• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
5 leervoorkeuren volgens Manon Ruijters
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leervoorkeuren leren manon ruijters

In het boek Liefde voor leren beschrijft Manon Ruijters vijf verschillende leervoorkeuren:

leren definitie manon ruijters

Wij hebben de grootste verschillen in voorkeuren, zeg maar 'de geloofsovertuigingen' die er zijn rond het leren, getypeerd in vijf metaforen:

 1. Kunst afkijken.

 2. Participeren.

 3. Kennis verwerven.

 4. Oefenen.

 5. Ontdekken.

Ad (1) Leren hoeft niet altijd in een veilige omgeving: kunst afkijken

Leren wordt vaak geassocieerd met rust en veiligheid. Kunst afkijken floreert echter onder spanning. Bij deze lerende is de dagelijkse praktijk de beste leeromgeving en die is hectisch, vrij onvoorspelbaar en constant in beweging. Ze leren door goed te observeren en van anderen te horen wat werkt. Ze analyseren wat wel en niet tot succes leidt en wat bruikbaar is, en passen dat zelf toe. Deze lerenden raken iet gemotiveerd door een spel- of oefensituatie. Dit ervaren ze als 'kinderspel'. De uitspraak 'van fouten kun je leren' is aan hen niet echt besteed.

Kenmerken van het leren

 • Leer het liefst in echte situaties, de praktijk van alle dag.
 • Leert onder druk, in situaties die complex, urgent, belangrijk zijn.
 • Leer van best-practices.
 • Leer van eigen en andermans successen.
 • Leer middels observeren en helder analyseren.

Contra-indicaties voor het leren

 • Praat niet graag over het leren zelf.
 • Haakt af bij lange verhalen of gesprekken.
 • Haakt af bij veel nadruk op reflectie en bij veel verdieping (meer kennis en achtergronden dan strikt noodzakelijk is voor het oplossen van een probleem)
 • Heeft vaak een allergie voor oefenen, doen alsof (bijvoorbeeld in een spel), herhaling.

...

Opmerkingen over de leervormen

 • Ervaringsdeskundigen aan het woord laten.
 • Bedrijfsbezoeken
 • Als oefenen onvermijdelijk is:
  • Gebruik dan zoveel mogelijk echte casuïstiek
  • en zo min mogelijk geconstrueerde situaties
 • Voorkom 'herhalingen tot het goed gaat'
 • Bespreek  het leren niet teveel na
 • Geef aandacht aan waarom iets werkt, in plaats van waarom iets niet werkt

 

Ad (2) Samen sterk: participeren

Leren is in het verleden vaak gezien als een individueel proces. Steeds vaker wordt echter de sociale kant van het leren onderstreept. Leren doe je met en van elkaar. Kennis is niet iets objectiefs, iedereen heeft zijn eigen betekenis; door er over te praten komt je tot een gezamenlijke betekenis. Mensen die juist samen met anderen goed tot leren komen, hebben het sparren nodig om eigen ideeën helder te krijgen en aan te scherpen. je wordt gedwongen om iets onder woorden te brengen. Bij participeren word je gevoed door reacties en ideeën van anderen.

Kenmerken van het leren

 • Leer graag met en van elkaar.
 • Is graag in gesprek en intereactie.
 • Leert in activiteit
 • Leert door te participeren.
 • Hecht veel waarde aan (onderling) vertrouwen.

Contra-indicaties voor het leren

 • Heeft moeite om tot leren te komen bij teveel gelijkheid, gelijkgestemdheid (je moet elkaar wat te bieden hebben).
 • Heeft moeite om tot leren te komen bij gebrek aan significante anderen.
 • Heeft moeite met ongelijkheid in teams (mensen die geen verantwoordelijkheid nemen of zich onttrekken aan het team).
 • Blokkeert als er te weinig is om van gedachten te wisselen.

...

Opmerkingen over de leervormen

 • Participatie kost tijd: organiseer tijd
 • Organiseer het gesprek en draag zorg voor gesprekshygiëne (voorkom de 'pingpongwedstrijd' - iedereen zegt wat, maar het bouwt niet op)
 • Zorg voor een goede procesbegeleiding
 • Vormen als intervisie, actie-leren sluiten goed aan
 • Let erop dat samenwerken meer is dan taak verdelen

 

Ad (3) Willen weten wat er bekend is: kennis verwerven

Veel begeleiders en docenten zijn op zoek naar manieren om theorie dichter bij de praktijk te brengen en uit de greep van het klassikale systeem te komen. Maar er zijn ook mensen die juist een grote voorkeur hebben voor overdracht van kennis. Zij hechten aan onderwijs verzorgd door 'vakmensen', docenten die hun vaak goed beheersen. Of zij verdiepen zich graag in vakkennis en zijn thuis te vinden met een boek op de bank. Kennis speelt dus een belangrijke rol bij leren.

