• Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Management(niveaus)
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

managementniveaus

De Leeuw omschrijft management als besturen: het doelgericht beïnvloeden van (een onderdeel van) een organisatie en van de interne en externe processen. Manager is meer dan alleen beslissen, het gaat om ‘realiseren’. Een belangrijk onderscheid in het geheel van managementtaken is die naar besturingsniveau. Hierbij worden drie niveaus onderscheiden: operationeel, tactisch en strategisch management.

Strategisch management
Het managen (besturen)  van die aspecten die voor het voortbestaan (continuïteit) van de organisatie cruciaal zijn. Voorbestaan is het handhaven (c.q. verbeteren) van een releatief onafhankelijke positie in de omgeving. Alle vraagstukken waarbij de positie van de organisatie in het geding is, behoren onderwerp te zijn van strategisch management. Daarmee en daardoor is strategisch management sterk gericht op de omgeving. Daarnaast is het managen van de hoofdstructuur van de organisatie onderdeel van strategisch management.

Tactisch management
Het geheel van organiserende en structurerende taken dat, uitgaande van het strategisch management nodig is. Het is het structureel besturen van het systeem.
Tactisch management wordt ook wel organistorisch management genoemd, vanwege het verband tussen structuur en organisatie.

Operationeel management
Het geheel van besturende taken dat bij een gegeven strategisch en tactisch management de gang van zaken zo goed mogelijk moet laten verlopen.

Bron: Bedrijfskundig management (2000), A.C.J. de Leeuw

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 07:37  
Managementrollen volgens Mintzberg
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

10 managementrollen mintzberg

Mintzberg onderscheidt (op basis van empirisch onderzoek) tien managementrollen:

Interpersoonlijke rollen

 1. Boegbeeld (Figurehead).

 2. Leider (Leader)

 3. Verbindingsrol (Liason)

Informatierollen

 1. Observatierol (Monitor).

 2. Informatiedistributie (Disseminator)

 3. Woordvoerder (Spokesman)

Beslissingsrollen

 1. Ondernemer (Entrepreneur)

 2. Oplosser van verstoringen (Disturbance handler)

 3. Middelentoewijzer (Resource allocator)

 4. Onderhandelaar (Negotiar)

Bron: Bedrijfskundig management (2000), A.C.J. de Leeuw

Laatst aangepast op dinsdag, 02 januari 2018 08:17  
Vraag/aanbod volgens Loesje
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

Vraag aanbod volgens Loesje

Bron: http://www.loesje.nl/files/posters/big-NL0909_1.jpg

Laatst aangepast op zaterdag, 03 november 2012 14:50  
Mumford & sons, live in concert, Lowlands 2010
Gepubliceerd in Te mooi voor woorden
E-mail Afdrukken

Mumford & Sons In concert (Lowlands 2010)

Laatst aangepast op vrijdag, 25 februari 2011 20:53  
BNN Presents: Snow Patrol in Concert (5/11/2009)
Gepubliceerd in Te mooi voor woorden
E-mail Afdrukken

Snow Patrol In concert Bnn presents

Vanaf 24:00, duet met Stevie Ann, Set the fire to the third bar

Laatst aangepast op vrijdag, 25 februari 2011 20:49  
De kracht van scrum
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into
E-mail Afdrukken

Educatief promotiefilmpje voor het boek "De kracht van Scrum" (Rini van Solingen, Eelco Rustenburg).

"SCRUM is een op Lean gebaseerde projectmanagementmethode voor het snel en effectief ontwikkelen van software. Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Scrum wordt al veel gebruikt in de IT, maar is ook daarbuiten uitstekend toepasbaar en wint de laatste jaren dan ook enorm aan populariteit."

Bron: http://www.managementboek.nl/boek/9789043020473/de_kracht_van_scrum_rini_van_solingen

 

Laatst aangepast op vrijdag, 19 januari 2018 21:32  
ISM-procesmodel
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

ISM procesmodel

Service Level Management (SLM)
Het proces Service Level Management heeft doel afspraken te maken over de IT-dienstverlening en deze aan te sturen en te bewaken, en te rapporteren over de gerealiseerde servicelevels. Het gaat dus om het maken en onderhouden van afspraken met opdrachtgever en de bij de realisatie betrokken beheerorganisaties (incl. toeleveranciers), en het toezien op de naleving daarvan. SLM rapporteert dan ook over de geleverde diensten en bespreekt de resultaten met de opdrachtgever en toeleveranciers. Indien nodig zal vanuit SLM actie(s) worden onder nomen om de kwaliteit van de dienstverlening op het afgesproken niveau te krijgen en/of houden. SLM is ook verantwoordelijk voor het beheren van een actuele servicecatalogus.

