module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerinhoud
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Didactisch model

Definitie

...

Alias: ...

 

didactisch model

Leerinhoud

Alles wat niet tot het natuurlijke gedragsrepertorium van de mens behoort, kan het voorwerp uitmaken van een leerproces en dus een leerinhoud zijn. Een bepaalde leerinhoud behoort in principe tot één van de drie leergebieden. Kennis en cognitieve vaardigheden behoren ongetwijfeld tot het cognitieve leergebied. Bewegingen en manipulaties van objecten vallen onder het psychomotorische leergebied; interpersoonlijke vaardigheden, waarden en normen die het sociale leven regelen in een gemeenschap maken dan weer deel uit van het socio-affectieve leergebied. Dit neemt niet weg dat er bepaalde interacties bestaan tussen leergebieden.

Bron: Beknopte didactiek en instructie, Jacques Mylle

didactisch model

Leerinhoud

Binnen het onderwijsprogramma een facet dat al dan niet materieel is, en vanuit de feitelijke organisatie van de onderwijsleersituatie als onmisbaar wordt beschouwd om de leerling in het onderwijsleerproces tot handelingen te laten komen, welke vanuit de ervaringen die de leerling opdoet met het gegevene leiden tot (een) leerresultaat.

Bron: Leerdoelen formuleren, hoe doe je dat? Robert F. Mager

didactisch model

Leerinhoud

Leren heeft altijd een inhoud. Deze leerinhoud kan bestaan uit:

Romiszowski (1987), een deskundige op het terrein van curriculumontwikkeling, maakt ten aanzien van de leerinhoud onderscheid in vaardigheden (skills) en kennis die in het langetermijngeheugen is opgeslagen.

De categorie kennis laat hij vervolgens uiteenvallen in feiten, begrippen (concepten), principes en procedures. Deze kenniselementen worden tezamen wel declaratieve kennis genoemd.

[Voor vaardigheden] geeft Romiszowksi een indeling in vier categorieën:

(1) Cognitieve vaardigheden
- Besluitvorming
- Probleemoplossen
- Logisch denken

(2) Psychomotorische vaardigheden
- Fysieke actie
- Scherp kunnen waarnemen

(3) Reactieve vaardigheden
Vaardigheden die betrekking hebben op de eigen persoon (houdingen, gevoelens, gewoonten en zelfcontrole)

(4) Interactieve vaardigheden
Vaardigheden die betrekking hebben op de ander.

Bron: Van leertheorie naar onderwijspraktijk, Tjipke van der Veen & Jos van der Wal

didactisch model

Leerinhouden en leerobjecten

Een leerinhoud is een verzameling van leerobjecten die op hun beurt één onderwerp op één manier uitleggen. Zij kunnen bestaan uit tekst, beelden, hyperlinks, maar ook uit audio, video of animaties, al dan niet met interactie.

Leerobjecten zijn idealiter herbruikbaar (RLO – Reusable Learning Objects). Ze bevatten zo min mogelijk expliciete verwijzingen naar elkaar, zodat op basis van deze kleine leerobjecten grotere assemblages of leerpaden voor verschillende doelen gemaakt kunnen worden.


Bron: http://www.digitaledidactiek.be/modules/2-ontwerp/theorie/leerinhouden-en-leerobjecten/

Tags:
Laatst aangepast op woensdag, 03 februari 2021 18:47