Kenmerken van het leren

 • Heeft baat bij structuur in het aanbod en in de inhoud.
 • Hecht belang aan objectiviteit, zoekt ook zelf naar de objectieve kennis
 • Heeft kennisbronnen in de omgeving van het leren nodig: mensen (expertise) en materialen (literatuur en dergelijke)
 • Houdt wel van een uitdaging als het 'hoofdwerk' betreft.
 • Heeft een wens om te weten.

Contra-indicaties voor het leren

 • Heeft vaak een allergie voor onwetendheid, onnadenkendheid.
 • Houdt niet van mensen of processen die oppervlakkig of kort door de bocht gaan.
 • Wil graag eerst weten van de hoed en de rand voor ergens mee aan de slag te gaan.

...

Opmerkingen over de leervormen

 • Kennisintensieve leervormen (afhankelijk van persoonlijke voorkeur):
  • Literatuur
  • Lezingen
  • Onderzoeksopdrachten
 • Er is tijd en rust nodig om kennis te verwerven, bouw bijvoorbeeld voorbereidingstijd rond opdrachten in.
 • De begeleider dient inhoudelijk expert te zijn.

 

Ad (4) Ruimte om iets uit te proberen: oefenen

Oefenen is naast kennis verwerven wellicht de bekendste leercontext. Uitgangspunt is een veilige omgeving waarin je fouten mag maken en durft te maken. En een beperkte mate van complexiteit, zodat je je aandacht kunt richten op wat je nog moet leren. Bovendien moet er voldoende rust zijn voor reflectie. Belangrijk is dat er iemand is die het leren kan begeleiden, situaties kan vereenvoudigen, op dingen kan wijzen of juist iets kan aanreiken dat je weer een stap verder brengt. Fouten vormen een bron van informatie om te leren.

Kenmerken van het leren

 • Is geïnteresseerd in leren, in het eigen leren en in praten over leren.
 • Heeft behoefte aan herhaling.
 • Heeft het leren van fouten vaak hoog in het vaandel staan, en wil van daaruit tijd en ruimte voor reflectie en feedback.
 • Heeft behoefte aan veiligheid.
 • Hecht aan begeleiding van het leren.

Contra-indicaties voor het leren

 • Heeft moeite met teveel nieuwe dingen tegelijkertijd in de praktijk brengen (omgeving met veel innovatie op de werkplek).
 • Gebrek aan gevoel van bekwaamheid heeft sterke negatieve invloed op het leren.
 • Heeft moeite met situaties waarin te weinig tijd en ruimte is voor reflectie.

...

Opmerkingen over de leervormen

 • Belangrijk in de leervorm is dat het 'niet meteen voor echt' is:
  • Ruimte om fouten te maken;
  • Ruimte om te vertragen;
  • Klok even stil zetten om te reflecteren;
  • Feedback te krijgen.
 • Vormen als rollenspellen en gaming passen vaak goed omdat de oefensituatie gemanipuleerd kan worden (even terug in de tijd gaan, vereenvoudigen, stapsgewijs opbouwen en dergelijke).
 • Begeleiding op de werkplek.

Ad (5) In het diepe springen: ontdekken

Bij ontdekkende leren zijn leven en leren synoniemen. Leren doe je niet alleen tijdens een opleiding, leren doe je continu. Niet leren bestaat niet. Dit bewustzijn zorgt ervoor dat je veel leert uit de dagelijkse gang van zaken en de onverwachte gebeurtenissen die zich voorden. Leren in een officiële leersituatie (zoals een opleiding of workshop) is vaak te beperkend, te voorgestructureerd, ontdekkende lerenden zoeken graag hun eigen weg. Dat is niet noodzakelijkerwijs de meest efficiënte weg, als het maar de mest interessante is. Het kan gaan om het willen bouwen en de drang naar creativiteit, of de kritische blik, maar centraal staat het zelf willen uitvinden.

Kenmerken van het leren

 • Hecht belang aan zelfsturing.
 • Leert eerder in leef- dan in leersituaties.
 • Leer door zelf uitproberen, zelf betekenis geven op basis van impliciete kennis en kan goed overweg met verschil in betekenissen (zoekt niet naar de waarheid).
 • Leert door interesse gedreven.
 • Leert in uitdagende situaties.

