six sigma jack welch

We blew up the old quality organization, because they were off to the side. Now, it's the job of the leader, the job of the manager, the job of the employee - everyone's job is quality.

six sigma jack welch

We want to change the competitive landscape by being not just better than our competitors, but by taing quality to a whole new level. We want to make our quality so special, so valuable to our customers, so important to their success, that our products become their only real value choice.

six sigma jack welch

Forty percent of every mananager's bonus is tied to his hor her progress on quality results. Quality is the top item on every agenda in every business in this company. For leaders who do not see how critical quality is to our future ... GE is simply not the place to be.

six sigma jack welch

Just as workout got us to a culture of learning and openess that defined the way we behave, quality improvement, under the disciplined rubric of Six Sigma methodology, will define the way we work.

 

Bron: Jack Welch Speaks - Wisdom from the worlds's greatest business leader, Janet Lowe

Laatst aangepast op zondag, 28 januari 2018 09:03  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A firm's income statement may be likened to a bikini - what it reveals is interesting, but what it conceals is vital.

Burton G. Malkiel in A Random Walk Down Wall Street.

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 255 gasten online
Artikelen

standaard werk taiichi ohno standard operations lean

Banner

geweldloze communicatie marshall rosenberg

Geweldloze communicatie
Ontwapenend, doeltreffend en verbindend
Marshall Rosenberg

Bij Managementboek.nl | Bol.com

Lean boekentips

The Hoshin Kanri Forest
Lean Strategic Organizational Design
Javier Villalba-Diez

Bij Bol.com


Banner