 • Maken en onderhouden van serviceafspraken
 • Aansturen IT-dienstverlening
 • Onderhoud servicecatalogus

Change Management (CHM)
Het proces Change management heeft als doel wijzigingen op het informatiesysteem en de overeengekomen IT-dienstverlening planmatig door te voeren en te coördineren. Change management is verantwoordelijk voor het gestructureerd en conform afspraak aanpassen van de service en (daarmee) van het informatiesysteem. CHM voorkomt dat ongewenste aanpassingen worden doorgevoerd en borgt dat de bouw en aanpassingen plaats vindt conform de de service- en beheereisen. Waar van toepassing gebeurt dit met een release: in ISM wordt een release behandeld als een meervoudige (samengestelde) change.

Change management moet borgen dat:

 • wijzigingen niet worden gebouwd en geïmplementeerd zonder valide opdracht
 • het aantal implementaties wordt teruggedrongen door releasematig te werken
 • wijzigingen alleen getest in productie gaat
 • wijzigingen alleen in beheer genomen worden als de beheerorganisatie ervoor gereed is

Processtappen CHM
(1) Aannemen RfC (ontvangen, registereren en beslissen over in behandeling nemen RfC)
(2) Classificeren
(3) Plannen en accorderen
(4) Voorbereiden change
(5) Testen en vrijgeven (vaststellen of gerealiseerde wijziging voldoet aan de gestelde eisen, vrijgeven voor implementatie)
(6) Implementeren (gebouwde en geteste change geïmplementeerd volgens het geaccepteerde implementatieplan)
(7) Afsluiten

Incident management
Het proces Incident management heeft als doel het zo snel als nodig herstellen van de service conform de afspraken die daarover in de SLA zijn gemaakt. Het gaat dus om het op gestructureerde wijze en conform afspraak herstellen van de verstoorde dienstverlening. Nadruk ligt op het ‘goed’ afhandelen van incidenten. ‘Goed’ wil zeggen tijdig, in één keer goed, binnen de geldende technische en beleidsmatige kader, goed gecommuniceerd en goed geregistreerd.

Operations Management
Het doel van het proces Operations Management is het realiseren van de overeengekomen IT-dienstverlening door alle werkzaamheden aan het informatiesysteem te plannen en uit te voeren, het gedrag van het informatiesysteem te monitoren en (dreigende) afwijkingen van de SLA te signaleren.

 • Plannen en uitvoeren van beheerhandelingen op het informatiesysteem.
 • Monitoren van het functioneren van het informatiesysteem
 • Aanmelden incidenten bij overschrijden grenswaarden (tijdens monitoring)
 • Planning van alle beheeractiviteiten.

Plannen/uitvoeren
- Batchruns
- Back-ups
- Opschoonacties
- Security-checks
- Service requests
- Change-implementaties
- Resets

Monitoren
- Servcices
- Servers
- Netwerken
- Storage units
- Werkplekken
- Applicatie-performance

Configuration management
Het proces Configuration management heeft tot doel het leveren van accurate en actuele informatie over het informatiesysteem. Dit betreft actuele en volledige informatie over de service en de samenstelling van het informatiesysteem. Het vastleggen en verifiëren van informatie is (slechts) een middel om de IT-dienstverlening efficiënter te kunnen (laten) realiseren.
Hoving en Van Bon sluiten aan op de gangbare terminologie, maar noemen Configuration Management "het proces met de meest ‘foute’ naam". Zij stellen dat het proces namelijk niets configureert en ook niet gericht is op het vastleggen van informatie. Het doel van Configuratie managmeent is het ontsluiten van informatie voor beheerders en om dit te kunnen doen borgt het proces de vastlegging van informatie. Vastleggen is dus een middel en geen doel.

Quality Management (QM)
Het proces Quality Management heeft als doel het in stand houden en optimaliseren van effectieve en efficiënte IT-dienstverlening zoals die met de klant is overeengekomen. Centraal staat het identificeren en (laten) wegnemen van risico’s die de effectieve en efficiënte levering van diensten bedreigen. QM stelt risico’s vast door bijvoorbeeld incidenten te beoordelen op mogelijk herhaald optreden, maar kijkt ook proactief naar zwakke plekken in het infomratiesysteem (functionaliteit, beschikbaarheid, capaciteit, uitwijk, beveiliging, enz.).