Contra-indicaties voor het leren

 • Houdt niet van begeleiding (inspiratie en vrijheid zijn in de begeleiding het meest belangrijk).
 • Houdt niet van structurering rond wat er moet worden geleerd. Vind het vaak zelfs niet prettig als vooraf al bekend is wat er geleerd moet worden.
 • Heeft de neiging om veel interessant te vinden, dus een groot aanbod en teveel keuzes kunnen contraproductief werken.

...

Opmerkingen over de leervormen

 • Richten op het tot stand brengen van iets, productgerichtheid
 • Werken met reële organisatievraagstukken
 • Vormen van leren met ruimte om zelf te ontdekken en betekenis te geven

Bron: Liefde voor leren - over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties, Manon Ruijters

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 08:44  
Omdenken met E.C. McKenzie
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Het is gemakkelijk om onder onze verantwoordelijkheid uit te komen, maar we kunnen niet onder de consequentie uitkomen van onder onze verantwoordelijkheden uitkomen.

E.C. McKenzie

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:34  
Perfectie volgens Michelangelo
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

Kleinigheden leiden tot perfectie en perfectie is geen kleinigheid.

Michelangelo

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:32  
Beslissen wat te doen ('actiekeuezes') volgens David Allen
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

gtd getting things done david allen

GTD-bedenker en -goeroe David Allen beschrijft in zijn boek Ready for anything dat het nuttig en nodig is te weten wat het beste is om te doen op elk moment. Hierbij is het cruciaal dat je jezelf managed op verschillende niveaus zodat je kunt vertrouwen op je 'actiekeuzes':

David Allen beslissing wat best kunnen doen

Voor kenniswerkers spelen er bij de beslissing wat ze het best kunnen doen, ten minste drie sets van dynamieken een rol. Ze staan ongeveer in deze volgorde:

 1. Situatie (Wat kan ik op dit moment doen?).

 2. Soort werk (Doe ik dat waarvan ik al heb bepaald dat gedaan moet worden, voer ik nieuwe, onverwachte taken uit op het moment dat ze opduiken, of verwerk ik mijn losse eindjes om mijn overzicht bij te werken van wat gedaan moet worden..

 3. Niveau van het werk (Moet ik me concentreren op een e-mal die ik moet beantwoorden, een project dat ik moet afronden, een verantwoordelijkheidsgebied waar ik iets aan moet doen, een doel waarvoor ik actie moet ondernemen of een bestemming die ik wil halen?).

Als u een van deze kaders negeert, krijgt u de rekening daarvan gepresenteerd. Maar als u uw management van een ervan verbetert, kunt u genieten van een golf energie.

Ad (1) Situatie

Als u verrast wordt door vijftien minuten extra voor een vertraagde vergadering ..., hebt u dan alle telefoontjes die u nog moet plegen over al die losse eindjes in uw leven bij de hand? Zo niet, dan zult u eerder reactief dan proactief zijn en de interne druk op uzelf zal waarschijnlijk toenemen. Als u die lijst wel hebt en u vertrouwt erop dat alle telefoontjes die u moet plegen er ook op staan, kunt u gemakkelijker in uw flow functioneren.

Ad (2) Soort werk

Werk doen en werk definiëren dat gedaan moet worden: als u die vijfhonderd mails niet wilt afhandelen, niet wilt bepalen wat ze betekenen en wat u ermee moet doen, zult u opgezogen worden door het meest directe beroep dat op u energie wordt gedaan door uw kantoor en uw omgeving. Uw acties zullen dan vermoedelijk eerder voortkomen uit vermijding dan uit betrokkenheid. Als u die e-mails echter aanpakt en afhandelt, omdat u voelt dat u echt 'schoon schip moet maken' om uw aandacht vrij te maken voor iets anders, lacht het succes u tegemoet.

Ad (3) Niveau van werk

Verschillende verplichtingshorizonnen: als uw niet de juiste discussie hebt gevoerd met uw manager, uw levenspartner of uw zakelijke partner, waarvan u weet dat u die wel moet voeren, gegeven de verandering in uw leven en loopbaan waaraan u volgens u aandacht moet besteden, zult u zich in een situatie van krimp in plaats van uitbreiding bevinden, professioneel, psychologisch of mentaal gezien. Als u werkelijk die niveaus van gesprekken met uzelf en anderen goed beheerste, zou u een energieke en evenwichtige concentratie ervaren.

U bestaat op talloze niveaus. Als u er ook maar eentje negeert, bestaat de kans dat u ze allemaal tekort doet. Maar als u de verantwoordelijkheid aanvaardt om ze allemaal gelijkelijk te managen, zult u het gemakkelijker vinden om te genieten van het hele spel en erbovenuit te stijgen.

