• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Procesflow-diagram volgens Arend Oosterhoorn
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

proces flow diagram informatiestroom

Arend Oosterhoorn beschrijft in zijn boek 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering - Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus de procesflow-diagram als kwaliteitsinstrument:

procesflow-diagram arend oosterhoorn proces stroomdiagram diagram

Procesflow-diagram

 

Doel


Het procesflow-diagram is een instrument voor het weergeven van de stroom van een proces vanuit logistiek oogpunt, vooral gericht op (reductie van) doorlooptijden en proceskosten.

Werking


Door vanuit het oogpunt van het product het proces te volgen wordt in kaart gebracht welke activiteiten allemaal worden uitgevoerd en hoeveel tijd dat allemaal kost. Deze methode is vooral geschikt om te bepalen wat de verhouding is tussen de echte verwerkingstijd en de totale doorlooptijd, met het oog op het verhogen van de doorloopsnelheid en efficiency van het proces.

(...)

Aanpak

(1) Bepaal de entiteit die je wilt volgen, bijvoorbeeld een order, een product of een dossier.
(2) Geef aan waar het proces start en waar het eindigt.
(3) Bepaal wat er allemaal gebeurt, volg in gedachten de entiteit die het proces als drager doorloopt. Stel je bijvoorbeeld de vraag: 'Ik ben een dossier, wat gebeurt er allemaal met mij als ik het proces doorloop?'.
(4) Leg iedere stap vast in één van de vijf gehanteerde categorieën:

 • Bewerking (toegevoegde-waardestap )
 • Inspectie of keuring
 • (Tussen)voorraad
 • Transport
 • Opslag

(5) Verbind alle punten in de analyse door een (rode) lijn.
(6) Bepaal per toestand de tijd en de kosten.
(7) Deel voor het bepalen van de Value Added Efficiency, het totaal van tijden van toegevoegde waardestappen door de totale doorlooptijd.

Bron: 111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering - Ingedeeld volgens de Six Sigma-verbetercyclus, Arend Oosterhoorn

Laatst aangepast op woensdag, 19 augustus 2020 15:07  
Veranderen met John C. Maxwell
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

People don’t determine their future.
They determine their habits, which determine their future.

John C. Maxwell

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:26  
Breaking Through to Flow (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

breaking through to flow

Breaking Through to Flow
Banish Firefighting and Produce to Customer Demand
Ian Fraser Glenday

Bij Bol.com | Managementboek


 

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:53  
Belangrijke LSS-begrippen - Stroomdiagram
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Stroomdiagram

Definitie

...

Alias: flow chart, (lineaire) flowchart, stroomschema, activiteitendiagram, flowsheet

informatie kennis leren

Stroomschema

Een stroomschema (`flow chart') is uitstekend bruikbaar bij de beschrijving van:

• een reeks opeenvolgende procedures, activiteiten of taken;

• de beweging van personen door een bepaald proces;

• causale relaties tussen uiteenlopende ideeën, concepten of constructies.

Iedere stap of fase in de `stroom' wordt aangeduid door een vereenvoudigde afbeelding ervan of door een kader met daarin een benaming of gebruikelijk symbool voor die stap of fase. Pijlen geven de richting van de stroom aan. [Binnen een stroomschema] worden verschillende symbolen gebruikt. Die symbolen hebben in het algemeen een vaste betekenis. Veel stroomschema's zijn onoverzichtelijk doordat ze niet alleen de hoofdstroom, maar ook allerlei zijstromen weergeven. Dikwijls kunnen deze zijstromen worden weggelaten. Is dat niet mogelijk, overweeg dan het gebruik van een 'familie' van kaarten: één overzichtskaart die de hoofdstroom laat zien en een stel detailkaarten die de zijstromen uitbeelden. Als het stroomschema te lang wordt, kan de lengte ervan worden gereduceerd door het schema te 'buigen'.

Bron: Helder rapporteren, Peter Nederhoed

informatie kennis leren

Een stroomdiagram of stroomschema, ook wel flowsheet of flowchart, is een schematische voorstelling van een proces. Het wordt over het algemeen gebruikt om een proces makkelijker te visualiseren,

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomdiagram

informatie kennis leren

Flowchart

Een flowchart of stroomdiagram is een grafische weergave van een proces. Het bevat de invoer, uitvoer, de activiteiten en beslismomenten van een proces. Het proces kan op een abstract niveau of juist gedetailleerd niveau worden weergegeven. Het kan gebruikt worden bij werkinstructies of als middel om de werkstroom te analyseren en optimaliseren.

Bron: https://www.sixsigma.nl/woordenboek/flowchart

informatie kennis leren

Flowchart

Flowcharts are used commonly with non-technical audiences and are good for gaining both alignment with what the process is and context for a solution. A flowchart can be simple, displaying just the sequence of activities, or it can be more comprehensive, using swimlanes. A swimlane is a partitioned area (horizontal or vertical) that segregates those activities in the process that are carried out by a particular role.

