module and plugin to add google adsense to joomla based websites
Belangrijke onderwijskundige begrippen - Leerlijn
Gepubliceerd in Bluff Your Way Into Afdrukken

bob belangrijke onderwijskundige begrippen

leren learn

Leerlijn

Definitie

Beredeneerde opbouw, van leerinhouden en tussendoelen, leidend naar een einddoel.

leerlijn


Alias: ...

leerlijn

Leerlijn


Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen.Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Een leerlijn geeft aan wat behandeld wordt per groep of klas en ook wat behandeld moet zijn alvorens een volgende stap kan worden gezet. De invulling van de leerlijnen kan sterk verschillen per school. In Nederland heeft de overheid de kerndoelen uitgewerkt in meer concrete tussendoelen in de zogenaamde referentieniveaus taal en rekenen. Deze beschrijven wat leerlingen moeten beheersen aan het eind van de basisschool, eind vmbo kader/vmbo-kader, eind havo en eind vwo.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerlijn

leerlijn

 

Leerlijn

Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn heten tussendoelen. De leerlijnen zijn een leidraad voor leerkrachten, want daardoor kunnen zij de ontwikkeling van hun leerlingen beter volgen. Ook weten zij op welk niveau de kinderen ongeveer moeten zitten om te voldoen aan de tussendoelen en kerndoelen. De leerlijnen zijn ontstaan toen uit de praktijk bleek dat het voor scholen moeilijk was om de kerndoelen naar de praktijk te vertalen. De leerlijnen geven een praktische invulling aan de algemeen geformuleerde kerndoelen.

Bron: https://wij-leren.nl/leerlijn.php

leerlijn

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw, van inhouden en tussendoelen, leidend naar een einddoel. Twee vragen staan centraal: – WAT wil ik dat de leerlingen leren? – HOE wil ik dat de leerlingen leren?

Bron: https://leerling2020.nl/zelf-een-leerlijn-maken/

leerlijn

Wat is een doorlopende leerlijn?

Een leerlijn beschrijft per leerjaar wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De opbouw van een leerlijn wordt onderbouwd vanuit vakdidactische inzichten.

Een leerlijn vertaalt de kerndoelen die de overheid voor het onderwijs heeft vastgesteld in concrete tussendoelen en einddoelen.

Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof op elkaar aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar voortgezet onderwijs.  
Je kunt een doorlopende leerlijn op twee manieren uitwerken:

Bron: https://www.lkca.nl/artikel/van-leerplan-naar-leerlijn/

Tags:
Laatst aangepast op zaterdag, 24 april 2021 08:27