Bron: Ready for anything, David Allen

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:28  
Realistische toekomstgerichtheid volgens Sydney J. Harris
Gepubliceerd in Lifehacking
E-mail Afdrukken

citaat

Een idealist meent dat de korte termijn niet telt. Een cynicus meent dat de lange termijn irrelevant is. Een realist denkt dat wat er op korte termijn gedaan of ongedaan blijft, de lange termijn bepaalt.

Sydney J. Harris

Laatst aangepast op zaterdag, 25 augustus 2018 09:31  
Leren volgens het bewust/bekwaam-model van Abraham Maslow
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

bewust bekwaam abraham maslow

Marco Gerritsma en Jonas Rubrech beschrijven in hun boek Slim en simpel netwerken het bewust/bekwaam-model van Abraham Maslow:

leren abraham maslow bewust bekwaam onbewust onbekwaam

Hoe werkt dat eigenlijk, het aanleren van vaardigheden? Een aardige theorie is die van de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow. Maslow onderscheidt vier leerstadia, die zich bewegen langs twee dimensies: bewust/onbewust en bekwaam/onbekwaam.

In het kort gaat leren als volgt: in eerste instantie zijn we ons niet bewust van het gebrek aan vaardigheid (stadium 1). Vervolgens worden we ons hiervan bewust, bijvoorbeeld doordat we feedback krjgen (stadium 2). Wanneer we voldoende gemotiveerd zijn, zullen we ervoor kiezen om te oefenen totdat we de betreffende vaardigheid voldoende beheersen (stadium 3). Tot slot maken we ons de vaardigheid zo eigen dat deze een automatisme wordt (stadium 4).

Bron: Slim en simpel netwerken, Marco Gerritsma & Jonas Rubrech

Tags:
Laatst aangepast op donderdag, 23 augustus 2018 20:32  
Leerarchitectuur volgens Manon Ruijters
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leerarchitectuur leren manon ruijters

In het boek Liefde voor leren beschrijft Manon Ruijters wat een leerarchitectuur is en wat het belang ervan is:

leren definitie manon ruijters

Met het vormgeven van leren in organisaties - leerarchitectuur noem ik dat graag - staan we voor een nieuwe mijlpaal. ...

De toekomst van het leren in organisaties ligt in de leerarchitectuur.

De leerarchitectuur:

 • vertrekt vanuit een helder en samenhangend overzicht van de wijze waarop leren in een organisatie plaatsvindt;
 • houdt rekening met de geschiedenis; hoe hebben we het tot nu toe het leren georganiseerd; wat werkte voor ons wel, wat niet; wat zijn onze succesverhalen?
 • heeft oog voor zowel het informele (kenmerkende manieren van leren in het werk) als het formele leren (georganiseerde vormen van leren zoals opleidingen, trainingen, heidagen);
 • probeert een optimaal evenwicht te zoeken met het leerlandschap van een organisatie. Met andere woorden, de gekozen interventies moeten passen bij de manieren van leren van de mensen in de organisatie, hun wensen en ambitie, bij de strategie die is uitgezet en de doelen die daaruit bepaald zijn,
 • putten uit een zo breed mogelijk repertoire van interventies.

Bron: Liefde voor leren - over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties, Manon Ruijters

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 22 augustus 2018 17:05  
Kennnis volgens Mathieu Weggeman
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

mathieu weggeman kennis

Martin Reekers geeft in zijn boek EEN + EEN = DRIE - kenniscreatie in teams aan hoe Mathieu Weggeman aankijkt tegen kennis:

kennis mathieu weggeman

Over kennisontwikkeling

... Wat is kennis eigenlijk?

Kennis is het vermogen dat iemand in staat stelt om een bepaalde taak uit te voeren door het taakafhankelijk (inclusief context) selecteren, interpreteren en waarderen van aanwezig data waardoor (nieuwe) taakrelevante informatie ontstaat. Voor dat selecteren, interpreteren en waarderen van data, is theoretische ('oude' informatie) of praktische vertrouwdheid (ervaring) nodig met het domein waarbinnen de taak speelt, dan wel met de processen (vaardigheden) die voor de uitvoering van het type taak van belang zijn. Informatie die niet kan reageren, die niet verbonden wordt met ervaring, vaardigheden en attitude levert geen kennis op evenmin als ervaring, vaardigheden en attitude die niet geladen worden met informatie (Weggeman, 2000).