Bron: A Guide to Business Analysis Body of Knowledge (Babok), IIBY

 

informatie kennis leren

Stroomschema

Een flowchart is een visualiserings-, plannings- en analysetool. Een flowchart maakt het mogelijk de actuele flow of serie van stappen in een proces grafisch weer te geven. Flowcharts kunnen overal worden toegepast: van de weg die een bestelformulier gaat tot het kookproces in de keuken van een restaurant of het voorbereiden van een training. Van een simpele processtap-analyse tot en met de voorbereiding voor ISO 9001:2000 helpen flowcharts bij het visualiseren en presenteren op een manier die met geschreven tekst onmogelijk is.

Flowcharts kunnen op verschillende niveaus worden vervaardigd. Daarnaast kan door expansie of compressie het beoogde detailniveau worden bereikt.

De meest gebruikte symbolen in een flowchart zijn:

Start/stop
Identificeert de start of het einde van een proces.

Activiteit
Identificeert een activiteit of taak in het proces die een verandering aanbrengt op de input. De activiteit of taak wordt kort in het symbool beschreven (werkwoord gebruiken!).

Beslissing
Identificeert een beslissing in het proces. Over het algemeen zijn dit ja/nee-beslissingen waarmee het proces via twee paden zijn weg vervolgt.

Document
Identificeert wanneer de output van een proces-stap wordt vastgelegd in een document.

Connector
Identificeert dat de output van de flowchart de input vormt voor een andere.

Pijl
Geeft input en output weer, het materiaal of de informatie die de input vormen voor de volgende stap en de richting van de flow.

Bron: Process Mapping - Een praktische methodiek voor een heldere kijk op businessprocessen, Hans Terhürne

informatie kennis leren

Stroomdiagram

Doel/beschrijving

Een stroomdiagram is een basisvorm voor de uitwerking van een deelproces uit het (primair) procesmodel. Dit is een lichtere variant van het functiestroomdiagram en wordt vaak gebruikt als een functiestroomdiagram te gedetailleerd en/of de dimensie 'speler' (nog) niet relevant is.

Dit schema maakt de discussie over parallelle en sequentiële processtromen mogelijk ('Welke activiteiten zijn niet afhankelijk van een andere, en kunnen tegelijkertijd starten'). Daarnaast maakt het beslisbomen inzichtelijk.

Techniek

Van links naar recht of van boven naar beneden.

- Hoofdstroom en substroom onderscheiden

- Procesblokje bevat alleen werkwoorden

- Volgtijdelijk en parallel scheiden

- Na een beslissymbool de keuze expliciteren

- Het beslissingssymbool bevat altijd een criterium met vraagteken. De keuzemogelijkheden (het antwoord op de vraag) worden benoemd bij de uitgaande pijlen bij het beslissymbool.

- Alle activiteiten worden getriggerd (door een activiteit of input)

Bron: Het procesmanagement modellenboek - panklare voorbeelden voor de procesmanager, Renco Bakker, Rienke Labeur & Willem Spronk

Laatst aangepast op maandag, 21 september 2020 14:46  
Doelgericht experimenteren met Katie Anderson
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

Yes, we need to start with a purpose, a direction, a target. From there we experiment to move towards it. And learn along the way.

Katie Anderson

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:25  
Omdenken met Mia Hamm
Gepubliceerd in Citaten: omdenken
E-mail Afdrukken

citaat

I learned a long time ago that there is something worse than missing the goal, and that's not pulling the trigger.

Mia Hamm

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:24  
Beyond Heroes (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

beyond heroes lean management system kim barnas

Beyond Heroes
A Lean Management System for Healthcare
Kim Barnas, Emily Adams

Bij Bol.com

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:49  
Belangrijke LSS-begrippen - Procesbeschrijving
Gepubliceerd in Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

woordenboek lean six sigma lss

Procesbeschrijving

Definitie

...

Alias:

 

proces processen process bedrijfsproces

Procesbeschrijving

Uitwerking van het processchema in een document waarin zijn beschreven:

 • het doel/beoogde resultaat van het proces;
 • de prestatie-indicatoren;
 • de condities en randvoorwaarden;
 • toelichting op de processtappen;
 • rollen;
 • handelingen;
 • hulpmiddelen;
 • risico's en risicobeperkende maatregelen

Bron: Praktijkboek Procesmanagement, Carolien Kars en Hans Evers

 

proces processen process bedrijfsproces

Procesbeschrijving

Uitwerking van het processchema in een document waarin beschreven: het doel/ het beoogde resultaat van een proces, de prestatie-indicatoren, de condities en randvoorwaarden, toelichting op de processtappen, rollen, handelingen, hulpmiddelen, risico's en risicobeperkende maatregelen (zoals interne controles).

Zie ook:

Bron: Effectief procesmanagement, Jos Tolsma & Dirk de Wit

value stream mapping waaderstroom vsm

Procesanalyse Procesbeschrijving

 

Doel

• Gedetailleerd begrip van het huidige proces krijgen
• Procesveronderstellingen visualiseren en vastleggen

In het kort

De procesbeschrijving geeft een visueel overzicht over het totale proces en de daar-in aanwezige deelprocessen en/of activiteiten.