 • Identificeren risico
 • Vaststellen oorzaak
 • Selecteren maatregel
 • Doorvoeren maatregel
 • Evalueren

Bron: De ISM-methode, Wim Hoving en Jan van Bon

Tags:
Laatst aangepast op zondag, 27 september 2020 18:32  
Beheermodel Looijen (vereenvoudigde versie)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

Drievoudig beheermodel Looijen

In het artikel "Een methodiek voor Functioneel Beheer" (1997) beschrijven Kees Deurloo, Machteld Meijer-Veldman en Remko van der Pols de voorloper van het BiSL-model (het zgn. R2C-model). In het artikel gebruiken ze het begrippenkader zoals Looijen (Martin) dat introduceerde in het boek "Beheer van Informatisystemen" en beschrijven ze een ververeenvoudigde weergave van Looijen's drievoudig beheermodel.

Looijen maakt in zijn drievoudig beheermodel onderscheidt in drie vormen van beheer:

 • Functioneel beheer
 • Applicatie beheer
 • Technisch beheer

Looijen onderscheidt verder voor de drie 'beheersgebieden' verschillende niveaus van werkzaamheden (strategisch, tactisch en operationeel management en (operationele) uitvoering).

Functioneel beheer vervult dus de beheertaken aan de gebruikerskant en is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor de instandhouding van de functionaliteit van het informatiesysteem en wordt verdeeld in de taakgebieden:

 • Gebruiksbeheer (GB)
 • Functioneel onderhoud (FO).

Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de applicatieprogrammatuur en de gegevensbanken en kent als taakgebied:

 • Applicatie onderhoud (AO)

Applicatiebeheer richt zich op de beheer-, onderhouds-, en vernieuwingsfunctie van de applicaties.

Technisch beheer is verantwoordelijk voor de instandhouding van de operationalisering van het informatiesysteem, dat bestaat uit apparatuur, programmatuur en gegevensverzamelingen en wordt verdeeld in:

 • Operationele besturing (OB);
 • Onderhoud technische infrastructuur en operationele ondersteuning (ON);
 • technische dienstverlening (TD).

Technisch beheer komt overeen met de rekencentrumfunctie, waaronder de zorg voor de totale technische infrastructuur valt, inclusief de netwerk- en werkplek-infrastructuur.

---ook interessant----------------------------------

Beheermodel van Looijen

Bron: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/methodiekvoorfb_itbeheerjaarboek1998.pdf

Laatst aangepast op vrijdag, 17 november 2017 22:07  
Capex vs. Opex
Gepubliceerd in Management
E-mail Afdrukken

Capex vs. Opex

Binnen financieel management zijn twee (Amerikaanse) termen in gebruik voor het classificeren van geldstromen: CAPEX en OPEX.

De term CAPEX is een afkorting van Capital Expenditure (investeringen in vernieuwingsprojecten), terwijl de term OPEX een afkorting is van Operational of Operating Expenditures (exploitatie).

De OPEX staan voor de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming, als het gaat om ICT gaat het dus om de operationele uitgaven - in de vorm van terugkerende kosten - voor het beheren van informatiesystemen. De OPEX-kosten worden gemanaged door functioneel beheerders.

De CAPEX-uitgaven zijn investeringen in vernieuwingsprojecten. Hierbij gaat het dus om kosten voor ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem. Als het gaat om ICT, gaat het dus om de eenmalige kosten om een systeem te (her)ontwikkelen. Deze uitgaven worden beheerd door projectmanagers


Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 07:36  
Levenscyclus van een informatiesysteem (2)
Gepubliceerd in Informatiemanagement
E-mail Afdrukken

Levenscyclus informatiesysteem

Volgens Bouwmeester en De Landtsheer (1997) bestaat de levenscyclus van een informatiesysteem uit drie fasen: ontwikkeling, onderhoud en beheer.

Bron: "Het OTAP-model, Landjepik tussen automatisering en business", Bert Bouwmeester en Bram de Landtsheer in IT Beheer, mei 1997.

Laatst aangepast op woensdag, 27 december 2017 07:34  


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.

Peter Drucker

Banner

Archief

Lean boeken top 5

(maart 2016)
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

We hebben 66 gasten online
Artikelen

success eric ries solve customer problem

Banner
Banner

 invloed robert cialdini 

Invloed
De zes geheimen van het overtuigen
Robert Cialdini

Bij Managementboek

Lean boekentips

Banner