 

Betekenisgeving bestaat uit het selecteren, interpreteren en waarderen van data die voortkomen uit het effect van de actie en kennis die is opgeslagen in bestaande informatie, opgedane ervaringen, vaardigheden en attitude. Door die betekenisgeving wordt kennisin de opvatting van Weggeman voortdurend opnieuw geconstrueerd en bestaat dan niet alleen ui het expliciete weten, maar ook uit impliciete kennis (in de literatuur ook wel tacit knowledge of taciete kennis genoemd) die is opgedaan en, vaak onbewust, wordt opgeslagen in, ervaring en die zichtbaar wordt tijdens de actie. Tacit of taciet betekent stilzwijgend.

Kennisontwikkeling in deze zin bestaat uit veel meer dan het aanreiken van data.

Bron: EEN + EEN = DRIE - kenniscreatie in teams, Martin Reekers

 

Laatst aangepast op woensdag, 22 augustus 2018 15:20  
Leerklimaat bepalende factoren volgens Martin Reekers
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

 

Martin Reekers beschrijft in zijn boek EEN + EEN = DRIE - kenniscreatie in teams zeven leerklimaat bevorderende dimensies:

kennis mathieu weggeman

Pearn, Roderick en Mulroone (1997) geven zeven dimensies die het leerklimaat van de organisatiebepalen:

 1. Managementstijl en relationele kenmerken van managers.

 2. De voor leren beschikbare tijd.

 3. Autonomie en verantwoordelijkheid.

 4. Teamstijl.

 5. Gelegenheid tot ontwikkeling.

 6. Beschikbare hulp.

 7. Tevredenheid.

Ad (1) Managementstijl en relationele kenmerken van managers
Medewerkers zien het management als ondersteunend, zorgzaam en bereid tot het ondersteunen van de medewerkers.
...
Ad (2) De voor leren en ontwikkelen beschikbare tijd
Het leer en ontwikkelklimaat wordt bevorderd als medewerkers vinden dat zij in staat worden gesteld hun werk goed te doen en effectief te leren. Als zij vinden dat zij tijd hebben om na te denken, te oefenen en veranderingen bij te houden. Ze geven aan tijdte hebben om zaken door te spreken met collega's en hun lijnchef.
...

Bron: EEN + EEN = DRIE - kenniscreatie in teams, Martin Reekers

 

Laatst aangepast op woensdag, 22 augustus 2018 15:27  
Leren volgens Manon Ruijters
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

leren manon ruijters claxton

In het boek Liefde voor leren beschrijft Manon Ruijters wat zij verstaat onder leren:

leren definitie manon ruijters

Als definitie voor leren kies ik voor en definitie van Claxton e.a. (1996):

Leren komt vanuit de 'zone van het niet-weten/het onbekende' en leidt via allerlei fysieke en mentale activiteiten, tot het ontdekken van begrip en bekwaamheid.

Wat mij aanspreekt is de vaststelling 'learning starts in the zone of the unknow'. Leren is moeilijk te typeren. Dit beginpunt is echter heel eenduidig. Al het leren begint met de simpele vaststelling: ik weet het niet. Leren gaat daarmee altijd over iets nieuws. Elders heeft Claxton (1999) het leren getypeerd als: The things you do when you don't know what to do.' Het nadeel van deze beschrijving is dat leren niet altijd uit een vraag vertrekt. niet altijd uit het gevoel van niet weten. Immers, hoe vaak loop je niet ergens tegenaan en realiseer je je ineens: oké, zit dat zo, dat wist ik niet. Er is dan iets toegevoegd aan je repertoire zonder op het punt te zijn gekomen niet te weten wat te doen.

Het tweede punt dat me aantrekt in deze definitie is de simpele vaststelling: allerhande mentale en fysieke activiteiten: denken en doen dus!

Ten slotte beschrijft zij het doel niet in termen van kennis, inzichten, gedrag, vaardigheden, attitudes en/of perspectieven, maar simpelweg in het ontdekken van begrip en bekwaamheid. Uiteindelijk is dat ook waar het leren over gaat.

Bron: Liefde voor leren - over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties, Manon Ruijters

Laatst aangepast op dinsdag, 21 augustus 2018 20:42  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Live, love, learn and leave a legacy.

Stephen Covey

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 193 gasten online
Artikelen

als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg

Banner

 Het derde alternatief covey

Het 3de (derde) alternatief
Het principe van creatieve samenwerking
Stephen R. Covey

Bij Managementboek

Lean boekentips

Lean Practitioner & Lean Expert
mindset, skill set & tool set
H.C. Theisens

Bij Bol.com | Managementboek

Banner