Toelichting
Wat is een proces? Een proces bestaat - kort gezegd - uit een aantal activiteiten, die er uiteindelijk voor zorgen dat een dienst of product aan een klant wordt (op) geleverd. Een groot proces in een organisatie heet ook wel een hoofdproces, bij-voorbeeld een proces van inkoop, een verkoopproces of assemblageproces. Een or-ganisatie overstijgend proces heet ook wel keten.

Veel mensen verwarren een proces met een afdeling. Niet zo gek: taken of activiteiten vinden zowel in een afdeling als in een proces plaats. Echter, in een afdeling 'stromen' vaak diverse processen, vaak de afdeling overstijgend. Denk bij een verkoopproces ook aan de afstemming tussen marketing, sales en de uitvoerende operatie. Een afdeling bestaat uit een aantal mensen met rollen, functies met bijbehorende verantwoordelijkheden en taken (vaak hiërarchisch bepaald). Zij werken vaak in meerdere processen. Processen lopen juist niet verticaal, maar horizontaal, vaak afdeling overstijgend. Als het goed is, zijn processen klantgericht. Immers, je proces is wat de klant ervaart.

Een procesbeschrijving geeft inzicht in de klantgerichte activiteiten die veelal af-deling overstijgend plaatsvinden. Voorheen werd een procesbeschrijving wel eens ingezet als een 'soort vereiste voor in de lade'. Steeds meer wordt een procesbe-schrijving gebruikt als visuele basis om hypothesen, procesprestaties en pijnpun-ten te koppelen aan bijbehorende processtappen en ze in hun samenhang te zien. je hoeft niet het volledige proces uiteen te rafelen tot op het werkinstructieniveau. Dat doe je alleen met dat deel van het proces dat je verder wilt onderzoeken. De in de De-finitie-fase opgestelde afbakening (bijvoorbeeld met een SIPOC) helpt als vertrekpunt.

Aanpak

• Baken het deel van het proces af dat je wilt onderzoeken. Deel dit hiërar-chisch op tot op het niveau van de processtap die hoort bij de hypothese die je wilt verifiëren • Beschrijf het proces en kies het diagram dat je voor de visualisatie wilt ge-bruiken. Hier zijn enkele basisvormen weergegeven, die je in een workshop kunt inzetten.

- (Start of einde van het proces)
- Activiteit (Processtap)
- Pijl als stroom richting van info, product of dienst

• Spoor de zwakke punten op met behulp van de relevante analysemethode. Je kunt het proces onder andere toetsen op waardetoevoeging van stappen en tijden weergeven (Value Stream Mapping), onbalans (Takttijd-analyse of Theory of Constraints). Deze aanvullende methoden of taats bespreken we hierna
• In de analysefase van DMAIC is het voor de hand liggend om aanvullend de zwakke punten (oorzaken) in de visualisatie te markeren en te beschrijven in een eventuele verslaglegging, zoals een A3-template.

Synoniem en/of alternatief

Heel veel synoniemen en varianten zijn er van procesbeschrijvingen: een 'pro-cesplaat', een stroomdiagram, een stroomschema, processchematisatie, (Engels) flow charting, Process Mapping. Ook bestaan Cross Functional Diagram (CFD) of Swim Lane Mapping (een procesbeschrijving met lijnen tussen afdelingen erin getekend). Denk ook aan het niveau van detaillering: op hoofdlijnen zoals een SIPOC (bij aan-vang), tot details in een OCAP (bij einde project).

Duur

Reken voor een procesbeschrijving gauw een uur. Indien het een groot proces of ge-hele keten betreft, kan dit langer duren. Dagenlange workshops processen beschrij-ven komt voor, maar adviseren wij meestal niet in de Analysefase van DMAIC.

Bron: Lean Six Sigma - Samenzinnig verbeteren - De complete toolbox om aantoonbaar te verbeteren, Marcus Bergman, Tom van der Laan, Sanne Nieuwenhuijse, Jeroen BlijsieLaatst aangepast op vrijdag, 11 september 2020 04:49  
Veranderen volgens Jerry Sternin
Gepubliceerd in Citaten: verandermanagement
E-mail Afdrukken

citaat

It’s easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting.

Jerry Sternin

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:22  
A3 problem solving for healtcare (boekentip)
Gepubliceerd in Boeken over Lean Six Sigma
E-mail Afdrukken

a3 problem solving healthcare eliminating waste

A3 Problem Solving for Healthcare
A Practical Method for Eliminating Waste
Cindy Jimmerson

Bij Bol.com | Managementboek

Laatst aangepast op zaterdag, 15 augustus 2020 10:45  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

A bad system will defeat a good person every time.

William Edwards Deming

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 101 gasten online
Artikelen

fout maak johan cruijff

Banner

opgeruimde geest daniel levitin

Een opgeruimde geest
Omgaan met de stortvloed aan informatie die dagelijks op je afkomt
Daniel Levitin

Bij Bol.com | Managementboek


Lean boekentips

Toyota Kata Culture
Building Organizational Capability and Mindset through Kata Coaching
Mike Rother & Gerd Aulinger

Bij Bol.com | Managementboek

Bewaren

Banner